Felt 006 Kodede oplysninger om restriktioner og begrænsning i adgangen til det registrerede materiale Felt 009 Kode for materialebetegnelse

Felt 008 Generelle søgekoder for bibliografiske materialer

Feltet kan ikke gentages

 t      M   kode for bibliografisk kategori
 u      M   kode for udgivelsesstatus
 a      M   udgivelsesår
 z      M   efterfølgende udgivelsesår
 b   G   M   kode for udgivelsesland
 c      V   bogstavkode for et periodicums frekvens
 d   G   V   kode for indholdets form
 e      M   kode for offentlig publikation
 f      V   kode for konferencepublikation
 g      V   kode for festskrift
 h      V   kode for periodicumtype
 i      U   kode for hovedtitlens alfabet eller skriftsystem
 j      V   kode for skønlitterær form
 k      V   kode for biografi
 l      U   kode for hovedsprog
 m      M   søgekoder for særlige materialekategorier
 o      U   kode for børne- eller skolematerialer
 p    M  kode for oplag
 q   G   M   kode for filtype
 r      M   kode for værtspublikationens type
 v         kode for katalogiseringsniveau
 w      M   kode for e-bøger
 n      M   kode for netdokumenters tilgængelighed
 x   G   U   Kode for faglitteraturs niveauFelt 008 delfelt *t obligatorisk i alle posttyper og på alle katalogiseringsniveauer.


Indhold i delfelterne *c *d *f *g *h *j og *k beskriver LRM-entiteten værk.
Indhold i delfelterne *i *l *o og *x beskriver LRM-entiteten udtryk.
Indhold i delfelterne *t *u *a *z *b *e *q *r *w og *n beskriver LRM-entiteten manifestation.
En uddybende beskrivelse af datamodellen i LRM kan ses i Indledningen til formatet.


Delfelt *t Kode for bibliografisk kategori
Der anvendes følgende koder:

   m Monografi
   s Samlingsværk (Nationalbibliografien)
   p Periodicum
   a Analyse

Hvis koden mangler vil 'm' blive indsat som defaultværdi ved eksport til fælleskatalogen.

Monografi: Ikke-periodisk materiale, der enten er afsluttet i én del eller afsluttet eller planlagt afsluttet i et bestemt antal dele.
Samlingsværk: Polygrafisk monografi eller værk, der består af flere bidrag af én eller flere forfattere. Det kan være såvel tekster som billeder.
Periodicum: Materiale i et hvilket som helst medium, der udsendes i successive dele med alfabetiske, numeriske og/eller kronologiske betegnelser, og som ikke stiler mod en afslutning. Periodica omfatter fx aviser, tidsskrifter, årspublikationer (herunder visse publikationer, der udsendes regelmæssigt i nye udgaver) samt nummererede serier.
Analyse: Selvstændig bibliografisk beskrivelse af en fysisk integreret del af et større værk, se også under felt 004 delfelt *a Kode for bibliografisk posttype.


Delfelt *u Kode for udgivelsesstatus

I Nationalbibliografien er delfelt *u obligatorisk i enkeltstående poster og bindposter.

Der anvendes følgende koder:
   ? Ukendt (eller usikkert) udgivelsesår
   o Uafsluttet værk
   c Løbende periodicum
   d Afsluttet periodicum

Nationalbibliografien anvender derudover følgende koder til statistiske formål:

   f Førsteudgave
   u Ny ændret udgave


Delfelt *a Udgivelsesår
Delfelt *a er obligatorisk i bibliografiske poster på katalogiseringsniveau 'a' eller 'b' i felt 008 *v. I flerpoststrukturer er delfeltet dog kun obligatorisk på ét niveau: i hovedposten eller i sektions- eller bindposterne.

I delfelt *a inddateres 4 cifre for årstal.
Hvis udgivelsesåret er ukendt, er der to inddateringsmuligheder:


Delfelt *z Efterfølgende udgivelsesår
Et interval mellem to årstal kan gengives ved brug af et delfelt *a og et delfelt *z. Årstallene skal inddateres i kronologisk rækkefølge.

