. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Bilag C - Tal og talord Bilag E - Standardiserede navne på vokal- og instrumentalstemmer Næste afsnit

Bilag D - Ordliste med definitioner

Ordlisten indeholder de fleste af de katalogiseringstekniske og bibliografiske termer, der er anvendt i regelsættet, og desuden enkelte specielle fagtermer. Ord, hvis betydning skønnes at være almindelig kendt, er ikke medtaget. Definitionerne angiver den betydning, de pågældende ord har i reglerne .

En * foran et ord angiver, at ordet i den pågældende betydning er defineret i listen.

Afhængigt værk. Et monografisk materiale, der er tæt tilknyttet et andet * materiale og ikke skønnes at kunne fungere uden dette materiale. Samtidig skønnes det materiale, det afhængige værk knytter sig til, at kunne fungere selvstændigt uden det afhængige værk. Herudover skal materialets * titel kunne udformes som en * afhængig titel.

Afhængig titel. En * titel på et * afhængigt værk, der indledes med * hovedtitlen på hovedmaterialet.

Afsnit. En del af den bibliografiske beskrivelse med oplysninger af en bestemt art. Et afsnit kan bestå af flere * elementer.

Alternativ titel. Den anden del af en * hovedtitel i to dele, hvor begge dele er en * titel, og delene er forbundet med ordet eller eller et tilsvarende ord på et andet sprog. F.eks. Den Vægelsindede eller Det fortryllede Malerie.

Analyse. Beskrivelse af en del af et * materiale. Den analyserede del kan enten være en registrering i en selvstændig bibliografisk post eller en del af den bibliografiske post, der omfatter hele materialet. Se også I-analyse .

Anden titelinformation. Alle * titler i et * materiale bortset fra * hovedtitler, * paralleltitler, * undertitler og * titelvarianter. Desuden alle ordforbindelser, der forekommer i forbindelse med hovedtitler, paralleltitler eller andre titler, og som indeholder oplysninger om materialets karakter, indhold eller anledningen til dets tilblivelse. Betegnelsen omfatter også * overtitler.

Anonym. Af ukendt ophav.

Applikationsprogram. Hjælpeprogram til at udføre en specifik opgave. Spænder fra programmer som * regnearksprogrammer, * database- programmer og * tekstbehandlingsprogrammer, over * spil, til programmer specielt beregnet til brug inden for videnskab, uddannelse, handel el.lign.

Arrangement (Musik). Musikværk eller dele af musikværk, som er: a) omskrevet for en anden besætning end den, der er angivet af komponisten, uden tilføjelse af væsentlige nye elementer, b) en forenklet version af det originale værk eller dele heraf.

Artefakt. Enhver * genstand, der er skabt eller forarbejdet af menneskehånd.

Artsbetegnelse. En uprægnant betegnelse for * materialets eller indholdets art, der kun i forbindelse med andre * elementer i den bibliografiske beskrivelse identificerer materialet tilstrækkeligt. F.eks. Meddelelser, Værker, Rapport, Digte, Stykke, Allegretto.

Atlas (Kartografi). En samling * kort, der er beregnet til at holdes samlet (indbundet eller løst) i et * bind, en kassette el.lign. med eller uden beskrivende tekst. Det kan være et selvstændigt * materiale eller være publiceret i sammenhæng med et eller flere tekstbind.

Avant-titre , se Overtitel .

Avis. Et * periodicum med globalt og/eller lokalt alment nyheds- og annonceindhold af dagsaktuel karakter udgivet dagligt eller sjældnere (dog som regel mindst én gang månedligt).

Bearbejdelse (Musik). Musikværk eller dele af musikværk, som klart er en omformning af et andet musikværk i form af: a) tilføjelse (og evt. udeladelse) af passager, b) væsentlige ændringer i harmoniseringen (f.eks. fri * transskription), c) indførelse af nye musikalske motiver, d) parafrasering af dele af forskellige * værker (f.eks. potpourri, rapsodi, medley, parafrase).

Bibliografisk titel. * Titel gengivet i samme form, som den optræder i et * materiale.

Bikort (Kartografi). Fælles betegnelse for små supplerende eller sekundære * kort, der er indsat enten inden for eller uden for de ydre rammer af hovedkortet.

Bilag. Supplerende * materiale, der er bestemt til at anvendes sammen med et andet materiale (hovedmaterialet).

Billedbånd. Filmstrimmel, der indeholder en række billeder, som er beregnet til projektion ét ad gangen, med eller uden optaget lyd.

Billeddata. * Data der repræsenterer billeder i stedet for bogstaver og tal, f.eks. fotos, tegninger, animation.

Billeddokument. Todimensional fremtrædelsesform, der enten er uigennemsigtig (f.eks. * originalkunst og kunstreproduktion, * flashcard, fotografisk aftryk, teknisk tegning) eller er beregnet til forevisning eller projektion uden illusion af bevægelse, f.eks. ved et optisk fremvisningsapparatur (f.eks. * billedbånd, dias).

Billede. Todimensional visuel gengivelse, der er tilgængelig uden forstørrelse og som regel på en uigennemsigtig baggrund.

Billedkort , se Flashcard .

Bind. 1) I bibliografisk forstand en selvstændig enhed af et * værk uanset udgiverens betegnelse. Adskilt fra andre enheder af værket ved at have eget * titelblad, egen * omslagstitel og som regel selvstændig * paginering. En sådan enhed kan indeholde forskellige titelblade og/eller pagineringer.

Et fælles titelblad, en fælles * smudstitel eller * omslagstitel er afgørende faktorer i bestemmelsen af, hvad der er et bibliografisk bind; f.eks. regnes en * genudgivelse i ét bind med fælles titelblad af værker, som tidligere har været udgivet i to eller flere bibliografiske bind, som ét bibliografisk bind, selvom genudgivelsen indeholder titelbladene fra de originale bind.

2) I fysisk forstand alt, der er indeholdt i én indbinding, mappe el.lign., uanset om det er originalindbindingen eller en indbinding, der er foretaget efter udgivelsen. Et sådant sammensat bind, der er indbundet til eller af en enkelt ejer, kan indeholde enten to eller flere bibliografiske bind af samme værk eller to eller flere værker, der er udgivet hver for sig.

Et fysisk bind svarer således ikke altid til et bibliografisk bind.

Bindtitel. Titel på en enkelt del af et * materiale i flere dele eller et * periodicum.

Blandet ansvarlighed Når et * materiale indeholder et * værk, hvor forskellige personer eller * korporationer har bidraget væsentligt til værkets intellektuelle eller kunstneriske indhold ved at udføre forskellige funktioner (f.eks. skrevet, fortalt, instrueret, medvirket, bearbejdet, oversat, udgivet, komponeret, illustreret), er der tale om blandet ansvarlighed. Se også Delt ansvarlighed , Hovedansvarligt ophav

Braille , se Punktskrift og anden reliefskrift.

