.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 1.1E Undertitler og anden titelinformation 1.1G Materialer med flere værker uden fælles titel Næste afsnit

1.1F Ophavsangivelser

1.1F1 Ophavsangivelser på fremtrædende plads i materialet gengives i den form, hvori de forekommer. Ved ophav forstås personer eller korporationer, der helt eller delvis er ansvarlige for tilvejebringelsen eller tilblivelsen af det intellektuelle eller kunstneriske indhold i materialet. Personer med rent tekniske funktioner betragtes således ikke som ophav.

  245 00 *a De gode tider *m GMB *e af Anders Bodelsen
  245 00 *a Jorinde og Joringel *m GMB *e gendigtet af Jørn E. Albert
  245 00 *a Manual of business library practice *m GMB *e edited by
  Malcolm J. Campbell
  245 00 *a Western Circus *m GMB *e skrevet af René Goscinny *e
  tegnet af Morris
  245 00 *a Creating an information service *m GMB *e Sylvia P. Webb *f
  illustrated by Patricia Calderhead
  245 00 *a Kvinde og ingeniør *m GMB *e Kvindegruppen på DtH/DIA
  245 00 *a Årsberetning *m GMB *æ Dansk Sprognævn
  245 00 *a Koen har fire hjørner *m GMB *e af Jean-Charles
  245 00 *a Håndbog i lokal energiplanlægning *m GMB *e Ebbe Mün-
  ster, Finn Tobiesen, Per Alex Sørensen
  245 00 *a Rockerfilmen *m GMB *e af Hornsherred Film, Red Hawks
  245 00 *a Dokumentarfilm *m GMB *e bearbejdelse og indtaling: Niels
  Jensen

  245 00 *a Kulturhistoriske spor *m GMB *c Vestsjællands amt *c
  historisk tid (ca. 1000-1960) *e udarbejdet af Dorte Haahr
  Carlsen og Gunnar Solvang *e for Vestsjællands Amtsmuseums-
  råd *f tegnearbejde udført af Eva Klinge

  245 00 *a Ud at rejse med DSB *m GMB *e manuskript: Gudrun
  Christensen *e producer: Carl Fischer

  245 00 *a Fun with words *m GMB *c engelsk læse- og skrivetræning *e
  forfatter: Ann Truedsson *e programmering: Muhammad
  Kazemi, Peter Lindell *f dansk version: Marianne Frederiksen og
  Ulla Gjørling

   
1.1F1a Citerede ophavsangivelser kan erstattes af opslag p personer og korporationer. Opslagene suppleres i s fald med en angivelse af funktion. Listen over koder til angivelse af ophavets funktion findes i danMARC2  Bilag J - Funktionskoder for ophav.

  700 00 *a Bodelsen *h Anders *4  aut

  700 00 *a Campbell *h Malcolm J. *4 edt

   

1.1F2 Hvis der ikke er ophav nævnt på fremtrædende plads, anføres intet ophav i afsnittet for ophavsangivelse, hverken konstrueret eller udledt af materialets indhold.

Hvis en sådan ophavsangivelse er nødvendig, gives den i en note.

En ophavsangivelse i en note anses for nødvendig, når et ophav ikke er nævnt på fremtrædende plads i materialet, men der alligevel ønskes opslag på ophavet.

1.1F3 Hvis en ophavsangivelse står foran hovedtitlen i den primære kilde, flyttes den til den foreskrevne plads i beskrivelsen, medmindre den er en sprogligt uadskillelig del af hovedtitlen. I sådanne tilfælde se 1.1B2 .

1.1F4 Hvis to eller flere personer eller korporationer, der har udført samme funktion eller er lige ansvarlige, fremtræder som én sammenhængende ophavsangivelse i materialet, gengives de som ét element. Hvis to eller flere personer eller korporationer, der ikke har udført samme funktion eller ikke er lige ansvarlige, fremtræder som én sammenhængende ophavsangivelse i materialet, gengives personerne eller korporationerne i hvert sit element efter funktion.

