. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit 30. Serietitler 32. Analytiske titler Næste afsnit

31. Sammenhænge med andre materialers titler

Forbemærkning. En sammenhæng med et andet materiale eller værk kan bestå i, at det foreliggende materiale er et register, en konkordans, en facitliste eller en anden type hjælpeværk til et allerede eksisterende materiale.

Andre og løsere sammenhænge kan bestå i, at det foreliggende materiale er en fortsættelse, et supplement, en bearbejdelse af et materiale eller en drejebog bygget over et andet materiale eller værk.

Libretti er behandlet i § 18.3 .

Den katalogiserende institution kan ved materialer, der i en eller anden grad supplerer et andet materiale, vælge at katalogisere det supplerende materiale efter flere forskellige metoder. Se 2. del, § 1.9 .

Hvis man på baggrund af 2. del, § 1.9, vælger at udarbejde en selvstændig registrering af materialet, er det hensigtsmæssigt at forbinde de registreringer, der i en eller anden grad relaterer sig til hinanden.

Dette kan enten ske ved at udforme den aktuelle titel som en afhængig titel eller ved i registreringen af det aktuelle materiale at give opslag på den titel, materialet har relation til.

§ 31 omfatter regler for, hvornår et materiales titel kan udformes som en afhængig titel, samt regler for, hvornår man normalt vil give et opslag på en titel, som det aktuelle materiale har relation til.

§ 31 anvendes som følger:

Er det aktuelle materiale monografisk udgivet, følges § 31A-B, uanset om det materiale, det aktuelle materiale knytter sig til, er monografisk eller periodisk udgivet.

Er det aktuelle materiale periodisk udgivet, følges § 31C.

31A Monografier. Afhængige titler. Ved en afhængig titel forstås en titel på et materiale, som er tilknyttet et andet materiale, og hvis titel indledes med hovedtitlen på hovedmaterialet.

En afhængig titel kan udformes, såfremt materialet indeholder hovedmaterialets hovedtitel, er monografisk udgivet og samtidig tilhører en af nedennævnte kategorier.

  1. Materialer med funktion som hjælpeværk, der samtidig er baseret på en bestemt udgave af hovedmaterialet.

   Vejledning i brug af Ordbog over det danske sprog / af Poul Lindegård Hjorth
   udformes som
   Ordbog over det danske sprog
   - - Vejledning / af Poul Lindegård Hjorth

   Gloser og kommentarer til James Baldwin: The fire next time, Penguin Books / af Johan Heje
   udformes som
   The fire next time / James Baldwin
   - - Gloser og kommentarer / af Johan Heje

  2. Supplementer, der er videreførelser af hovedmaterialet, undtagen supplementer i form af et selvstændigt materiale (dvs. et materiale, der kan fungere selvstændigt).

   Tillæg IV til Magister-staten 1967 / under redaktion af Hans Hald Jensen
   udformes som
   Magister-staten
   - - Tillæg IV / under redaktion af Hans Hald Jensen

   Histoire du peuple anglais au XIXe siècle ...: épilogue (1895-1964) / Élie Halévy
   udformes som
   Histoire du peuple anglais au XIXe siècle
   - - Épilogue (1895-1964) / Élie Halévy

Brug af opstillingselement

31B Monografier. Andre sammenhørende materialer. Andre monografisk udgivne materialer, som har relation til et andet materiale eller værk, beskrives med materialets egen titel som hovedtitel.

Der udarbejdes opslag på den titel, det aktuelle materiale har relation til, efter retningslinierne i § 31B1-31B5. Formatmæssigt kan sådanne opslag enten udformes særskilt eller i samme arbejdsgang som en evt. note om samhørsforholdet.

31B1 Forlæg. Hvis der er tale om en bearbejdelse af et materiale eller et værk eller en film bygget over et udgivet forlæg, og bearbejdelsen/filmen er publiceret med en anden titel end det oprindelige forlæg, udarbejdes opslag på forlæggets titel.

   Eventyr fra tusind og een nat / genfortalt af Hans Braarvig
   Opslag på Tusind og een nat som uniform titel

   Pelle Erobreren [levende billeder] / fotograf Jörgen Persson ; efter Martin Andersen Nexøs roman ; instruktion Bille August ; manuskript Bille August
   Intet opslag på forlæggets titel

Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan katalogiseringen af forlægget suppleres med en note og et opslag på det nye materiale eller værks titel.

   Fem sorte høns
   Note: TV-seriens titel: Drømmen om Alice
   Opslag på Drømmen om Alice

31B2 Tidligere udgaver med anden titel. Hvis der er tale om en ny udgave med en anden titel end den foregående udgave og på samme sprog, udarbejdes opslag på minimum den foregående udgaves titel.

   Dyrebørn
   Note: Tidligere udgave med titel: Bogen om dyreunger ...
   Opslag på Bogen om dyreunger

Hvis der ikke er tale om en ny udgave, der egentlig afløser en tidligere udgave, men snarere en sideordnet udgave af et materiale, der også vides udgivet under en anden titel, kan der udarbejdes opslag på denne titel.