Delfeltet *a, henholdsvis *z, svarer til årstal i publiceringsafsnittet. Det vil være muligt at generere en simpel årstalsangivelse til publiceringen ud fra felt 008 delfelt *a og/eller *z.


Eksempler til delfelt *u *a og *z

1
008 00 *a 1993

2
008 00 *a 1993 *z 1994
(Flerårig udgivelse)

3
008 00 *a 199?
(Udgivelsesåret ligger mellem 1990 og 1999)

4
008 00 *u ? *a 1990 *z 1994
(Udgivelsesåret ligger mellem 1990 og 1994)

5
008 00 *u r *a 1993 *z 1994
(Nyt oplag 1994 af udgave fra 1993)

6
008 00 *u o *a 1994
(Uafsluttet flerbindsværk eller løsbladsværk)

7
008 00 *u f *a 1993
(1. udgave, 1. oplag af monografi)

8
008 00 *u u *a 1993
(Ny ændret udgave)

9
008 00 *u c *a 1990
(Løbende periodicum, hvis udgivelse er startet i 1990)

10
008 00 *u d *a 1980 *z 1994
(Periodicum, hvis udgivelse er startet i 1980 og afsluttet i 1994)


Delfelt *b Kode for udgivelsesland
2-bogstavkode for udgivelsesland inddateres. Er udgivelseslandet ukendt, anvendes koden 'xx'.

Er materialet udgivet i flere lande, kan delfelt *b gentages.

Liste over landekoder findes som Bilag C. Landekoderne er hentet fra DS/ISO 3166 Koder for landenavne 1.

Der publiceres løbende nye landekoder.

Koden inddateres med små bogstaver, men hvor koden ved fremvisning gengives som kode, skal bogstaverne kunne omdannes til versaler i overensstemmelse med ovennævnte standard.


Delfelt *c Bogstavkode for et periodicums frekvens
Der anvendes følgende koder:
   k Uregelmæssig
   d Daglig
   i 3 gange om ugen
   c 2 gange om ugen
   w Ugentlig
   j 3 gange om måneden
   e Hver 2. uge
   s 2 gange om måneden
   m Månedlig
   b Hver 2. måned
   q Kvartalsvis
   t 3 gange om året
   f 2 gange om året
   a Årlig
   g Hvert 2. år
   h Hvert 3. år
   l Continously updated (anvendes kun i ISSN sammenhæng)
   z Andet
   ? Ukendt

Note om et periodicums frekvens inddateres i felt 500.


Delfelt *d Kode for indholdets form
Delfeltet kan gentages.

Der anvendes følgende koder:
   a Bibliografi
   b Katalog (beholdningsbibliografi)
   c Register
   d Referatpublikation
   e Ordbog
   f Encyklopædi
   g Vejviser, medlemsfortegnelse o.l.
   h Breve
   i Statistik
   j Programmerede tekster
   k Patent
   l Standard
   m Disputats
   n Lov
   o Tabelværk
   p Teknisk-videnskabelig rapport
   q Eksamensopgave under disputatsniveau
   r Traktat
   s Anmeldelse
   t Taler
   u Udstillingskatalog
   w Review
   z Billedværk
   å Småtryk (Nationalbibliografien)
   x Fiktion
   y Nonfiktion
   1 Tegneserie
   2 Billedbog

Koden a omfatter bibliografier, mønsterkataloger, diskografier, filmografier og andre værkfortegnelser.

Koden b omfatter bibliotekskataloger og andre registranter over samlinger.

Koden e omfatter ordbøger og terminologiske fortegnelser.

Koden f omfatter encyklopædier og andre leksikalsk ordnede opslagsværker.

Koden g omfatter adressefortegnelser, telefonbøger og andre navnelister.

Koden m omfatter disputatser, magisterkonferenser, ph.d.-afhandlinger og andre afhandlinger, der giver en akademisk grad.