  245 00 *a Tyskerdrengen *m GMB *e Marianne Koester *e i samarbejde
  med Kjeld Koplev
  245 00 *a Danske folkeeventyr *m GMB *e udvalgt af Jørgen Prytz
  Johansen *e fra Svend Grundtvigs samlinger
  245 00 *a Jerusalem -- du elskede *m GMB *e af Lydia Prince *e som
  hun har fortalt det til sin mand Derek Prince

1.1F5 Så vidt muligt nævnes alle ophav i beskrivelsen uanset antal. Hvis en ophavsangivelse indeholder navne på mere end tre personer eller korporationer, der alle har udført samme funktion og alle er præsenteret som lige ansvarlige for udførelsen af denne funktion, kan man som minimum vælge at gengive den først nævnte person eller korporation, der har udført funktionen, efterfulgt af udeladelsestegn og tilføjelsen et al. (eller tilsvarende i et ikke-latinsk alfabet) i skarp parentes.

Hvis minimumsreglen anvendes og flere ophavsfunktioner er nævnt, anvendes reglen enkeltvis på hver gruppe af personer eller korporationer, der har udført samme funktion.

Beskrivelsen skal dog altid citere ophavsangivelser på baggrund af, hvilke ophav man har valgt at udarbejde opslag på efter 1. del, kapitel 1. Derimod kan beskrivelsen indeholde flere angivelser af ophav, end man har valgt at udforme opslag på.

  245 00 *a Sundhedspleje *m GMB *c teorier, metoder og praktikker *f
  med forord af Wivian Fuglsang *e med bidrag af Inga Axelsen,
  Ina Kristensen Borup, Else Guldager, Bente Hyldal, Kate Hovga-
  ard Jakobsen, Karin Munck, Chirstin Plate, Anne Salter *e redi-
  geret af Inga Axelsen, Bente Hyldal, Chirstin Plate, Anne Salter

eller:

  245 00 *a Sundhedspleje *m GMB *c teorier, metoder og praktikker *f
  med forord af Wivian Fuglsang *e med bidrag af Inga Axelsen ...
  [et al.] *e redigeret af Inga Axelsen ... [et al.]

1.1F6 Hvis der er mere end én ophavsangivelse, gengives de i samme rækkefølge som i den primære kilde eller som angivet af dennes layout. I tvivlstilfælde gengives de i den rækkefølge, som skønnes mest logisk. Det samme gælder, når ophavsangivelser gengives fra andre kilder end den primære kilde.

  245 00 *a Sigmunds hævn *m GMB *c en historie fra Færøerne *f illu-
  streret af Orla Klausen *e oversat og bearbejdet af Tudlik Byskov
  245 00 *a De glemtes tempel *m GMB *e skrevet af Serge Le Tendre *e
  tegnet af Regis Loisel *f oversat af Inge Då
  245 00 *a Hej far! *m GMB *e skrevet og tegnet af børn *e redigeret af
  Richard og Helen Exley
  245 00 *a Moby Dick *m GMB *e Herman Melville *e genfortalt og
  bearbejdet ved Mogens Cohrt
  245 00 *a Convoy - bag rattet i ex-Jugoslavien *e Tage Johansen *f red.
  Henning Asp Poulsen *f bearbejdet ... af Henning Asp Poulsen
  (På titelsiden: red. Henning Asp Poulsen. På titelbladets bagside: Bearbejdet og redigeret af Henning Asp Poulsen)

1.1F6a Ophavsangivelser til et materiale, der både har en fælles titel og sektions- eller supplementstitel/titler, gengives efter den del af titlen, de hører til.

I tvivlstilfælde gengives de efter sektions- eller supplementstitlen.