   Fem sorte høns
   Note: Også med titel: Arven
   Opslag på Arven

   Pige Liv
   Note: Samlet udgave af hendes: Pige Liv, og: Befri dit liv
   Opslag på Befri dit liv. Den anden titel i noten er identisk med hovedtitlen på det aktuelle materiale

31B3 Illustrationer udgivet separat. Hvis der er tale om illustrationer til et andet materiale/værk udgivet separat med en anden titel, udarbejdes opslag på den titel, illustrationerne oprindeligt var udgivet sammen med.

31B4 Monografisk udgivet materiale fra periodica. Ved monografisk udgivne enkeltstående særnumre af periodica og ved en monografisk udgivet samling af værker fra et bestemt periodicum udarbejdes opslag på det pågældende periodicums titel.

Hvis der ikke er tale om enkeltstående særnumre, men om en række af særnumre, behandles rækken dog som en serie.

   Flygtninge har ikke fri kl. 12!
   Note: Særnummer af: Crit
   Opslag på Crit

   Elleve kronikker om rejser / af Mogens Andersen ...
   (Kronikker fra dagbladet Politiken)
   Opslag på Politiken

31B5 Andre relationer. Hvis materialet på anden måde knytter sig til et andet værk/materiale, og relationen fremgår af det aktuelle materiale, udarbejdes opslag på den titel, det pågældende materiale knytter sig til, dog ikke i de tilfælde, hvor materialet er betegnet som en selvstændig videreførelse og kan fungere selvstændigt.

Konkordanser

   A complete concordance to the Iliad of Homer / by Guy Lushington Prendergast
   (Henviser til linienumre, derfor anvendelig til forskellige udgaver af Iliaden og dermed ikke en afhængig titel)
   Opslag på Iliaden

Hjælpeværker

   Lær at slå op : opgaver til Frede G. Jensen, Rasmus Hansen og Torben Gregersen: Min egen ordbog / af Folke Barker Jørgensen
   (Titlen er ikke afhængig af hovedmaterialets titel)
   Opslag på Min egen ordbog

   Plan for læsning af Das Kapital / af Hans-Jørgen Schanz
   (Knytter sig ikke til en bestemt udgave af Das Kapital og behandles derfor ikke som afhængig titel)
   Opslag på Das Kapital

Supplementer og videreførelser

   John Jasper's gatehouse / by Edwin Harris
   (Videreførelse af Charles Dickens' ufuldendte roman The mystery of Edwin Drood. Betragtes ikke som en selvstændig videreførelse)
   Opslag på The mystery of Edwin Drood

   men:

   Dansk historisk bibliografi 1913-1942 / af Henry Bruun
   (Videreførelse af B. Erichsen og Alfr. Krarup: Dansk historisk Bibliografi, men kan fungere selvstændigt)
   Intet opslag

31C Periodica. Sammenhænge med andre materialer. Et periodicum kan have en sammenhæng såvel til et monografisk udgivet materiale som til et andet periodicum. Et sådant periodicum katalogiseres særskilt, og titlen udformes aldrig som en afhængig titel.

Titlen på det pågældende periodicum angives efter retningslinierne i 2. del, § 12.1B4-12.1B6 . Opslag på hovedtitlen gives efter § 25B .

   Danmark i dag. Horsens : Åløkke. - 3 bind
   (Hovedmateriale monografisk udgivet)
   og:
   Danmark i dag. Arbejdshæfte 1 : Samfund, handel og kultur
   (Årspublikation som supplement til det monografisk udgivne hovedmateriale. Hovedmaterialets og supplementets titel er på supplementet angivet som to grammatisk uafhængige dele - jf. 2. del, § 12.1B4-12.1.B6)

   Acta radiologica
   og:
   Acta radiologica. Supplement
   (Begge udgivelser periodiske. Hovedmaterialets og supplementets titel er på supplementet angivet som to grammatisk uafhængige dele - jf. 2. del, § 12.1B4-12.1.B6)

   men:

   Geologisches Jahrbuch
   og:
   Beihefte zum Geologishen Jahrbuch
   (Begge udgivelser periodiske. Supplementets titel er her grammatisk forbundet med hovedmaterialets titel - jf. 2. del, § 12.1B4-12.1.B6)

Såfremt et periodicum knytter sig til en monografi, gives opslag på monografiens titel efter de samme retningslinier som i § 31B, medmindre det pågældende periodicums titel indledes med monografiens titel.

Når et periodicum knytter sig til et andet periodicum, kan der udarbejdes opslag på hovedmaterialets titel. Hovedmaterialets katalogisering kan suppleres af et opslag på det tilknyttede periodicums titel. Opslagene kan afhængigt af formatbrug genanvendes til maskingenerering af noter på de pågældende periodica.

_
. © Biblioteksstyrelsen 2000 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave. Version 1.1 Til top Til top