Felt 030 CODEN Felt 033 Region, amtskommune eller kommune (Dansk lokalbibliografi)

Felt 032 Kode for nationalbibliografi, fagbibliografi eller katalog

 a   G      kode for nationalbibliografi samt periodenumre
 x   G      kode for fagbibliografi eller katalog


Felt 032 delfelt *a er forbeholdt Nationalbibliografien.


Delfelt *a anvendes til at angive til hvilken del af nationalbibliografien, posten hører.
Periodenummeret sættes umiddelbart efter koden uden blanktegn imellem kode og nummer.

Koder, der kan anvendes, fremgår af Bilag G. Nye koder skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen, før de tages i brug.

Fra DBC kommer katalogiseringer med koder DAN, DAR, DBF, DBI, DBR, DLF, DMO, IDO, GBF og GMO.
Fra Det kongelige Bibliotek kommer katalogiseringer med koder DKF, DMF, DOP, DPF, DPO, IDP, FPF, GPF og KIP.
Fra Føroya Landsbókasavn kommer katalogiseringer med koden FBL.


Delfelt *x anvendes til at angive, at materialet indgår som en del af en fagbibliografi eller en katalog.
Koderne i delfelt *x kan uden mellemrum efterfølges af andre koder eller periodenummer.


Eksempler
1
032 00 *a DBF201934 *a GBF201934 *x BKM201934

2
032 00 *x DLB020

_