Felt 739 Standardtitel Felt 745 Varianttitel eller anden titel

Felt 740 Relateret værk af anonymt ophav

 a      V  foretrukken titel for værket
 c      V  rest af titel
 i      V  standardtitel
 t   G   V  tilnavn som værket er almindeligt kendt under
 n   G   V  numerisk betegnelse for del af værket eller for et musisk værk
 s   G   V  titel på del af værket
 e      V  nummer inden for art og besætning
 f      V  opusnummer eller værkfortegnelsesnummer
 g      V  undernummer af opusnummer
 o   G   V  værkets art eller form
 q      V  version
 u      V  datering af værket
 ø      V  værkets oprindelsessted eller anden identificerende tilføjelse til værket
 d      U  originalbesætning
 h      U  toneart
 k      U  arrangement
 m   G   U  indholdstype
 r   G   U  sprog
 j      U  identificerende tilføjelse til udtrykket
 b   G     relationsbetegnelse
 2 kode for kilde til indhold
 5        kode for institution
 6   G     URI eller unikt ID for autoritetspost
 9   G     URI for relationsbetegnelse


Felt 740 anvendes til relateret værk eller udtryk af anonymt ophav som søgeelement.


Relationer til værker eller udtryk af personligt ophav inddateres i felt 700.

Relationer til værker eller udtryk af korporativt ophav inddateres i felt 710.

Flere indeholdte værker i et aggregeret værk kan beskrives struktureret via felterne 770, 780 og 790.


Når feltet anvendes er indhold i delfelt *a eller delfelt *6 obligatorisk.


Indhold i delfelterne *a *c *i *t *n *s *e *f *g *o *q *u og *ø beskriver LRM-entiteten værk.
Indhold i delfelterne *d *h *k *m *r og *j beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM ses ligeledes i Indledningen til formatet.


Delfelt *a anvendes til den foretrukne titel for værket.

Delfelt *n anvendes både til at angive en numerisk - eller alfabetisk - betegnelse for del af et værk og til angivelse af numerisk betegnelse ved et musisk værk.

Delfelterne *d *e *f *g *h og *k anvendes kun ved katalogisering af musikalier og musikoptagelser.

Delfelterne *o *q *u og *ø anvendes, hvis entydig identifikation af værket ikke er muligt ud fra postens indhold i øvrigt.

Delfelt *o anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en angivelse af værkets art eller form.
Delfelt *o anvendes også ved udvalg og andre konstruerede betegnelser.

Delfelt *q anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en angivelse af versionstype.

Delfelt *u anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en datering af værket.

Delfelt *ø anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder værkets oprindelsessted eller et andet sondringselement, som ikke er en værkkategori, en datering eller en versionstype.

Delfelterne *m *r og *j anvendes kun, hvis entydig identifikation af udtrykket ikke er muligt ud fra postens indhold i øvrigt.

Delfelt *m anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en angivelse af udtrykkets indholdstype.
Se felt 336 *a for mulige værdier.

Delfelt *r anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en angivelse af udtrykkets sprog.
Liste over sprogkoder findes som Bilag D. Hvis der er flere sprog, anvendes koden 'mul'.

Delfelt *j anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder et sondringselement, som ikke er udtrykkets sprog.

Delfelt *b anvendes til fuldt udskrevne relationsbetegnelser mellem det givne værk eller udtryk og det materiale, der katalogiseres.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer det værk eller det udtryk, som er beskrevet i feltet.
Hvis der alene er angivet dataelementer, der beskriver værket, skal URI eller ID pege på en autoritetspost for det pågældende værk.
Hvis der er angivet dataelementer, der beskriver et bestemt udtryk, skal URI eller ID udpege en autoritetspost for det specifikke udtryk. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Delfelt *9 indeholder URI, der entydigt identificerer en relationsbetegnelse.
En uddybende beskrivelse af delfelt *9 kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
740 00 *a Aucassin et Nicolette
740 00 *a Châtelaine de Saint Gille

2
740 00 *a Entre temps *r English

3
740 00 *a Cult *j Magazine

_