Felt 630 Kontrolleret emneord Felt 633 Stednavn som emneord

Felt 632 Geografiske koordinater for sted som emne

 a         bredde
 b         længde
 c         bredde, længde
 2         standard for angivelse af position
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


I delfelt *2 gives en betegnelse for den anvendte standard for angivelse af position. Se Indledningen til formatet.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for emneordet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
632 00 *a N 55º 27.104' *b E 010º 39.503'

2
632 00 *c 50.167958, -97.133185

_