Koden q omfatter specialer og andre hovedopgaver.

Koden r omfatter internationale og andre interstatslige aftaler.

Koden s omfatter anmeldelser af bøger, udstillinger, teaterforestillinger mv.

Koden t omfatter taler, fx oratoriske taler, festtaler og politiske taler, men ikke ordrette referater iøvrigt.

Koden u omfatter udstillingskataloger og -vejledninger.

Koden w omfatter oversigtsartikler.

Koden z omfatter anvendes primært for billedudgivelser, hvor hovedindholdet er fotografier, tegninger eller reproduktioner af billedkunst.

Koderne 1 og 2 anvendes, når der er tale om materialer, hvor tekst og illustrationer må betragtes som ligeværdige og i samspil.
Koden 2 anvendes desuden til pegebøger for børn uden tekst

Koden å omfatter bøger på under 49 sider. Koden anvendes af Dansk bogfortegnelse til den årligt publicerede bogstatistik.

Koden x anvendes som supplement til - eller uspecificeret samlekode for - de genrer, der er defineret i 008 delfelt *j.

Eksempler

1
008 00 *d e
245 00 *a Danske svampenavn

2
008 00 *d f
245 00 *a Hunde
(raceleksikon)

3
008 00 *d t
245 00 *a Retoriske skrifter *d M. Tullius Cicero


Delfelt *e Kode for offentlig publikation
Der anvendes følgende koder:

   1 Offentlig publikation (Koden er et et-tal)
   2 Statslig publikation

Kun en af koderne skal inddateres.
En publikation anses for at være en offentlig publikation, hvis den er udgivet af eller for en offentlig institution.
Koden 1 er fælleskode for 1 og 2. Koden 2 anvendes til udspecificering af statslige publikationer.

Eksempler

1
008 00 *e 1
eller
008 00 *e 2
245 00 *a Fjernvarme fra industriel spildvarme
440 00 *a Energiministeriets varmepumpeforskningsprogram *z 0108-7428 *v 3

2
008 00 *e 1
245 00 *a Trafikberegninger for Svendborg kommune *f [udført for] Svendborg kommune, Fyns amtskommune, Vejdirektoratet *e Cowiconsult, Rådgivende Ingeniører AS
260 00 *a [Svendborg] *b [Svendborg kommune, Teknisk forvaltning]


Delfelt *f Kode for konferencepublikation
Der anvendes følgende kode:

   1 Konferencepublikation (Koden er et et-tal)

Koden omfatter beretninger, bidrag eller resuméer fra konferencer eller andre tilsvarende møder.


Delfelt *g Kode for festskrift
Der anvendes følgende kode:

   1 Festskrift til person eller institution (Koden er et et-tal)


Delfelt *h Kode for periodicumtype
Der anvendes følgende koder:

   m Monografiserie
   n Avis
   p Tidsskrift
   z Årspublikation
   d Database (anvendes kun i ISSN sammenhæng)
   l Periodisk løsbladsværk
   w Periodisk webside løbende opdateret
   d Database
   ? Ukendt type

Monografiserie: Periodicum, hvis enkelte bind er selvstændige monografier.
Avis: Periodicum med globalt og/eller lokalt alment nyheds- og annonceindhold af dagsaktuel karakter udgivet dagligt eller sjældnere (dog som regel mindst én gang månedligt).
Tidsskrift: Periodicum, der som regel udgives mindst 2 gange årligt og ikke er en avis eller en monografiserie.
Årspublikation: Periodicum, der som regel udgives én gang årligt eller sjældnere og som ikke er en monografiserie. Koden 'z' inddateres også for visse publikationer, der udsendes regelmæssigt i nye udgaver, samt for periodica, der udgives mere end én gang årligt, men som senere kumuleres til årgange eller udgaver.
I ISSN Network er det den hyppigste frekvens, der bestemmer periodicatypen.