  245 00 *a Bulletin *æ Institute of Classical Studies, University of Lon-
  don *o Supplement *m GMB
  245 00 *a University of Kansas publications *o Bulletin of engineering
  *m GMB *e School of Engineering

1.1F7 I ophavsangivelsen udelades tilføjelser til personnavne i form af stillingsbetegnelse, titel, arbejdssted og lign., medmindre:

a) tilføjelsen er nødvendig af grammatiske grunde

... prólogo del Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne

b) ophavsangivelsen kun består af tilføjelse og efternavn eller fornavn

... by Miss Jane
... by Dr. Johnson
... af Moder Teresa og hendes medarbejdere

c) tilføjelsen er nødvendig for identifikation af personen

... by Mrs. Charles H. Gibson
... af brødrene Grimm

d) tilføjelsen er en adelstitel eller en hæderstitel (f.eks. Sir, Dame, Lord, Lady)

... von Lutz Graf Schwerin von Krosigk

Udeladelserne markeres ikke.

1.1F8 En kort forklarende tilføjelse gives i ophavsangivelsen, hvis forholdet mellem titel og person(er) eller korporation(er) er uklart. Tilføjelsen gives så vidt muligt på titlens sprog.

  245 00 *a En bog om et frimærke *m GMB *e [tegninger] Peter Hentze
  245 00 *a Hofmeisters motiver *m GMB *e [indledning] H.P. Jensen
  245 00 *a Manden, drengen og æslet *m GMB *e [tekst] af Æsop *e [teg-
  ninger af] Eugen Sopko
  245 00 *a Dronningens visebog *m GMB *e [udgivet af] Iørn Piø og Rita
  Pedersen
  245 00 *a Kaptajn Grants børn *m GMB *e [efter] Jules Verne *e tegnin-
  ger: Franco Capriolo *e bearbejdelse: Roudolph *f dansk over-
  sættelse ...: Mogens Dalgård
  245 00 *a En yankee ved navn Blueberry *m GMB *e [tekst] Charlier *e
  & [tegninger] Giraud
  245 00 *a Baijun ballads *m GMB *e [collected by] Chet Williams

1.1F9 Symboler og andre tegn, som ikke kan gengives med tilgængelige typografiske hjælpemidler, erstattes af en beskrivelse i skarp parentes. Om nødvendigt gives en forklarende note.

  245 00 *a Over the border *m GMB *c Arcadia, the home of »Evange-
  line« *e by [E.B.C.]
  512 00 *a Forfatterens initialer gengivet med nodetegn på titelsiden

1.1F10 Hvis der i den primære kilde er en eller flere paralleltitler og disse er gengivet efter 1.1D, samtidig med, at ophavsangivelsen kun er på ét sprog eller i ét alfabet, gengives ophavsangivelsen efter den sidst gengivne paralleltitel eller undertitel mv.

  245 00 *a Grønlandsk avis- og tidsskrift-index *m GMB *p aviisit atua-
  gassiallu kalaallisoortut ujarliutaat *p Greenland's newspaper
  and periodical index *e udarbejdet af Det kongelige Bibliotek
  245 00 *a Bieler Jahrbuch *m GMB *p Annales biennoises *e Herausge-
  ber Bibliotheksverein Biel
  (Ophavsangivelsen optræder i publikationen kun på hovedtitlens sprog)

1.1F11 Hvis der i den primære kilde er en eller flere paralleltitler og ophavsangivelser på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives hver ophavsangivelse efter den hovedtitel, paralleltitel eller undertitel mv., den hører til.

  245 00 *a Musikalier i danske biblioteker *m GMB *c accessionskatalog
  *e udgivet af Rigsbibliotekarembedet *p Music in Danish
  libraries *s a union catalogue *t published by the Office of the
  National Librarian

Hvis det ikke er praktisk eller muligt at gengive ophavsangivelserne efter de tilhørende titler, gengives den ophavsangivelse, der er på samme sprog eller i samme alfabet som hovedtitlen, og de andre udelades.

