Felt 002 Tidligere faustnummer eller decentralt ID-nummer (DBC)

Felt 001 Postens ID-nummer

Feltet kan ikke gentages

 a      postens ID-nummer (hos dataleverandøren)
 b      dataleverandørens biblioteksnummer
 c      ajourføringstidspunkt (ååååmmddttmmss)
 d      første oprettelsesdato (ååååmmdd)
 f      format
 o      oprindeligt format (maskinkonverterede poster)


Felt 001 delfelterne *a *b og *f er obligatoriske i alle posttyper og på alle katalogiseringsniveauer.


Delfelt *a indeholder postens ID-nummer (identifikation) og udfyldes af dataleverandøren, dvs. det bibliotek eller den instans, som opretter posten. Beslutning om valg af ID-nummersystem træffes af dataleverandøren. Delfeltet er af variabel længde (men kan gøres længdefast i et givet system).

Delfelt *b indeholder dataleverandørens biblioteksnummer. Se https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/biblioteksstandardisering/biblioteksnumre/

Delfelt *c
åååå=år
mm i denne position=måned
dd=dag
tt=time
mm i denne position=minut
ss=sekund

Delfelt *d
åååå=år
mm i denne position=måned
dd=dag

Delfelt *f indeholder en kode for format. Delfeltet er obligatorisk af hensyn til udveksling af poster.
Der anvendes følgende koder:

a danMARC2
b DanBib version 2.0
c DBC BASIS format (danMARC1, folkebiblioteker)
d Bibliotekernes danMARC (danMARC1, forskningsbiblioteker)
e danMARC3

Delfelt *o indeholder en kode for oprindeligt format. Delfeltet anvendes kun i maskinkonverterede poster til at angive hvilket format, der er konverteret fra. Postens aktuelle format angives i delfelt *f. Der anvendes samme koder i delfelt *o som i delfelt *f.

Delfelt *t indeholder oplysning om nummersystemet i delfelt *a.


Eksempler
1
001 00 *t FAUST
2
001 00 *t ALBA

_