Båndkassette . Permanent indlagt film- eller magnetbåndssystem (lyd, video, * data), der omfatter 2 spoler.

Cad-program. * Applikationsprogram til brug for computerstøttet konstruktion eller design. Anvendes til to- og tredimensionale modeller inden for videnskab, teknik og arkitektur, spændende fra enkelte redskaber til bygninger, fly, integrerede kredsløb og molekyler.

Cartridge . Kassettelignende, lukket beholder, der indeholder * materiale (f.eks. magnetbånd, * mikrofilm) til aflæsning i et apparatur. Materialet kan være: a) monteret på enkeltspole med løs startstrimmel; typen kræver opsamlespole på apparatur, b) monteret på enkeltspole, sammensvejset i begyndelsen og slutningen af materialet (f.eks. magnetbånd); typen kræver ikke opsamlespole.

Cd. Forkortelse for compactdisk. En optisk plade med digitale (evt. analoge) data. Fællesbetegnelse for optiske plader i forskellig teknisk udformning, som følger en formel specificeret standard (f.eks. Red Book, Yellow Book, Green Book, Orange Book). Cd er også almindelig sprogbrug for den optiske plade (cd-audio), som afspilles via en cd-afspiller.

Cd-audio, se Cd .

Cd-extra, se Cd-rom .

Cd-formater. Fællesbetegnelse for optiske plader på 12 cm i diameter med forskellige krav til afspillere, f.eks. * cd-audio, * cd-rom, * cd-i, * dvd, * foto-cd.

Cd-i. Forkortelse for compactdisk-interactive. Ét af flere * cd-formater. Kan lagre levende billeder i fuld skærmstørrelse. Afspilles via cd-i-afspiller koblet til tv-apparat.

Cd-plus, se Cd-rom .

Cd-rom. Forkortelse for compactdisk-read only memory. Ét af flere * cd-formater. Kan først og fremmest lagre tekst. Kan også lagre tekst, grafik, animation, fotos og lyd som adskilte informationer. Samtidig brug af tekst, grafik, animation, fotos og lyd opnås ved brug af udvidet cd-rom-teknik, såkaldt * cd-rom xa (cd-rom extended architecture). Afspilles via computer med cd-rom-drev. Anvendes som * specifik materialebetegnelse for materialer med betegnelserne * cd-rom, * cd-rom xa, * cd-extra, * cd-plus.

Cd-rom xa, se Cd-rom .

Data. Information i form af tal, bogstaver, grafik, billeder, lyd eller en kombination af disse. Typer af data inkluderer * billeddata, * fontdata, * numeriske data, * lyddata, * figurative data og * tekstdata.

Databaseprogram. * Applikationsprogram som manipulerer og styrer lagring og genfinding af * data, som er struktureret som felter, poster og filer.

Delt ansvarlighed . Når et * materiale indeholder et * værk, hvor forskellige personer eller * korporationer har bidraget væsentligt til værkets intellektuelle eller kunstneriske indhold ved at udføre samme funktion, er der tale om delt ansvarlighed. F.eks. kan flere personer sammen skrive en tekst. Se også Blandet ansvarlighed , Hovedansvarligt ophav .

Desktoppublishingprogram. * Applikationsprogram der ved en sammenhængende proces gør det muligt at producere sats til dokumenter og tryksager ved at kombinere tekst og grafik.

Diagram (Kartografi). * Kort, der i grafisk form fremtræder meget simplificeret eller skematisk.

Diorama . Tredimensional gengivelse af en scene, der er skabt ved at anbringe f.eks. figurer foran en todimensional malet baggrund.

Dirigentstemme . Instrumentalstemme i orkestermusik med angivelse af indsatser for de øvrige instrumenter, beregnet til samtidig at spille og dirigere efter. Normalt er der tale om en klaver- eller violinstemme. I modsætning til * particel er der her tale om en reduceret gengivelse af musikken.

Diskette. Magnetisk plade indesluttet i et beskyttelseshylster. Der kan skrives, opbevares og læses data på den ene eller begge sider af pladen.

Distributør . * Korporation eller person, der har alle eller dele af rettighederne til gennem salg, udlejning, offentlig forevisning el.lign at gøre et * materiale tilgængeligt. Se også Forlag, Hovedudlejer, Kommissionsforlag, Pladeselskab.

Dvd. Forkortelse for digital versatile disc. Ét af flere * cd-formater. Lagringsmedie med stor kapacitet til tekst, lyd og navnlig levende billeder. Afspilles via computer med dvd-drev.

Editionsnummer (Musikalier). Et nummer, som * forlaget har trykt i * materialet, og som normalt optræder på * titelsiden, * omslaget og/eller første nodeside, men ikke på alle nodesider. Nummeret kan indeholde initialer, forkortelser eller ord, der identificerer forlaget. Se også Pladenummer .

Elektronisk regneark se Regnearksprogram .

Element . Ord, forbindelse af ord eller tegn, der udgør en afgrænset bibliografisk oplysning og er del af et * afsnit af den bibliografiske beskrivelse.

Emballage , se Opbevaringsudstyr .

Emnekasse . Samlekasse med forskellige * materialer, hvis indhold tilsammen beskriver et givet tema. De forskellige materialer kan tilhøre den samme eller forskellige * materialetyper.

En emnekasse kan katalogiseres samlet. I nogle tilfælde vil emnekassens indhold ligeledes kunne katalogiseres som et * sammensat materiale.

Etbladstryk . Separat udgivet papir, der kun er trykt på den ene side og skal anvendes i ikke-sammenlagt stand. Normalt fremstillet med henblik på at distribueres offentligt eller sælges. F.eks. flyveblade, bekendtgørelser, skillingsviser.

Explicit . Sluttitel i * håndskrifter, ældre bøger eller dele heraf. Består ofte af ordet Explicit el.lign. (f.eks. Hie hatt ein ende, Cy finissent) efterfulgt af * værkets eller * afsnittets * titel.

Faksimileudgave . Reproduktion, der som hovedformål har at gengive originalværket i dets fysiske fremtrædelsesform samt at være en nøjagtig gengivelse af dets indhold.

Figurative data. * Data der repræsenterer en genstands struktur, f.eks. jordens overflade (kartografi), der er blevet digitaliseret med henblik på lagring og genfinding.

Flashcard . Kort eller andet uigennemsigtigt materiale med påtrykte ord, tal eller billeder og som regel beregnet til kortvarig fremvisning. F.eks. billedkort, ordkort eller symbolkort.

Flerbindsværk . * Monografi, der er afsluttet eller planlagt afsluttet i et bestemt antal dele, f.eks. et bestemt antal fysiske * bind.