Delfelt *i Kode for alfabet eller skriftsystem
Der anvendes følgende koder:

   a Latinsk
   b Latinsk (udvidet)
   c Kyrillisk
   d Japansk
   e Kinesisk
   f Arabisk
   g Græsk
   h Hebraisk
   i Thai
   j Devanagari
   k Koreansk
   l Tamilsk
   z Andet alfabet eller skriftsystem

Delfelt *i vil bl.a. forekomme i poster fra ISSN Network til at angive det alfabet eller skriftsystem, der er anvendt i hovedtitlen, som den fremstår på titelsiden, fordi nøgletitlen altid angives i translittereret form i felt 222 og 210.
Koden i delfelt *i anvendes også i felt 880 delfelt *6 Kode for alfabet eller scriptsystem.


Delfelt *j Kode for skønlitterær form
Der anvendes følgende koder:

   d Dramatik
   f Roman
   i Skønlitterære brev(e)
   j Novelle(r)
   m Integrerede genrer
   p Digt(e)

Der anvendes én kode, der angiver hovedindholdet. Koden anvendes sammen med koden x i 008 delfelt *d. Koderne benyttes ikke ved blandede antologier og ikke ved billedbøger, tegneserier og andre former, der ikke kan henføres til én af de anførte koder.

Koden d omfatter også libretti og drejebøger.

Koden f omfatter også sagaer.

Koden j omfatter også eventyr.

Eksempel på anvendelse af koden m:

008 00 *j m
100 00 *a Lautréamont *h Comte de
245 00 *a Poesier
512 00 *a Eksperimentalprosa om digtningens filosofi

Koden p omfatter også episke digte. For skuespil på vers anvendes koden 'd'.

Eksempel:

008 00 *j p
100 00 *a Homer
245 00 *a Odysseen


Delfelt *k Kode for biografi
Der anvendes følgende koder:

   a Selvbiografi
   b Biografi om enkeltperson
   c Biografisk samling

Koden c omfatter ikke genealogi.


Delfelt *l Kode for hovedsprog
Delfelt *l er obligatorisk for sprogbærende materialer på katalogiseringsniveau a og b. I flerpoststrukturer er delfeltet dog kun obligatorisk på ét niveau: i hovedposten eller i sektions- eller bindposterne.

I delfelt *l inddateres en kode for publikationens hovedsprog. Liste over sprogkoder findes som Bilag D. Koderne er hentet fra ISO 639-2/B:1998 Codes for the representation of names of languages. Part 2: Alpha-3 code. Hvis der er flere sprog, anvendes koden 'mul' 2.

Yderligere uddybning af publikationens sproglige indhold kan inddateres i felt 041. Dette gælder fx ved oversættelser, og når der er resuméer på andre sprog end hovedsproget.


Delfelt *m Søgekoder for særlige materialekategorier
Der anvendes følgende kode:

   1 Stor skrift (for svagsynede)
   2 Letlæsningsversion for voksne
   3 Sæt af samme materiale fx klassesæt, læsekredssæt og lignende


Delfelt *o Kode for børne- eller skolematerialer
Der anvendes følgende koder:

   b For børn eller unge
   s For skoleelever

Koden s omfatter materialer for skoleelever på alle niveauer til og med gymnasieniveau. Koden svarer til UNESCOs kategori "materialer for elever, der modtager undervisning på 1. og 2. niveau" og indgår i den nationalbibliografiske statistik.

Delfelt *p Kode for oplag

   r Uændret optryk


Delfelt *q Kode for filtype
Koden for filtype er en 2-bogstavkode. Første bogstav angiver en af de 3 mulige typer, og kombineret med bogstavet a udgør det koden for den brede betegnelse. Koderne er som følger:

   aa Data
   ab Billeddata
   ac Fontdata
   ad Lyddata
   ae Numeriske data
   af Tekstdata
   ba Program
   bb Applikationsprogram
   bc Cad-program
   bd Databaseprogram
   be Desktoppublishingprogram
   bf Regnearksprogram
   bg Spil
   bh Tekstbehandlingsprogram
   bm Systemprogram
   bn Programmeringssprogsprogram
   bo Styresystemsprogram
   bp Søgeprogram
   bu Værktøjsprogram
   ca Data og program
   cb Interaktivt multimedie
   cc Onlinetjeneste (fx bulletin board, diskussionsgruppe, websted)

Hvis materialet ikke hører til en af de udspecificerede typer, anvendes koden for den brede betegnelse.


