Felt 596 Accessionsstatus Felt 610 Korporation eller værk af korporativt ophav som emne

Felt 600 Person eller værk af personligt ophav som emne

 a         efternavn eller fornavn alene
 h         fornavne
 k         fuldt udskrevne fornavne
 e         romertal
 f         tilføjelse
 c         dato forbundet med personen
 t      V   foretrukken titel for værket
 g      V   rest af titel
 i      V   standardtitel
 m   G   V   tilnavn som værket er almindeligt kendt under
 n   G   V   numerisk betegnelse for del af værket eller for et musisk værk
 s   G   V   titel på del af værket
 v   G   V   værkets art eller form
 w      V   datering af værket
 ø      V   værkets oprindelsessted eller anden identificerende tilføjelse til værket
 d      U   originalbesætning
 l      U   toneart
 o      U   indholdstype
 r   G   U   sprog
 p      U   datering af udtrykket
 q      U   identificerende tilføjelse til udtrykket
 x   G      underdeling, emne eller art
 y   G      underdeling, periode
 z   G      underdeling, lokalitet
 u         lokal underdeling
 b   G      relationsbetegnelse
 2         emneordssystem
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost
 9   G      URI for relationsbetegnelse


I felt 600 kan enten angives en person eller et værk eller udtryk af et personligt ophav, som er genstand for behandling i det materiale, der katalogiseres.
Ved angivelse af et værk eller udtryk som emne bør alle data, der er nødvendige for at identificere værket eller udtrykket være tilstede.

Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


Værker af korporativt ophav som emne placeres i felt 610.

Værker af anonymt ophav som emne placeres i felt 645.


For vejledning til delfelterne *a *h *k *e *f og *c se felt 100.

Delfelt *t anvendes til den foretrukne titel for værket.

For vejledning til delfelterne *g *i *m *n og *s se felt 240 delfelter *b *t *c *n *s.

Delfelterne *v *w og anvendes, hvis entydig identifikation af værket ikke er muligt ud fra værkets ophav og titel.

Delfelt *v anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en angivelse af værkets art eller form.
Delfelt *v anvendes også ved udvalg og andre konstruerede betegnelser.

Delfelt *w anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en datering af værket.

Delfelterne *o *r *p og *q kan anvendes til at angive et specifikt udtryk for værket.

Delfelt *o anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en angivelse af udtrykkets indholdstype.
Se felt 336 *a for mulige værdier.

Delfelt *r anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en angivelse af udtrykkets sprog.
Liste over sprogkoder findes som Bilag D. Hvis der er flere sprog, anvendes koden 'mul'.

Delfelt *p anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en datering af udtrykket.

Delfelt *b anvendes til relationsbetegnelser.

Delfelt *2 indeholder en kode for anvendt emneordssystem. Se Indledningen til formatet.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer den person, det værk eller det udtryk, som er beskrevet i feltet.
Hvis emnet er personen, skal URI eller ID pege på en autoritetspost for den pågældende person.
Hvis emnet er et bestemt værk, skal URI eller ID udpege en autoritetspost for det pågældende værk.
Hvis emnet er et specifikt udtryk af et værk, skal URI eller ID udpege en autoritetspost for det specifikke udtryk. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Delfelt *9 indeholder URI, der entydigt identificerer en relationsbetegnelse.
En uddybende beskrivelse af delfelt *9 kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
600 00 *a Andersen *h Marianne *c f. 1925

2
600 00 *A lacour *a La Cour *h Poul

3
600 00 *a Christian *E 4 *e IV *f konge af Danmark

4
600 00 *a Henrik *f prins, Margrethe II, dronning af Danmark

5
600 00 *a Nikolaus *f helgen

6
600 00 *a Ford *h Henry
600 00 *a Ford *f slægten

7
600 00 *a Jacobsen *h J.P. *c f. 1847 *t Fru Marie Grubbe

8
600 00 *a Shute *h Nevil *t A ¤town like Alice *r dan *p 1998 *q Ved Mich Vraa

9
600 00 *a Knausgård *h Karl Ove *t Ute av verden
eller:
600 00 *6 http://viaf.org/viaf/727156858474549780000
(Kontrolleret indgang eller blot værkets URI i VIAF)

_