Felt 633 Stednavn som emneord 645 Værk af anonymt ophav som emne

Felt 634 Periodebetegnelse som emneord

 a   G      verbaliseret periodebetegnelse
 b   G      numerisk tidsangivelse
 c   G      numerisk angivelse af begyndelse
 d   G      numerisk angivelse af afslutning
 u   G      lokal underdeling
 v   G      formunderdeling
 x   G      underdeling, emne eller art
 y   G      underdeling, periode
 z   G      underdeling, lokalitet
 2   G      emneordssystem
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 634 anvendes til lokalt kontrollerede periodebetegnelser som emneord.

Den enkelte katalogiserende institution kan vælge enten at gentage feltet for hvert delfelt eller at inddatere delfelterne i samme felt.

Ukontrollerede emneord placeres i felt 631.

DBC's emneordssystem inddateres i felt 666 eller felt 667.


Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


Delfelt *2 indeholder en kode for anvendt emneordssystem. Se Indledningen til formatet.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for emneordet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
634 00 *a Renæssancen *c 1500 *d 1599

2
634 00 *a Norman period *c 1066 *d 1154

3
634 00 *a Halvtredserne *b 50'erne

_