danMARC2 (RDA)
Forrige afsnit Start Forord til 2. udgave Næste afsnit

Forord til første udgave af danMARC2

I 1974 nedsatte Forskningsbibliotekernes Fællesråd og Bibliotekscentralen et udvalg vedrørende bibliografisk datapoststruktur for danske biblioteker og bibliografier. Udvalget fik til opgave at udarbejde et forslag til et dansk bibliografisk edb-format, byggende på de danske katalogiseringsregler til brug for registrering i maskinlæsbar form og ved databaseopbygning. I 1979 udkom danMARC : edb-format til lagring og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form. 1. udgaven, der alene omfattede monografier, suppleredes i 1984 med en udvidelse af hensyn til periodica.

Ved oprettelsen af Statens Bibliotekstjeneste (SBT) i 1990 blev alle det tidligere Rigsbibliotekarembedes eksterne udvalg reorganiseret, og et Katalogregel- og Formatudvalg nedsat af Statens Bibliotekstjeneste og Dansk BiblioteksCenter blev udpeget for 3 år. En af de første opgaver, som dette udvalg satte igang, var en ajourføring af danMARC-formatet i forhold til de reviderede katalogiseringsregler ( Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker / udarbejdet af Det Danske Katalogregeludvalg. 1987) og med en udvidelse af formatet til at omfatte alle bibliografiske materialer. Arbejdet blev påbegyndt af Leif Makholm, dengang Danmarks Biblioteksskole, og senere videreført af Lilli Riget, dengang Aalborg Universitetsbibliotek.

Katalogregel- og Formatudvalget blev i 1992 erstattet af Katalogdatarådet med et kommissorium, der udvidede opgaverne til at omfatte alle aspekter af elektroniske kataloger. Katalogdatarådet overtog herefter ansvaret for det videre arbejde med formatrevisionen.

Katalogdatarådet er nedsat af Statens Bibliotekstjeneste. Rådet er fælles for alle bibliotekstyper, og det er rådgivende over for SBT. Ifølge kommissoriet er

"Udgangspunktet for Katalogdatarådets arbejde (er) de maskinlæsbare data, som benyttes til elektronisk publicering (online kataloger, CD-ROM mv.) i danske biblioteker og i biblioteksfællesskabet. Katalogdatarådet skal beskæftige sig med alle aspekter af fællesskabets elektroniske kataloger: katalogens opbygning og udformning, dataindhold og datastruktur samt benyttelse.

Katalogdatarådet skal varetage følgende principielle opgaver:

Katalogdatarådet skal i sit arbejde tage hensyn til eksisterende standarder og tage initiativer til standardisering.

Katalogdatarådet skal repræsentere indsigt i følgende områder: generel viden om maskinlæsbare data, inddatasiden (katalogisering, formatering og emnedata), uddatasiden (søgning og brugergrænseflader)."

Katalogdatarådet har i perioden for udarbejdelsen af danMARC2 haft følgende sammensætning:

Statens Bibliotekstjeneste, april 1995

 
. © Slots- og Kulturstyrelsen 2018 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, RDA Til top Til top

_