.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 12.1E Undertitler og anden titelinformation 12.1G Flere periodica i samme publikation uden fælles titel Næste afsnit

12.1F Ophavsangivelser

Forbemærkning: Som det også fremgår af reglernes 1. del, § 6, Forbemærkning, gælder der for periodicas vedkommende både i beskrivelsen og ved valg af opslag visse begrænsninger med hensyn til oplysninger om og opslag på personlige ophavsmænd. Korporationer nævnt på fremtrædende plads vil derimod normalt blive anført.

Med hensyn til personlige ophavsangivelser skyldes begrænsningen, at periodica ikke stiler mod en afslutning, hvilket betyder, at der, hvad personlige ophavsmænd angår, som regel vil ske mange ændringer i tidens løb.

Personlige ophavsangivelser, der anføres i beskrivelsen, er derfor begrænset til navne, der foruden at være nævnt på fremtrædende plads er så tæt knyttede til titlen, at de kan betegnes som naturlige søgeelementer.

Som naturlige søgeelementer regnes først og fremmest personer, der er ophavsmænd til selve det intellektuelle eller kunstneriske indhold i hele materialet eller den altovervejende del af materialet.

Desuden er det normalt en betingelse, at personen udfører den samme funktion i hele titlens udgivelsesperiode eller i en lang årrække.

  245 00 *a Håndbog i dansk politik *m GMB *e Ib Garodkin
  245 00 *a Livets gang i Lidenlund *m GMB *e [tekst og tegninger af]
  Gantriis

For nye periodicas vedkommende er det kun muligt at skønne om, hvorvidt personer nævnt som ophav til materialet opfylder ovennævnte betingelser, eller angivelsen blot er udtryk for en redaktørfunktion.

Hvis det vurderes, at den nævnte person opfylder de ovennævnte betingelser, anføres vedkommendes navn.

Hvis det i tidens løb viser sig, at materialets angivelse af ophav skifter, kan den katalogiserende institution vælge enten at slette den ophavsangivelse, der først blev medtaget i beskrivelsen, eller at flytte samtlige ophavsangivelser til noteafsnittet. Den sidste metode vil være egnet, når hver enkelt ophavsmand har været nævnt i materialet i en lang årrække og således trods ophør stadig kan betegnes som et naturligt søgeelement.

Vedrørende redaktører af periodica se 12.1F3.

12.1F1 Ophavsangivelser gengives som anvist i 1.1F . Se dog betingelser herfor under 12.1F, Forbemærkning.

  245 00 *a Danske kommuner *m GMB *e udgivet af Kommunernes
  Landsforening
  245 00 *a Beretning *m GMB *æ Rigsombudsmanden på Færøerne
  245 00 *a Årsskrift *m GMB *æ Carlsbergfondet, Frederiksborgmuseet,
  Ny Carlsbergfondet
  245 00 *a Rapporter *m GMB *æ Københavns Universitets Institut for
  Slavistik og Øststatsforskning

Hvis der ikke findes nogen ophavsangivelse på fremtrædende plads, anføres ingen ophavsangivelse, hverken konstrueret af katalogisator eller gengivet fra andre dele af publikationen, medmindre en ophavsangivelse er nødvendig til identifikation af publikationen, f.eks. hvis hovedtitlen kun består af en artsbetegnelse. Titler, der kun består af en artsbetegnelse, er nærmere beskrevet i 1. del, § 102-103.

  245 00 *a Rapport *m GMB *æ [Databehandlingsforeningen]

12.1F2 Hvis en ophavsangivelse er gengivet i hoved- eller undertitlen mv. i fuldstændig eller forkortet form, bringes ingen yderligere ophavsangivelse, medmindre navnet tillige optræder i en selvstændig ophavsangivelse i den primære kilde, eller medmindre det er nødvendigt for klarhedens skyld.

  245 00 *a DMS nyt *m GMB *e udgivet af Det Danske Missionsselskab
  (Det Danske Missionsselskab optræder som en selvstændig ophavsangivelse i kilden)
  245 00 *a MS-revy *m GMB
  260 00 *a København *b Mellemfolkeligt Samvirke, MS
  (Mellemfolkeligt Samvirke optræder ikke som en selvstændig ophavsangivelse i kilden)

12.1F3 Oplysninger om redaktører af periodica anføres ikke som ophavsangivelse. Hvis en sådan oplysning anses for nødvendig, gives den i en note (se 12.7B6 ).

  245 00 *a Taarnet *m GMB
  512 00 *a Redaktør: Johannes Jørgensen
  245 00 *a Dansk lovregister *m GMB
  512 00 *a Grundlagt af V. Topsøe-Jensen

12.1F4 Ophavsangivelser til periodica, der både har en fælles titel og en sektions- eller supplementstitel, bringes efter den del af titlen, som de refererer til. I tvivlstilfælde bringes de efter sektions- eller supplementstitlen.

  245 00 *a Bulletin *æ Institute of Classical Studies, University of Lon-
  don *o Supplement *m GMB
  245 00 *a Rapport *æ Skov- og Naturstyrelsen *n A *m GMB

12.1F5 Hvis en parallel ophavsangivelse i det store og hele er identisk med den ophavsangivelse, der hører til hovedtitlen, kan den parallelle ophavsangivelse udelades. Ophavsangivelsen på hovedtitlens sprog anføres da efter den sidste paralleltitel.

  245 00 *a Dansk lydfortegnelse *m GMB *p The Danish national biblio-
  graphy. Sound recordings *e udarbejdet af Bibliotekscentralen
  (»compiled by Bibliotekscentralen« udeladt)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top