242 Oversat titel Felt 245 Manifestationstitel og ophavsangivelse

243 Konstrueret titel på samling

Feltet kan ikke gentages

 a      V   foretrukken titel for værket
 n   G   V   numerisk betegnelse for del af værket eller for et musisk værk
 s   G   V   titel på del af værket
 o   G   V   værkets art eller form
 q      V   version
 u      V   datering af værket
 ø      V   værkets oprindelsessted eller anden identificerende tilføjelse til værket
 d      U   originalbesætning
 h      U   toneart
 m   G   U   indholdstype
 r   G   U   sprog
 j      U   identificerende tilføjelse til udtrykket
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 243 anvendes til beskrivelse af det aggregerede værk og evt. det udtryk, som er manifesteret i et givet materiale.
Flere indeholdte værker kan beskrives struktureret via felterne 770, 780 og 790.

Når feltet anvendes er indhold i delfelt *a eller delfelt *6 obligatorisk.


Indhold i delfelterne *a *n *s *o *q *u og *ø beskriver LRM-entiteten værk.
Indhold i delfelterne *d *h *m *r og *j beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *a anvendes til den foretrukne titel for værket, og bør angives når denne adskiller sig fra manifestationens titel i felt 245.

Delfelt *n anvendes både til at angive en numerisk - eller alfabetisk - betegnelse for del af et værk og til angivelse af numerisk betegnelse ved et musisk værk.

Delfelterne *o *q *u og *ø anvendes, hvis entydig identifikation af værket ikke er muligt ud fra postens indhold i øvrigt.

Delfelt *o anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en angivelse af værkets art eller form.
Delfelt *o anvendes også ved udvalg og andre konstruerede betegnelser.

Delfelt *q anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en angivelse af versionstype.

Delfelt *u anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en datering af værket.

Delfelt *ø anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder værkets oprindelsessted eller et andet sondringselement, som ikke er en værkkategori, en datering eller en versionstype.

Delfelterne *m *r og *j anvendes kun, hvis entydig identifikation af udtrykket ikke er muligt ud fra postens indhold i øvrigt.

Delfelt *r anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en angivelse af udtrykkets sprog.

Delfelt *j anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder et sondringselement, som ikke er udtrykkets sprog.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer det værk eller det udtryk, som er beskrevet i feltet.
Hvis der alene er angivet dataelementer, der beskriver værket, skal URI eller ID pege på en autoritetspost for det pågældende værk.
Hvis der er angivet dataelementer, der beskriver et bestemt udtryk, skal URI eller ID udpege en autoritetspost for det specifikke udtryk. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

_