Felt 557 Periodicum som værtspublikation Felt 559 Generel note

Felt 558 Monografi som værtspublikation

Feltet kan ikke gentages

 a      M   værtspublikationens titel
 e      M   ophavsangivelse
 g      M   sidetal eller bindnummer eller tilsvarende oplysninger
 w      M   udgavebetegnelse
 h      M   hjemsted for forlag, distributør el.lign.
 i      M   navn på forlag, distributør el.lign.
 j      M   udgivelsesår, distributionsår el.lign.
 s      M   serietitel
 v   G   M   nummerering i serien
 l   G   M   note
 r      M   værtspublikationens ISBN (13-cifret)
 z      M   værtspublikationens ISBN (13-cifret)
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost
 0      kode for ren nationalbibliografi


Felt 558 anvendes kun ved I-analyseposter = enkeltstående analyseposter med posttypekode 'i' i felt 004 delfelt *a.
I felt 558 inddateres en reference til værtspublikationen, hvis denne er en monografi.
Værtspublikationens ID-nummer kan inddateres i felt 016.

Indhold i feltet beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for værtspublikationen. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Delfelt *0 anvendes til i kodet form at angive i hvilken kontekst eller til hvilken målgruppe noten er udarbejdet.
Følgende koder kan anvendes: pro. Noten er til professionel brug.
Se også Indledningen til formatet

Eksempler
1
004 00 *a i
245 00 *a Stolene *e Eugene Ionesco
300 00 *a S. 13-74 *c 20 cm
558 00 *a Moderne fransk dramatik *h Fredensborg *i Arena *j 1959
700 00 *a Ionesco *h Eugene

2
245 00 *a Dynamisering af makromodeller *e Ellen Andersen
300 00 *a S. 109-134 *c 24 cm
558 00 *a Noter til makroteori *h København *i Universitetsforlaget *j 1972 *s Memorandum / Københavns Universitets Økonomiske Institut *v 27
700 00 *a Andersen *h Ellen

3
245 00 *a Das Märchen vom sanften Computer
558 00 *a Weiblichkeit in der Moderne *e Judith Conrad, Ursula Konnertz *g S. 190-197 *j 1986
700 00 *a Conrad *h Judith
700 00 *a Konnertz *h Ursula

4
245 00 *a Rusland i "Politiken" og "Nationaltidende" 1894-1905
558 00 *a Dansk-russiske forbindelser gennem 500 år *g S. 54-71
700 00 *a Jensen *h Michael

_