Foliering . Nummerering i rækkefølge af blade med tal, bogstaver el.lign. i f.eks. en bog. Bladnummeret bringes som regel på bladets forside. Se også Paginering .

Fonografvalse. Cylinderformet genstand, oftest af voks eller støbt. Opfundet omkring 1877 og brugt til optagelse og gengivelse af lyd.

Fonogram . Det * materiale, hvorpå en * lydoptagelse ved forskellige teknikker er fæstnet, og som ved afspilning på relevant apparatur kan gengive lyden. F.eks. grammofonplade, * fonografvalse, spolebånd, kassettebånd, cd.

Fontdata. * Data der repræsenterer skrifttyper med forskelligt udseende og i forskellig størrelse. Almindelig digital repræsentation af tegnene i en font kaldes en bitmapped font.

Forfatter. * Ophav, der er ansvarlig for en tekst.

Forlag . * Korporation eller person, der har det økonomiske ansvar for og den juridiske ret til at udgive et * materiale. Se også Distributør, Kommissionsforlag, Pladeselskab, Produktionsselskab.

Forlagsnummer. Forlagets alfabetiske og/eller numeriske symboler på grammofonpladen, * båndkassetten eller cd'en. Forlagsnumre indledes sædvanligvis med forlagets navn eller mærke.

Formindskelsesforhold . Det lineære forhold mellem det affotograferede dokument og mikrobilledets størrelse.

Foto-cd. Forkortelse for foto-compactdisk. Ét af flere * cd-formater. Kan lagre digitale still-billeder i fotografisk kvalitet. Afspilles via foto-cd-afspiller eller cd-i-afspiller koblet til tv-apparat, eller via computer med enten cd-rom xa-drev eller multisession-drev.

Fremfører se Udøver

Fremtrædende plads . Summen af de dele af et * materiale, der er udpeget som kilder til størstedelen af de oplysninger, der bringes i beskrivelsen. Begrebet fremtrædende plads varierer med de enkelte * materialetypers særlige karakter, hvorfor fremtrædende plads for de enkelte materialetyper er defineret i 2. dels afsnit vedrørende Foreskrevne kilder til oplysninger.

Fællestitel . * Hovedtitel, der er fælles for alle * værkerne i et * materiale med flere værker. Se også Uniform titel .

Generel materialebetegnelse . Overordnet betegnelse for udtryksformen i eller formidlingsformen af et * materiales indhold på et specifikationsniveau som anført i 2. del, 1.1C1. F.eks. tekst, musikalier, levende billeder, lyd, genstand. Se også Specifik materialebetegnelse.

Genstand . Tredimensional, forarbejdet genstand (eller kopi heraf) eller eksemplar af en naturskabt genstand. Se også Realia .

Genudgivelse. Et * materiale udgivet igen i samme * materialetype. En genudgivelse kan være identisk med eller indeholde ubetydelige ændringer i forhold til den * udgave, den er en genudgivelse af.

Hvis et materiale betegnes som en genudgivelse, men indeholder betydelige ændringer i forhold til forlægget for genudgivelsen, betragtes materialet som en ny * udgave.

Grafik. Tryk, som regel på papir, fremstillet ved hjælp af forskellige trykkemetoder fra plade eller lignende, som kunstneren selv har forarbejdet.

Handelsnavn, Handelsmærke. Det varemærke eller plademærke, hvorunder en * lydoptagelse forhandles af * forlaget eller * plade-selskabet.

Henvisning. Ethvert alternativt opslag på en form af et navn eller en form af en * titel, der ikke er valgt som den * vedtagne navneform eller den * uniforme titel i en bibliografisk post. Henvisninger opdeles i * se-henvisninger og * se også-henvisninger.

Hjælpepost. Selvstændig post, som samler * se-henvisninger og * se også-henvisninger til en navneform, et emneord eller en klassifikationsnotation, eller som på anden måde supplerer de bibliografiske poster.

Hologram. Fotografi baseret på lysbølgers interferens (f.eks. fremstillet ved hjælp af laserstråler), der muliggør en gengivelse af det fotograferede motiv med tredimensional virkning.

Hovedansvarligt ophav. Et * ophav, der ved ordlyd, grafisk udformning eller placering i de bibliografiske data tydeligt fremtræder som ansvarligt for hovedparten af selve det intellektuelle eller kunstneriske indhold i * materialet, hvad enten der er tale om tekst, billedkunst eller andet. Flere ophav kan være præsenteret som hovedansvarlige for materialet, ligesom der ud over hovedansvarligt ophav kan være præsenteret andre personer eller * korporationer som ophav til materialet.

Hovedtitel. Den mest fremtrædende * titel i et * materiale. I hovedtitlen indgår * alternative titler. Hvis der er tale om et periodisk udgivet materiale, indgår desuden sektions- og supplementstitler i hovedtitlen. * Paralleltitler, * undertitler og * anden titelinformation indgår ikke i hovedtitlen.

Håndskrift. Tekst eller anden information, som er frembragt i hånden eller på skrivemaskine, f.eks. håndskrevne tekster, noder, inskriptioner på tavler eller sten.

I-analyse. En beskrivelse af en del af et * materiale, registreret i en selvstændig bibliografisk post.

Illustration. Et * billede, * diagram eller anden grafisk gengivelse i et * materiale.

Imprimatur. Oplysning om, at et * værk må trykkes. Forekommer i trykte bøger som regel på titelbladets bagside. Oplysningen består af ordet Imprimatur el.lign. (f.eks. Nil obstat) efterfulgt af navnet på censor.

Incipit. Begyndelsesord i * håndskrifter, ældre bøger eller dele heraf. Består ofte af ordet Incipit el.lign. (f.eks. Hie hebt sich an, Cy commence) efterfulgt af * værkets eller afsnittets * titel eller undertiden blot af værkets eller afsnittets titel.

Interaktive multimedier, se Multimedier .

ISBN, se Standardnummer .

ISSN, se Standardnummer

Kanalmikrokort. Gennemsigtigt kort med en eller flere kanaler, i hvilke mikrofilmstrimler kan føres ind.

Karakteriserende materialebetegnelse (Musikalier). Betegnelse for et trykt musikværks repræsentation, f.eks. * partitur, * studie- partitur, * dirigentstemme, * particel, * reduceret partitur, * klaver- partitur, * klaverudtog, * korpartitur, * korstemme, * stemme.

Kartografisk materiale. Ethvert * materiale, der helt eller delvis gengiver Jorden eller et hvilket som helst andet himmellegeme topografisk eller tematisk (herunder opdigtede steder). Omfatter to- og tredimensionale * kort og * planer, flyvekort, søkort og stjernekort, satellitkort, digitalkort, * atlas, glober, * diagrammer, * snit, * profiler, luftfotografier med kartografisk formål, * remote-sensing kort, * per- spektivkort, fugleperspektiver (kort i eleveret plan) el.lign.

