770 Indeholdt værk af personligt ophav (analytisk titel) 790 Indeholdt værk af anonymt ophav (analytisk titel)

780 Indeholdt værk af korporativt ophav (analytisk titel)

Korporationsnavn i ligefrem orden

 a         korporationsnavn
 c   G      underkorporation
 e         tilføjelse

Navn på geografisk afgrænset offentlig administrativ enhed

 s         stednavn (jurisdiktion)
 c   G      korporationsnavn eller underkorporation
 e         tilføjelse

Øvrige delfelter, og fælles for ovenstående

 i         nummer på konference
 k         år for konference eller korporationens etableringsår
 j   G      sted for konference
 t      V   analytisk titel
 f      V   rest af analytisk titel
 h      V   standardtitel
 w   G   V   tilnavn som værket er almindeligt kendt under
 n   G   V   numerisk betegnelse for del af værket eller for et musisk værk
 o   G   V   titel på del af værket
 v   G   V   værkets art eller form
 u      V   datering af værket
 ø      V   værkets oprindelsessted eller anden identificerende tilføjelse til værket
 p   G      ophavsangivelse, som giver anledning til opslag
 m   G      ophavsangivelse, som ikke giver anledning til opslag
 d      U   originalbesætning
 l      U   toneart
 x      U   indholdstype
 r   G   U   sprog
 y      U   datering af udtrykket
 z      U   identificerende tilføjelse til udtrykket
 q      U   ISRC
 g   G   M   omfang eller spilletid
 b   G      relationsbetegnelse
 å         feltnumerator
 5         kode for institution
 6   G      URI eller unikt ID for autoritetspost
 9   G      URI for relationsbetegnelse


Felt 780 anvendes til angivelse af indeholdte værker eller udtryk af et korporativt ophav.
Indhold i feltet kan enten stå alene, eller for musik være knyttet til tracktitler i felt 796.


Relationer til indeholdte værker eller udtryk af et personligt ophav inddateres i felt 770.

Relationer til indeholdte anonyme værker eller udtryk inddateres i felt 790.

Relationer til andre værker eller udtryk inddateres i felterne 700, 710 og 740.

Relationer til periodica inddateres i de særlige periodicarelationsfelter 860-879.


Indhold i delfelterne *a *c *e *s *i *k og *j beskriver LRM-entiteten korporation.
Indhold i delfelterne *t *f *h *w *n *o *v *u og *ø beskriver LRM-entiteten værk.
Indhold i delfelterne *d *l *x *r *y *z og *q beskriver LRM-entiteten udtryk.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM ses ligeledes i Indledningen til formatet.


Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet.
Delfelt *e kan knytte sig til *s, *a og *c, men kan kun forekomme i én gang i feltet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e.

Delfelt *b anvendes til fuldt udskrevne relations- eller funktionsbetegnelser, herunder til relationer mellem værker og mellem udtryk. Relationsbetegnelser mellem korporationen og det materiale, der katalogiseres, kan i øvrigt forekomme i delfelt *4 i kodet form.

Delfelt *t anvendes til den analytiske titel, når denne ikke er en standardtitel.

For vejledning til delfelterne *f *h *w *n og *o se felt 240 delfelter *b *t *c *n *s.

Delfelterne *v *u og anvendes, hvis entydig identifikation af værket ikke er muligt ud fra værkets ophav og titel.

Delfelt *v anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en angivelse af værkets art eller form.
Delfelt *v anvendes også ved udvalg og andre konstruerede betegnelser.

Delfelt *u anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder en datering af værket.

Delfelt *ø anvendes til at skelne et værk fra et andet værk med enslydende titel og indeholder værkets oprindelsessted eller et andet sondringselement, som ikke er en værkkategori eller en datering.

Delfelterne *x *r *y *z og *q kan anvendes til at angive et specifikt udtryk for værket.

Delfelt *x anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en angivelse af udtrykkets indholdstype.
Se felt 336 *a for mulige værdier.

Delfelt *r anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en angivelse af udtrykkets sprog.
Liste over sprogkoder findes som Bilag D. Hvis der er flere sprog, anvendes koden 'mul'.

Delfelt *y anvendes til at skelne et udtryk fra et andet udtryk og indeholder en datering af udtrykket.

Delfelt *b anvendes til fuldt udskrevne relationsbetegnelser mellem det givne værk eller udtryk og det materiale, der katalogiseres.

Delfelt *å indeholder en feltnumerator, som kan forbinde feltet til indhold i felt 796, se også Indledningen til formatet.

Delfelt *6 som er ækvivalent til MARC 21s subfield $0 indeholder URI eller et unikt ID-nummer, der entydigt identificerer det værk eller det udtryk, som er beskrevet i feltet.
Hvis feltet henviser til et bestemt værk, skal URI eller ID udpege en autoritetspost for det pågældende værk.
Hvis feltet henviser til et specifikt udtryk af et værk, skal URI eller ID udpege en autoritetspost for det specifikke udtryk. ID-nummeret indledes med et præfiks, som for danske biblioteker udgøres af ISIL-koden. Præfikset vil således være DK- efterfulgt af biblioteksnummeret. Præfikset anføres i parentes.
En uddybende beskrivelse af delfelt *6 kan ses i Indledningen til formatet.
Såfremt der fra samme felt kun peges til én autoritetspost, kan delfelt *5 indeholde en kode for den institution, der administrerer autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes dog ikke ved udveksling af data.

Delfelt *9 indeholder URI, der entydigt identificerer en relationsbetegnelse.
En uddybende beskrivelse af delfelt *9 kan ses i Indledningen til formatet.


Eksempler
1
780 00 *a Simply Red *4 cmp *t Stars

2
780 00 *å 12 *a Los Matadores
796 00 *å 12 *a Andeha Hanarato *z DEG931910028 *l 2:57 min

_