645 Værk af anonymt ophav som emne Felt 651 Library of Congress og analoge emneord indledt med geografisk navn

Felt 650 Library of Congress og analoge emneord

 a         emneord
 b         geografisk navn efterfulgt af emneord
 c         sted for begivenhed
 d         tid for begivenhed
 v   G      formunderdeling
 x   G      underdeling, emne eller art
 y   G      underdeling, periode
 z   G      underdeling, lokalitet
 e   G      relationsbetegnelse
 2         emneordssystem
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost
 9   G      URI for relationsbetegnelse


Felt 650 vil forekomme i poster fra Library of Congress, men anvendes også af enkelte danske biblioteker.

Feltet anvendes til emneord, dog ikke til geografiske navne, som inddateres i felt 651.

Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


Delfelt *e anvendes til relationsbetegnelser.

Delfelt *2 indeholder en kode for anvendt emneordssystem.
Der kan anvendes koder fra Library of Congress' Subject Heading and Term Source Codes.
Herudover kan nedenstående koder forekomme:

1 Library of Congress Subject Headings
2 LC subject headings for children's literature
3 Canadian Subject Headings
4 Répertoire de vedettes-matière
5 Kilde ikke specificeret

Nye koder skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen.
Se også Indledningen til formatet.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for emneordet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Delfelt *9 indeholder URI, der entydigt identificerer en relationsbetegnelse.
En uddybende beskrivelse af delfelt *9 kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
650 *a Nutrition *x Environmental aspects *2 1

2
650 *a Vertebrates, Fossil *z United States *x Collection and preservation *2 1

2
650 *a Indians of North America *z Vermont *x History *y 18th century *2 1

_