Kartografiske data, se Figurative data .

Kassette, se Båndkassette .

Kassettebånd. Lydbånd på 2 spoler (afspilnings- og opsamlingsspole) indlagt i lukket plastickassette.

Klaverpartitur. Repræsentation af et musikværk for solostemme(r) (vokale og/eller instrumentale) med eller uden kor samt orkester, hvor orkesterstemmerne er reduceret til klaversats, og de øvrige * stemmer er noteret herover i partiturform.

Klaverudtog. Repræsentation af et musikværk for vokale og/eller instrumentale stemmer, hvor alle * stemmer er reduceret til klaversats med eller uden tekst.

Klummetitel, se Kolumnetitel .

Kollektiv konventionel titel. En kollektiv konventionel titel for musikværker er en * »standardtitel«, der består af en flertalsform af en * konventionel titel, som er fælles for flere musikværker af samme art. F.eks. Sonater for violin og klaver.

Kollektiv markant titel. En kollektiv markant titel for musikværker er en * »standardtitel«, der enten består af en flertalsform af den vedtagne form af flere musikværkers individuelle * titler eller består af en vedtagen flertalsform af en samlings individuelle titel. F.eks. Ungarske rapsodier, Six épigraphes antiques.

Kolofon. Bibliografiske og/eller tekniske oplysninger om en bog eller et * periodicum. I bøger er kolofonen som oftest placeret på bagsiden af * titelbladet, dog er kolofonen i ældre bøger som oftest placeret i slutningen af bogen. Ved periodica er der ingen fast placering af kolofonen, men kolofonen er oftest placeret samme sted i alle numre af det pågældende periodicum.

Kolumnetitel. Linie øverst på hver eller hver anden side af f.eks. en bog med oplysning om * ophav og/eller * titel eller det pågældende kapitels eller den pågældende dels navn og eventuelt sidens * paginering.

Kommissionsforlag. * Korporation eller person, der varetager salget eller engrossalget af et * materiale og evt. har opsyn med trykning og indbinding, men ikke besidder forlagsretten eller bærer den økonomiske risiko ved udgivelsen. Se også Distributør, Forlag.

Kompaktkassette, se Kassettebånd .

Konference. 1. Møde mellem enkeltpersoner eller repræsentanter for forskellige institutioner med det formål at diskutere emner af fælles interesse. 2. Møde mellem repræsentanter for en institution, som udgør dens lovgivende eller styrende forsamling.

Kongres, se Konference .

Konventionel titel. En konventionel titel for et musikværk er en * »standardtitel«, der består af en række led, som anføres i en bestemt rækkefølge uden hensyn til musikværkets individuelle * titel. F.eks. Koncert for klaver og orkester nr 1, b-mol, opus 23.

Konventionelt navn. Navn, der afviger fra det virkelige eller officielle navn, og som en person, en * korporation, et sted eller en genstand (f.eks. en bygning) er kendt under.

Korpartitur. Repræsentation af et musikværk for kor (med eller uden solostemmer) og instrumentalstemmer (f.eks. opera, oratorium), hvor korstemmerne er noteret i partiturform, mens de øvrige * stemmer er udeladt eller angivet med stiknoder. * Værker for a cappella-kor, se Partitur. * Udgaver, hvor instrumentalstemmerne er reduceret til klaversats, se Klaverpartitur .

Korporation. En hvilken som helst organisation eller gruppe af personer, der optræder eller kan optræde som en enhed, og som har et navn. Typiske eksempler på korporationer er foreninger, institutioner, firmaer, stater og kommuner og deres organer, * musikergrupper, projekter, religiøse samfund, møder, * konferencer.

Korporativt ophav. Ophavsfunktion varetaget af en * korporation. Se også Ophav .

Korstemme, se Stemme .

Kort (Kartografi). Topografisk eller tematisk gengivelse som regel i et målestoksforhold og på et plant medium af Jorden eller et andet himmellegeme. Se også Plan.

Kortværk, se Værk .

Kunstord. Individuelle forkortelsesord og konstruerede ord, der ikke svarer til almindeligt sprogbrug.

Laborativt materiale. Sæt af konkrete * materialer til umiddelbar anvendelse, beregnet til eksperimentel indlæring, træning af bestemte færdigheder eller udvikling af bestemte sanser og funktioner.

Langordsregister. Maskinelt register dannet ud fra hele tekststrenge frem for enkelte ord. Betegnes også sætningsregister.

Libretto. Tekst i bogform til musikdramatiske * værker (f.eks. operaer, operetter, syngespil), oratorier og andre vokalværker af større omfang.

Lineær information (elektroniske materialer). Information som ligger i en bunden rækkefølge, således at man f.eks. ikke kan få information B, før man har fået information A.

Lommepartitur, se Studiepartitur .

Lydcartridge. Lydbånd på enkelt spole indlagt i lukket plastickassette med mulighed for fortløbende gentagelse af afspilningen.

Lyddata. * Data der primært repræsenterer digitalt samplede lyde, som kræver særligt maskinel til konvertering fra digital lyd til analog lyd.

Lydoptagelse inkl. musikoptagelse. Lyd, der er registreret på et * materiale ad mekanisk, elektrisk/magnetisk eller elektronisk vej, sådan at den kan gengives. Hvis lyden er musik, anvendes også den mere specifikke term * musikoptagelse.

Lydspor på film. Lyd indspillet på filmisk * materiale.

Magnetbånd. L agringsmedie til data oprullet på spoler eller i kassetter.

Markant titel. En markant titel for et musikværk er en * »standardtitel«, der består af en vedtagen form af et musikværks individuelle * titel. F.eks. Tryllefløjten.

Materiale. Fysisk eller onlinetilgængelig repræsentation af et * værk eller en samling af værker i enhver form, udgivet eller betragtet som en enhed og som sådan udgangspunkt for en bibliografisk beskrivelse.

Materialebetegnelse, s e Generel materialebetegnelse og Specifik materialebetegnelse.

Materialetype. I bred forstand en bestemt fysisk repræsentation af et * materiale.

Matricenummer. Entydigt nummer tildelt af pladeselskabet til hver side af en direkte skåret plade. Nummeret indikerer forskellige oplysninger, bl.a. datering, optagemetode og -sted.

Mikrofiche. Kort fremstillet af planfilmmateriale, der indeholder en serie mikrobilleder i rækker og kolonner.

Mikrofilm. Fællesbetegnelse for filmisk materiale i strimler eller rulleform indeholdende en serie mikrobilleder i en eller to rækker.

Mikrofilmhulkort. Hulkort med åbning, hvori er monteret en mikrofilmstrimmel med et eller flere mikrobilleder.

Mikroform. Overordnet betegnelse for medier, der indeholder tekst og/eller billeder, og som kræver forstørrelse for at kunne anvendes.