  245 00 *a Concerto in c-Moll für Cembalo (Klavier) und Streicher *m
  GMB *p Concerto in C minor for harpsichord (piano) and
  strings *e Carl Philipp Emanuel Bach *e herausgegeben von
  György Balla
  (Oplysningen om udgiver forekommer på tysk og engelsk)

Hvis der ikke er paralleltitler, og ophavsangivelserne er på mere end ét sprog eller i mere end ét alfabet, gengives den ophavsangivelse, der er på hovedtitlens sprog eller i dennes alfabet. Hvis dette kriterium ikke kan anvendes, gengives den ophavsangivelse, der står først.

  245 00 *a Tin statistics *m GMB *e International Tin Council

Valgfrit: Ophavsangivelser på andre sprog eller i andre alfabeter gengives.

  245 00 *a Tin statistics *m GMB *e International Tin Council *t Conseil
  international de l'étain *t Consejo Internacional del Estaño

Valgfrit: Hele reglen indskrænkes til, at kun parallelle ophavsangivelser på dansk, færøsk og grønlandsk medtages.

1.1F12 Et substantivisk udtryk i forbindelse med en ophavsangivelse behandles som undertitler mv., hvis det angiver værkets art.

  245 00 *a Invalide- og folkepensionisten *m GMB *c medlemsblad *e
  udgivet af Københavns Folkepensionistforening af 1939
  245 00 *a Med glæde *m GMB *c en antologi *e redigeret af Godfred
  Hartmann

Hvis det substantiviske udtryk snarere angiver en ophavsfunktion end værkets art, behandles det som en del af ophavsangivelsen.

  245 00 *a Færøske frimærker *m GMB *e beskrivelse og katalogisering:
  Kristian Hopballe, Kai Dagfinn Nielsen *f oversættelse: Birgitte
  Steensen

I tvivlstilfælde behandles det substantiviske udtryk som en del af ophavsangivelsen.

1.1F13 Hvis navnet på en person eller korporation, der er ansvarlig for materialet, er gengivet som en del af hovedtitlen (se 1.1B2 ) eller undertitler mv. (se 1.1E4 ), gengives dette navn ikke som ophavsangivelse, medmindre det er nødvendigt for klarhedens skyld, eller hvis navnet i den primære kilde også forekommer som en selvstændig ophavsangivelse.

  245 00 *a H.C. Anderens eventyr *m GMB
  245 00 *a Goethes Stücke *m GMB
  245 00 *a Malo's complete guide to canoeing and canoe-camping *m
  GMB *e by John Malo

men

  245 00 *a Feminism and Vivian Gornick *m GMB *e Vivian Gornick
  245 00 *a The John Franklin Bardin omnibus *m GMB *e John Franklin
  Bardin
  (I de to sidste eksempler indgår forfatterens navn som en del af hovedtitlen og tillige som en selvstændig ophavsangivelse i den primære kilde)

1.1F13a Ophavsangivelser til tillæg og andet supplerende indhold gengives, når de forekommer i den primære kilde eller på anden fremtrædende plads i materialet.

De gengives efter de ophavsangivelser, som hører til hele materialet eller hovedparten af materialet.

  245 00 *a De gamle levende hegn *m GMB *e af Mads Nielsen, Kristian
  Vyff, Axel Johansen *f tillæg: Hegnenes betydning for landøko-
  nomien og for jagtvildtet af Ole Hammer, Frode Olesen, Egon
  Sørensen

1.1F14 Oplysninger, der ville være ophavsangivelser, hvis de havde indeholdt navnet på en person eller korporation, gengives som ophavsangivelser.

  245 00 *a Lafontaines fabler *m GMB *f oversat fra fransk
  245 00 *a ... *f med indtalt kommentar af kunstneren

1.1F15 Oplysninger i den primære kilde, som hverken er ophavsangivelser eller undertitler mv., udelades. Sådanne oplysninger kan f.eks. være tilegnelser, mottoer, oplysninger om økonomisk støtte og om forhold, der kan anføres i den fysiske beskrivelse.

Ord eller udtryk, som hverken er navne eller forbindende ord, kan være en del af ophavsangivelsen.

  245 00 *a ... *e skrevet af Jobe Hill i 1812
  
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top