.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 7.4A Indledende regel 7.4C Hjemsted for forlag, produktionsselskab, distributør el.lign.Næste afsnit

7.4B Almene regler

Forbemærkning: Publiceringsafsnittet indeholder for film og videogrammer særlige problemstillinger, idet terminologi og markedsforhold i forbindelse hermed ofte afviger fra publiceringen af andre materialetyper.

Med hensyn til terminologi anvendes udtrykket produktionsselskab af udgiverne på forskellig vis:

a) udtrykket kan være anvendt for at angive, hvem der har varetaget en forlagsfunktion. I så fald anføres produktionsselskabet i beskrivelsen som eller analogt med forlag.

b) udtrykket kan være anvendt for at angive, hvem der har varetaget den rent tekniske fremstilling af materialet. I så fald kan dette valgfrit anføres i beskrivelsen efter reglerne i 7.4G .

c) udtrykket kan være anvendt for at angive, hvem der har finansieret et materiale, uden at selskabet dermed er ansvarligt for selve udgivelsen af materialet. I så fald udelades produktionsselskabet af beskrivelsen.

Hvilken funktion et produktionsselskab varetager, må afgøres ud fra et skøn på baggrund af en helhedsvurdering af det enkelte materiale. F.eks. vil et anført produktionsselskab ofte betegne udgiveren, hvis ikke andre udgivere er anført i materialet. Hvis to produktionsselskaber er anført, vil det ene selskab ofte være udgiveren og det andet ofte have varetaget den rent tekniske fremstilling af materialet.

Udtrykkene producer og producent anvendes ligeledes forskelligt.

Hvis udtrykket er anvendt i forbindelse med et korporationsnavn, betragtes korporationen som et produktionsselskab (se ovenfor).

Hvis udtrykket er anvendt i forbindelse med et personnavn, og en korporativ udgiver samtidig er nævnt, kan personen anføres som ophav i afsnittet Titel og ophavsangivelse. Om personen skal anføres eller udelades, bygger på et skøn over funktionens betydning. I et sådant skøn indgår bl.a. oplysningens placering og udformning i materialets præsentation af de bibliografiske data.

Hvis udtrykket er anvendt i forbindelse med et personnavn, og en korporativ udgiver ikke er nævnt, kan der være tale om, at en person har udgivet materialet og derfor skal anføres i dette afsnit.

Med hensyn til markedsforhold kan et produktionsselskab publicere filmen i dens originale version og overlade rettighederne til publiceringen eller distributionen i et bestemt land eller for en bestemt gruppe til andre. Publiceringen/distributionen kan i sådanne tilfælde være at betragte som en ny version af materialet, idet materialet eksempelvis kan være suppleret af en undertekstning. I nogle tilfælde vil indehaveren af et rettighedsforhold til en sådan version af materialet være præsenteret som udgiver, i andre tilfælde som distributør. Herudover kan indholdsmæssigt identiske materialer af deres respektive rettighedshavere være forsynet med et opbevaringsudstyr, der præsenterer den aktuelle udgiver/distributør. Det kan være hensigtsmæssigt at beskrive materialer med forskellige distributionsforhold og/eller med forskelligt opbevaringsudstyr som udgaver eller versioner i selvstændige registreringer, men forholdene kan også beskrives i en note.

7.4B1 Angående almene regler for gengivelse af oplysninger om publicering, distribution el.lign. se 1.4B .

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top