Mikrokort, se Mikrofiche .

Monografi. Ikke-periodisk * materiale, der enten er afsluttet i én del eller afsluttet eller planlagt afsluttet i et bestemt antal dele.

Monografiserie. * Serie, der består af en række * monografier.

Multimedier. Fællesbetegnelse for computerstyrede, elektroniske produkter, som består af og koordinerer brugen af to eller flere udtryksformer som f.eks. tekst, billeder og lyd. Multimedier markedsføres ofte som * interaktive multimedier. Et multimedieværk er interaktivt, hvis: a) værket ikke er * lineært og hvis: b) brugerens fysiske påvirkning af værket har betydning for præsentationen af indholdet.

Musikalier. Musikværk i nedskrevet form.

Musikaliers fysiske repræsentation. Betegnelse i et eller flere ord, der forekommer i den * primære kilde ved * musikalier eller musikhåndskrifter og angiver den fysiske repræsentation af et musikværk (f.eks. * partitur, * studiepartitur, partitur og * stemmer). Denne art af oplysninger må ikke forveksles med oplysningerne om * arrangement eller version af et musikværk (f.eks. * klaverpartitur, * korpartitur, * udgave for høj stemme).

Musikergruppe. Gruppe af musikere, der optræder sammen under et fælles navn.

Musikoptagelse. Musik, der er registreret på et * materiale ad mekanisk, elektrisk/magnetisk eller elektronisk vej, sådan at den kan gengives. Se også Lydoptagelse.

Numeriske data. * Data primært bestående af tal eller repræsentationer af tal, f.eks. statistiske data eller analysedata.

Nøgletitel. Den entydige * titel, der knyttes til et * periodicum i International Standard Serial Number (ISSN).

Omslag. En sammenhængende helhed af forside, ryg og bagside, bestående af beskyttende blade, der udvendigt omslutter en bogblok eller falsede blade. Omslag omfatter:

1) Løst omslag til en indbundet * publikation

2) Det udvendige blad til en hæftet publikation, normalt i et andet papir end i publikationen i øvrigt

3) Bogbindet til en indbundet publikation (forlagsbind)

Omslagstitel. *  Titel, der er trykt på et * materiales originale * omslag. Se også Rygtitel .

Onlinetjeneste. Systembaseret aktivitet som via systemudbydere giver adgang til og muliggør brug af informationer på netværk, f.eks. Internet. Omfatter bl.a. bulletin boards, diskussionsgrupper/lister og websteder.

Opbevaringsudstyr. * Omslag, pap- eller plastickassette eller æske, hvori * materialet er indlagt, og som fysisk kan skilles fra materialet. Opbevaringsudstyret kan bestå af flere dele, f.eks. for en grammofonplade både omslag og inderpose, for * Kassettebånd både plasticemballage og papirindlæg. Se også 2. del, 2.5B18.

Operativsystemprogram, se Styresystemsprogram .

Ophav. 1) En person eller en * korporation, der er helt eller delvis ansvarlig for tilblivelsen af eller tilvejebringelsen af et * værks intellektuelle eller kunstneriske indhold (f.eks. den person eller korporation, der har skrevet en bog, udarbejdet en bibliografi, komponeret eller fremført et musikværk, malet et * billede, taget et fotografi, konstrueret et edb-program, illustreret en tekst, redigeret en * samling).

2) Korporation i form af en udøvende gruppe som helhed, hvor gruppens ansvar for resultatet af den fælles aktivitet går ud over den rene opførelse, udøvelse el.lign.

Ophavsangivelse. Oplysning om personer eller * korporationer, der har bidraget til et * værks kunstneriske eller intellektuelle indhold, eller personer eller korporationer, der er ansvarlige for udførelsen af indholdet.

Oplag. Alle de eksemplarer af en * udgave, der er fremstillet på samme tid eller i én proces. De enkelte oplag kan indeholde ubetydelige ændringer i forhold til hinanden. De enkelte oplag betegnes i dette regelsæt som uændrede * genudgivelser.

Opslag. Indgang til data i den bibliografiske post i en struktureret form. Ud fra disse indgange kan den samlede katalog struktureres. Når der udarbejdes opslag på et navn, er det hensigtsmæssigt at anvende en * vedtagen navneform.

Opslagselement. Det navn eller den * titel, der er valgt som * opslag.

Opstillingselement. Det navn eller den * titel fra en katalogisering af et * materiale, der i forbindelse med opstilling og/eller præsentation af materialet anvendes som det første * element til brug for en alfabetisk sortering.

Optryk. Nyt tryk af et * materiale efter originalen, som regel fremstillet ved hjælp af fotografiske metoder. Trykningen kan gengive originalen nøjagtigt eller indeholde mere eller mindre ubetydelige ændringer. Se også Faksimileudgave.

Ordkort, se Flashcard .

Ordningsled. Det ord i et * opslag, som skal fremtræde som det første ord i opslaget i * langordsregistre. Ofte er ordningsleddet identisk med det ord, der anvendes som første ord i den alfabetiske sortering, men ved f.eks. præfikser og artikler kan der være forskel.

Orgelpartitur. Repræsentation af et musikværk for solostemme(r) (vokale og/eller instrumentale) med eller uden kor samt orkester, hvor orkesterstemmerne er reduceret til orgelsats (to eller tre systemer), og de øvrige * stemmer er noteret herover i partiturform.

Originalkunst. Et originalt to- eller tredimensionalt kunstværk skabt af en kunstner, f.eks. et maleri, en tegning, en skulptur, i modsætning til en kunstreproduktion.

Overlæg. Blad af transparent eller planche, der indeholder et emne, der, når bladet bliver lagt op over en anden transparent eller planche, ændrer eller begrænser indholdet.

Overskrifttitel. * Titel på et * værk, anbragt på samme side som f.eks. tekstens eller nodebilledets begyndelse.

Oversætter. Person, der overfører en tekst fra et sprog til et andet eller fra en ældre til en moderne form af et sprog mere eller mindre tæt op ad originalen.

Overtitel. Ordforbindelse af karakter som * anden titelinformation, og anbragt over * hovedtitlen i et * materiale.

P år. Årstal for * lydoptagelser inkl. musikoptagelser. For lydoptagelser fra USA angiver det året for selve optagelsen. For lydoptagelser fra Europa angiver det som regel første * udgaves år, uanset hvornår optagelsen har fundet sted.

Paginering. Nummerering i rækkefølge af sider med tal, bogstaver el.lign. i f.eks. en bog. Se også Foliering .

Papirmikrokort. Uigennemsigtigt kort, der indeholder en serie mikrobilleder i rækker og kolonner.

Parallelle oplysninger. Andre oplysninger end * hovedtitlen på et andet sprog eller i et andet alfabet.

