Felt 100 Navn på personligt ophav, der skal indgå i den autoriserede søgeindgang for værk eller udtryk Felt 210 Forkortet nøgletitel (ISSN Network)

Felt 110 Navn på korporativt ophav, der skal indgå i den autoriserede søgeindgang for værk eller udtryk

Feltet kan ikke gentages

Korporationsnavn i ligefrem orden

 a         korporationsnavn
 c   G      underkorporation
 e         tilføjelse

Navn på geografisk afgrænset offentlig administrativ enhed

 s         stednavn (jurisdiktion)
 c   G      korporationsnavn eller underkorporation
 e         tilføjelse

Øvrige delfelter, og fælles for ovenstående

 1         kode for entitetsniveau
 i         nummer på konference
 k         år for konference eller korporationens etableringsår
 j   G      sted for konference
 b   G      relationsbetegnelse
 2       kode for kilde til indhold
 4   G      kode for relationsbetegnelse
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost
 9   G      URI for relationsbetegnelse


Felt 110 anvendes til angivelse af et korporativt ophav. Brug af feltet indikerer enten at ophavet er hovedansvarligt i forhold til andre ophav nævnt i felt 710 eller er det førstnævnte af flere hovedansvarlige ophav.
Felt 110 anvendes ved etablering af autoriseret søgeindgang for et værk eller udtryk, når denne er valgt som bestående af første hovedansvarlige ophav i kombination med værkets titel.

Såfremt der er overensstemmelse mellem indholdet i felt 110 og det ophav, der ønskes opstillet under i folkebibliotekerne, anvendes felt 110 ligeledes som del af opstillingen.
Såfremt der i opstillingen skal ses bort fra det ophav, der er nævnt i felt 110, angives dette i felt 238.

Idet felt 100 og felt 110 af bl.a. folkebiblioteker bruges som del af lokal opstilling, kan felt 110 ikke forekomme samtidig med felt 100 i samme post.

Hvis felt 110 forekommer i posten, fungerer det samtidig som felt 710 inkl. delfelt *q.


I delfelt *1 angives en kode for hvilken entitet korporationen relaterer sig til: værk eller udtryk.
Der anvendes følgende koder:
   v Værk
   u Udtryk
Om brug af delfelt *1 se også Indledningen til formatet.

Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet.
Delfelt *e kan knytte sig til *s, *a og *c, men kan kun forekomme i én gang i feltet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e.

Delfelt *s anvendes til det konventionelle navn på en myndighed. Det konventionelle navn på en myndighed er navnet på det geografiske område over hvilket, myndigheden udøver jurisdiktion. 'Danmark' er således altid første led af navnet på danske statslige korporationer.

Delfelt *b anvendes til fuldt udskrevne relations- eller funktionsbetegnelser, der i øvrigt kan forekomme i delfelt *4 i kodet form.

Delfelt *4 anvendes til koder for relationsbetegnelse. Tilladte koder findes i Bilag J - Funktionskoder for ophav.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for korporationen. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Delfelt *9 indeholder URI, der entydigt identificerer en relationsbetegnelse.
En uddybende beskrivelse af delfelt *9 kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
110 00 *1 v *a Den Europæiske Union *c Kommissionen *c Generaldirektoratet for Fiskeri *6 (isni)0000000085213507

2
110 00 *1 v *s Svendborg Kommune *c Social- og Sundhedsforvaltningen *4 aut

3
110 00 *1 v *s Danmark *c Justitsministeriet *c Færdselssikkerhedsafdelingen
910 00 *c Justitsministeriet *c Færdselssikkerhedsafdelingen

4
110 00 *1 v *a European Conference on Electrotechnics *i 5 *k 1982 *j Copenhagen

Se også eksempler i felt 710 vedr. formatering i delfelter.

_