Delfelt *r Kode for værtspublikationens type
Delfelt *r kan anvendes i I-analyseposter (poster, der i felt 004 delfelt *a har koden 'i' for posttype).

Her inddateres en materialetypekode, der gælder hele den værtspublikation, hvoraf en del er beskrevet i analyseposten. Materialetypekoden findes i kodefortegnelsen i felt 009.

Koden for materialetype tekst (bogligt materiale) 'a' kan suppleres med en kode for periodicatype, som anført under delfelt *h. De to bogstaver inddateres da som én kode.

Eksempler

1
008 00 *r a
(artikel fra bog)

2
008 00 *r an
(artikel fra avis)

3
004 00 *a i
008 00 *r ap *v a
009 00 *a a
245 00 *a Okkerrensning ...
(artikel fra tidsskrift)

4
008 00 *r az
(artikel fra årspublikation)


Delfelt *v Kode for katalogiseringsniveau
Der anvendes følgende koder:

   a Nationalbibliografisk katalogisering (alle nationalbibliografier) samt bibliotekskatalogisering udført af DBC
   b Fuldstændig bibliotekskatalogisering (udfra det niveau det enkelte bibliotek normalt anvender)
   c Reduceret niveau
   d Forkatalogisering
   e Obligatoriske RDA-data
   u Ukendt niveau
   z Indplacering ikke mulig


Delfelt *w Kode for e-bøger
Der anvendes følgende kode:

   1 E-bog (Koden er et et-tal)


Delfelt *n Kode for netdokumenters tilgængelighed
Der anvendes følgende koder:

   a Ubegrænset adgang
   b Begrænset adgang
   c Ingen adgang

Koden kan eventuelt uddybes i en note om anvendelsesklausul i felt 518 *a


Delfelt *x Kode for faglitteraturs niveau
Kode for faglitteraturs niveau angives som en 2-cifferkode.

Der anvendes følgende koder:

01    Førskoleniveau (Omfatter: Materialer beregnet til børn i førskolealderen)
02    Folkeskoleniveau (Omfatter: Materialer beregnet til børn og unge i grundskolealderen)

03    Gymnasieniveau (Omfatter: Materialer til brug på gymnasiale uddannelser)
04    Fagligt niveau (Omfatter: Materialer til brug på erhvervsfaglige uddannelser, videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser samt til erhvervsgrupper, professionelle fagfolk og institutioner)
05    Forskningsniveau (Omfatter: Materialer til brug for forskning)
06    Alment niveau (Omfatter: Generelle fag- og håndbøger, der ikke kan relateres til specifikke uddannelsesmæssige eller professionelle niveauer. Det kan f.eks. være målgrupper, der afgrænses på baggrund af interesse, nationalitet, handicap eller en bestemt alders- eller samfundsgruppe)
07    Udenfor kategori eller vurdering fravalgt
99    Default - hvis koden mangler

Ud over ovenstående koder kan følgende 1-bogstavskoder forekomme i poster konverteret fra MARC 21, felt 008/pos. 22 (Target audience) for alle materialetyper med undtagelse af maps, continuing resources og mixed materials jf. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008.html):

   a Preschool
   b Primary
   c Pre-adolescent
   d Adolescent
   e Adult
   f Specialized
   g General
   j Juvenile


1. DS/EN 3166. Koder for landenavne. Charlottenlund : Dansk Standard.
2. Bemærk, at tidligere koder 'mis' (forskellige tekster på hver sit sprog) og 'mul' (samme tekst på flere sprog) er slået sammen til 'mul'. Om anvendelsen af 'mis' (miscellaneous), se Bilag D.

_