Paralleltitel. * Hovedtitlen på et andet sprog eller i et andet alfabet eller en * titel på et andet sprog eller i et andet alfabet, der fremstår som det pågældende sprogs eller alfabets version af hovedtitlen, men som ikke nødvendigvis er en direkte oversættelse af denne.

Particel. Kompositionsudkast (partiturskitse) på to, tre eller flere systemer med angivelse af alle * stemmer og harmonier.

Partitur. Repræsentation af et musikværk for mere end én * stemme (vokal eller instrumental), hvor samtlige stemmer, der indgår i værket, er noteret under hinanden, sådan at de kan aflæses parallelt. I dette regelsæt anvendes termen ikke om værker for én vokalstemme med akkompagnement af ét instrument eller om koralbøger med eller uden tekst.

Periodicum. * Publikation i et hvilket som helst medium, der udsendes i successive dele med alfabetiske, numeriske og/eller kronologiske betegnelser, og som ikke stiler mod en afslutning. Periodica omfatter * aviser, * tidsskrifter, * årspublikationer (herunder visse publikationer, der udsendes regelmæssigt i nye * udgaver) samt nummererede * serier.

Personligt ophav. Ophavsfunktion varetaget af en person. Se også Ophav.

Perspektivkort. Perspektivisk gengivelse af et landskab, i hvilken detaljerne er vist, som om de er projiceret på et hældende plan (et skråt plan i forhold til beskueren).

Photo-cd, se Foto-cd .

Plademærke (Lydoptagelser inkl. musikoptagelser), se Handelsnavn , Handelsmærke .

Pladenummer ( Lydoptagelser), se Forlagsnummer .

Pladenummer (Musikalier). Nummer, som * forlaget har trykt i * materialet, og som optræder på hver nodeside, som regel nederst på siden og af og til også på * titelsiden. Nummeret kan indeholde initialer, forkortelser eller ord, der identificerer forlaget, og af og til et nummer, der svarer til nummeret på siderne eller pladerne. Se også Editionsnummer.

Pladeselskab. Firma, der er ansvarlig for masseproduktion af en * lydoptagelse (presning af plader, kopiering af bånd) og for markedsføring af produktet. Et pladeselskab er som regel både * produk-tionsselskab og * forlag.

Plan (Kartografi). Detaljeret * kort i stor målestok med en minimal anvendelse af symboler.

Primær funktion. Ophavsfunktion, der af * udgiveren vurderes at være mere betydningsfuld end andre ophavsfunktioner i forbindelse med udarbejdelsen af et * materiale. Om der er tale om en Primær funktion, fremgår af den ordlyd og/eller grafiske udformning, der er benyttet ved præsentationen. Når der i et materiale er tale om * blandet ansvarlighed, kan flere funktioner være præsenteret som primære. F.eks. en tegneserie, hvor både funktionen som tekstforfatter og funktionen som illustrator er præsenteret som særlig betydningsfulde i forhold til f.eks. en * oversætter. En Primær funktion kan varetages af et eller flere * ophav, se Delt ansvarlighed .

Når én primær funktion er særligt fremhævet i forhold til andre primære funktioner, eller når ét ophav, der udfører en primær funktion, er særligt fremtrædende, er der tale om * hovedansvarligt ophav. Se også Sekundær funktion .

Primær kilde. Den kilde, hvorfra oplysninger til en bibliografisk beskrivelse eller dele deraf primært skal hentes.

Producent. Person eller * korporation, der besørger et * materiales fysiske fremstilling, f.eks. trykker en bog, presser en grammofonplade. For elektroniske materialer kan ansvaret desuden i forskelligt omfang omfatte de kreative og tekniske aspekter i et * værk, herunder indsamling og konvertering af * data til maskinlæsbar form.

Producent (Film og videogrammer). Som oftest den person, der har det endelige ansvar for en optagelses planlægning og fremstilling, inkl. de forretningsmæssige aspekter. Med som oftest menes, at terminologien ikke anvendes konsekvent i * materialerne.

Producer (Film og videogrammer). Normalt en person, der har ansvaret for den tekniske og administrative planlægning af en optagelse. Producer anvendes dog i nogle materialer som synonym for en funktion som instruktør eller tilrettelægger af indholdet. Specielt i forbindelse med TV-programmer er den i materialet anførte producer i de fleste tilfælde den, der er ansvarlig for oplæg til, instruktion af og endelig udvælgelsen af billeder til udsendelsen.

Producer (Lydoptagelser). Person, der har det overordnede ansvar for en * lydoptagelse, dvs. lydlayout, mixning m.v.

Produktionsselskab (Film og videogrammer). Det selskab eller anden organisation, der overordnet bestemmer en films indhold og form og er ansvarlig for dens fremstilling eller produktion. Produktionsselskabet kan også udføre opgaver for en opdraggiver; i så fald er produktionsselskabet som regel kun ansvarligt for fremstillingen eller produktionen af filmen.

Produktionsselskaber anføres oftere i beskrivelsen som * forlag end som * ophav.

Produktionsselskab (Lydoptagelser). Firma, der er ansvarligt for den originale * lydoptagelse, men som regel ikke samtidig er * forlag eller * distributør.

Profil (Kartografi). Gengivelse i omrids og i et bestemt målestoksforhold af skæringen mellem en lodret flade og jordoverfladen eller af skæringen mellem en sådan lodret flade og en tænkt tredimensional model af fænomener med tilbagevendende udbredelse, f.eks. nedbørsmængder.

Program. Fuldstændigt kompleks af sætninger, udformet i overensstemmelse med den gældende syntaks for det anvendte programmeringssprog, med det formål at få en computer til at udføre en på forhånd fastlagt, afrundet opgave. Opgaven kan være databehandling. Kaldes også programmel.

Programmel se Program .

Programmeringssprog. Kunstigt sprog som anvendes til at skrive * programmer til computere. Består af en række ord og en grammatik, dvs. præcise regler for, hvordan man laver »sætninger«. Eksempler på programmeringssprog er COMAL, BASIC og PASCAL.

Programmeringssprogsprogram. * Systemprogram til brug for arbejdet med * programmeringssprog.

Præliminærsider. * Titelside eller titelsider i et * materiale, bagsiden af hvert * titelblad, de sider, der går forud for titelsiden eller titelsiderne, samt det originale * omslag.

Publikation. Offentliggjort fysisk fremtrædelsesform (* udgave) af et eller flere * værker eller del(e) af værk(er).

Punktskrift og anden reliefskrift. * Materiale, der er beregnet for synshandicappede. Består af relieftegn, dannet af fra et til seks punkter.

Punktskriftbånd. Digitalt kodet * braille på * båndkassette, som ved afspilning kan udskrives på papir.

Realia. Virkelige genstande (* artefakter, eksemplarer) i modsætning til kopier. Se også Genstand.

