Felt 660 MeSH emneord Felt 662 AGROVOC

Felt 661 Europæisk Pædagogisk Tesaurus

 a   G      kontrolleret dansk emneord
 b   G      kontrolleret engelsk emneord
 c   G      ukontrolleret dansk emneord
 d   G      ukontrolleret engelsk emneord
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost


Felt 660 vil forekomme i poster fra bl.a. AU Library Emdrup.

Emnebehandling anskues i RDA som relationer mellem det værk, der katalogiseres, og emnet. Det vil sige at emner hører til værkniveauet i RDA.


Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer en relateret autoritetspost for emneordet. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK-<biblioteksnummer>. Det samlede præfiks anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.


Eksempler
1
661 00 *c Livslang integreret undervisning

2
661 00 *c Uddannelsessociologi *c Immigrant- og minoritetsforskning. Indvandrere i andre lande *c USA

_