Felt 632 Geografiske koordinater for sted som emne Felt 634 Periodebetegnelse som emneord

Felt 633 Stednavn som emneord

 a   G      stednavn
 u   G      lokal underdeling
 2   G      emneordssystem
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 633 anvendes til lokalt kontrollerede stednavne som emneord.

Den enkelte katalogiserende institution kan vælge enten at gentage feltet for hvert delfelt eller at inddatere delfelterne i samme felt.

Ukontrollerede emneord placeres i felt 631.

DBC's emneordssystem inddateres i felt 666 eller felt 667.


Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


Delfelt *2 indeholder en kode for anvendt emneordssystem. Se Indledningen til formatet.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for emneordet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
633 00 *a Kolding

2
633 00 *a Napoli

3
633 00 *a Region Syddanmark

4
633 00 *a Århus amt

5
633 00 *a Randers *u Danmarksgade
(By og gade, Dansk lokalbibliografi)

_