Redaktør. 1) Person eller * korporation, der frembringer en * samling ved at udvælge og sammenstille * materiale fra forskellige * værker. Sådanne materialer kan være allerede eksisterende materiale, nyt materiale eller en blanding heraf. Samlingens indhold kan være af et eller flere * ophav. Se også Udgiver. 2) Person eller korporation, der bistår et ophav med redaktion af værket.

Reduceret partitur. Repræsentation af et musikværk, som i partiturform viser de væsentligste * stemmer på et minimum af systemer, som regel ordnet efter instrumentgrupper.

Reliefskrift, se Punktskrift og anden reliefskrift.

Regnearksprogram. Også kaldet * elektronisk regneark. * Applika-tionsprogram som opstiller tabeller og gennemfører beregninger, overvejende af økonomisk karakter, i disse tabeller.

Remote-sensing kort. * Kort, der er frembragt ved hjælp af et instrument eller et apparat, som ikke er i fysisk kontakt med den iagttagede genstand eller overhovedet i nærheden af denne. Teknikken ved remote-sensing gør brug af hjælpemidler som kameraer, laserapparater, radiomodtagere, radarsystemer, sonarer, seismografer, gravimetre, magnetometre og scintillationstællere.

Rubriktitel, se Overskrifttitel.

Rygtitel. * Titel, der er trykt på ryggen af et * materiales originale * omslag. Se også Omslagstitel

Samling. * Monografisk * materiale med to eller flere indbyrdes uafhængige * bidrag. Bidragene kan være hele værker eller dele af * værker.

Sammensat efternavn. Efternavn, der består af to eller flere egennavne, der kan være forbundet med bindestreg, konjunktion eller præposition.

Sammensat materiale. * Materiale, der består af flere fysiske dele, hvor de enkelte dele tilhører forskellige * materialetyper.

Se-henvisning. * Henvisning fra en for katalogen ikke * vedtagen navneform eller ikke vedtagen form af en * uniform titel.

Se også-henvisning. * Henvisning fra et navn, der i en anden bibliografisk post i katalogen er anvendt som den vedtagne form, men dækker den samme identitet, eller henvisning imellem flere vedtagne former af en serietitel. Se også-henvisninger anvendes f.eks. ved skift af navn, eller når et * ophav optræder under eget navn og pseudonym eller under flere pseudonymer.

Sektion. En selvstændigt udsendt del af et * materiale, som regel omhandlende en særlig del af det pågældende materiales emneområde og identificeret af en betegnelse, der kan være et emne eller en alfabetisk eller numerisk betegnelse eller en kombination heraf.

Sekundær funktion. Ophavsfunktion, der af * udgiveren vurderes at være mindre betydningsfuld end andre ophavsfunktioner i forbindelse med udarbejdelsen af et * materiale. Om der er tale om en Sekundær funktion, fremgår af den ordlyd og/eller grafiske udformning, der er benyttet ved præsentationen. Se også Primær funktion .

Serie. 1) Række af selvstændige * materialer, der udgives successivt og knyttes sammen, ved at hver af dem foruden sin egen * hovedtitel også har en * titel, der er fælles for dem alle. De enkelte materialer kan være eller ikke være nummererede. Se også Periodicum. 2) Betegnelse for en række enheder af et * materiale. Eks.: Serie 1, Serie 2 etc.

Signatur. 1) De tal eller bogstaver, der trykkes eller skrives på de første sider af et ark for at angive arkenes rette rækkefølge. 2) Forfatterens eller kunstnerens mærke på f.eks. en bog, et * håndskrift, et stik, en tegning. 3) Bogbinderens mærke på et * bind. F.eks.: Sign. Thouvenin.

Sløjfefilm. Filmstrimmel på en enkelt spole med strimlens ender sat sammen, sådan at filmen afspilles på ny uden tilbagespoling.

Smudstitel. *  Titel anbragt på en side foran * titelsiden.

Småtryk. Fællesbetegnelse for pjecer, brochurer, * etbladstryk og andre småskrifter.

Snit ( Kartografi). Gengivelse i et bestemt målestoksforhold af skæringen mellem en lodret flade og Jorden (eller en tænkt model), som viser ikke blot skæringen mellem fladen og Jordens overflade (se Profil), men også fladens skæring med Jordens underliggende lag. Anvendes især om geologiske snit.

Specifik materialebetegnelse. Betegnelse for det fysiske medie, * materialet optræder på eller i. F.eks. globus, spolelydbånd, mikrofiche. Se også Generel materialebetegnelse og karakteriserende materialebetegnelse.

Spil. * Applikationsprogram til underholdnings- eller undervisningsbrug, f.eks. skak, skattejagt, krigsspil, eventyrspil, simulationsspil.

Spillepartitur. * Partitur, hvoraf det fremgår, at det er udgivet med det formål også at anvendes som * stemme.

Spolelydbånd. Lydbånd på åben spole.

Standardnummer. Internationalt anerkendt nummer, der entydigt identificerer et * materiale, f.eks. det internationale standardbognummer ISBN (International Standard Book Number) og det internationale standardperiodicanummer ISSN (International Standard Serial Number).

»Standardtitel«. Standardiseret titel, der anvendes af folkebibliotekerne frem for reglernes * uniforme titler, når der er tale om musikværker eller film.

Startetiket. Maskinlæsbar identifikation, der giver oplysning om den fil, der følger efter.

Stemme. 1) Den del af et musikværk, som skal udføres af hver enkelt udøver. 2) Den nedskrevne eller trykte repræsentation af en sådan stemme til brug for hver enkelt af de deltagende udøvere.

Stereoskopisk billede. Dias eller * billeder, der er monteret parvis, og som skal give en tredimensional optisk effekt, når de fremvises i stereoskopisk apparatur.

Stock shot. Færdig filmoptagelse, der er arkiveret som en scene, der er eller kan tænkes anvendt i flere film.

Studiepartitur. Repræsentation af et musikværk, som regel med reduceret typografi og i lille format, primært beregnet til studieformål.

Styresystemsprogram. Kaldes også operativsystemprogram. * Systemprogram som udfører opgaver og kørsler i et edb-system, f.eks. programsekvensering, inddata/uddatakontrol, databehandling og lagertildeling.

Supplement. * Materiale, der kompletterer et andet materiale, f.eks. ved at føre indholdet ajour eller ved at indeholde noget, der ikke fandtes i det oprindelige materiale. Et supplement har et formelt tilhørsforhold til det oprindelige materiale i form af fælles eller delvis fælles * titel eller * undertitel og/eller det erklærede formål at skulle fortsætte eller supplere det oprindelige materiale. Supplementer, der er monografisk udgivet, kan ofte katalogiseres som * afhængige værker.

Symbolkort, se Flashcard .

Systemprogram. Fællesbetegnelse for * styresystemsprogrammer, oversættelsesprogrammer og andre programmer, som hjælper computeren med at fungere hensigtsmæssigt.

Sætningsregister, se Langordsregister

Søgeprogram. * Systemprogram til at lokalisere data, til at søge og udvælge specifikke data, samt til at fremvise data. Omfatter f.eks. søgemaskiner og browsere.

Tavle. Side eller blad, der indeholder * illustrationer med eller uden forklarende tekst, og som ikke indgår i en sekvens af sider eller blade.

Tekstbehandlingsprogram. * Applikationsprogram som muliggør indtastning, redigering, udskrivning og lagring af tekst.

Tekstdata. * Data der primært repræsenterer bogstavinformation (ord og sætninger), f.eks. dokumenter, bibliografiske databaser, tidsskrifter og nyhedsbreve.

Tête-bêche. To tekster er trykt tête-bêche, når de er trykt i indbyrdes modsat stilling i samme * publikation, normalt med hver sin * titelside. Teksterne kan være parallelle eller forskellige. Typiske eksempler er tosprogede ordbøger, som dels går fra sprog A til sprog B, dels, når * bindet vendes om, går fra sprog B til sprog A.

Tidsskrift. Et * periodicum, der som regel udgives mindst 2 gange årligt og ikke er en * avis eller en * monografiserie. Når en sådan * publikation regelmæssigt kumuleres til årgange eller * udgaver, betragtes kumuleringen som * årspublikation og de løbende udgivelser som regel som * supplement.

Titel. Ord, forbindelse af ord og/eller tegn, der forekommer i et * materiale og udgør navnet på materialet eller et * værk, som findes i materialet. Se også Alternativ titel, Hovedtitel, Kolumnetitel, Omslagstitel, Overskrifttitel, Paralleltitel, Rygtitel, Uniform titel.

Titelbillede. Felt eller ramme med skrevet eller trykt tekst, der ikke er en del af * materialets indhold. For * mikroformer anvendes betegnelsen Titelrude. For elektroniske materialer anvendes betegnelsen Titelskærmbillede.

Titelblad. Det blad, som et * materiales * titelside er trykt på.

Titelfelt ( mikroform). Den uformindskede tekst øverst på en * mikrofiche.

Titelrubrik. Det sæt af informationer vedr. * titel og * ophav, som er trykt i forbindelse med noderne til de enkelte musikværker i * musikalier (normalt umiddelbart over noderne).

Titelrude, se Titelbillede .

Titelside. Side forrest i et * materiale, hvor * hovedtitlen og som regel, men ikke altid, * ophavsangivelser og oplysninger om publicering, distribution el.lign. er anbragt.

Titelskærmbillede, se Titelbillede .

Titelvariant. * Titel, der afviger fra * hovedtitlen (f.eks. * rygtitel, * omslagstitel). For * periodica en titel, som i en eller flere dele afviger fra hovedtitlen.

Trailer. Kort film, der annoncerer en kommende film.

Translitteration. Omskrivning af en tekst bogstav for bogstav eller tegn for tegn til et andet alfabet.

Transskription. 1) Lydlig omskrivning af en tekst til et andet alfabet. 2) Omskrivning af et musikværk fra én notationsform til en anden (f.eks. fra tabulatur til nodeskrift). Omskrivning af et musikværk til en anden besætning end den originale, se Arrangement.

Tværsnit, se Snit .

Udgave. Alle eksemplarer af et * materiale, trykt med samme sats eller fremstillet ud fra samme grundeksemplar (master) og udgivet af ét * forlag eller én gruppe af forlag. For * lydoptagelser en version af den originale lydoptagelse, der er resultatet af f.eks. remastering med lydtekniske forbedringer eller remixning med ændringer i selve lydbilledet. For * håndskrifter en version af håndskriftet, der indeholder betydelige ændringer i forhold til andre versioner.

Udgiver. Person eller * korporation, der tilrettelægger udgivelsen af en andens eller andres * værk(er) eller bidrag til en * samling eller * periodicum. Udtrykket udgiver anvendes i nogle tilfælde som synonym for * forlag og i andre tilfælde som synonym for * redaktør.

Udstillingsmontage. Samling af * genstande, der er monteret med henblik på udstilling, f.eks. montre med sommerfugle.

Udvidelseskort. Kort med elektroniske kredsløb, der kan indsættes i en computer for at øge dens kapacitet eller tilføre nye faciliteter.

Udøvere. Person(er) eller gruppe af personer, der frembringer eller er ansvarlige for frembringelsen af den lyd og/eller de bevægelser, der optages på en * lydoptagelse, film eller et videogram.

Ufuldstændig titel. * Hovedtitel, der er forkortet i begyndelsen eller midten.

Underserie. En * serie i en serie, dvs. en serie, der altid forekommer sammen med en anden, som regel mere omfattende serie, som den er en del af. Se også Sektion .

Undertitel. * Titel, der i et * materiale er anbragt efter * hovedtitlen, * paralleltitler eller andre titler og/eller er mindre fremhævet, og som indeholder oplysninger om materialets karakter, indhold eller anledningen til dets tilblivelse.

Uniform titel. 1) Standardiseret * titel til identificering i kataloger og bibliografier af et * værk, der er udkommet under forskellige titler. 2) Standardiseret titel, der anvendes til at skelne værker med enslydende bibliografiske titler fra hinanden. 3) Standardiseret fællestitel, der anvendes til at samle * materiale med flere værker eller uddrag el.lign. af flere værker (f.eks. samlede værker eller værker i en bestemt litterær eller musikalsk genre) af et bestemt * ophav.

Vedtagen navneform. Et entydigt opslag på en * korporation eller person anvendt i alle de bibliografiske poster, hvor der udarbejdes opslag på korporationen eller personen.

Videogram. Fællesbetegnelse for de forskellige videomedier, f.eks. videobånd og laserdisk.

Værk. Sammenhængende informationsmængde eller anden intellektuel og/eller kunstnerisk frembringelse, der udgør en afsluttet enhed.

Værktøjsprogram. Program som hjælper computeren med at fungere optimalt f.eks. via filhåndteringsrutiner, viruscheck, fejlfinding etc.

Værtspublikation. * Materiale, der indeholder en eller flere dele, der er beskrevet i * I-analyser.

Øvelsesmodel. Gengivelse af en mekanisme eller proces, der kan anvendes til øvelse eller analyse ved at fremhæve en særlig del eller funktion. Det vil som regel være bevægelige dele, der kan manipuleres med.

Årspublikation. Et * periodicum, der som regel udgives én gang om året eller sjældnere, og som ikke er en * monografiserie. Se også Tidsskrift.

_

. © Biblioteksstyrelsen 2000 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave. Version 2.0 Til top Til top