.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Afsnit 1.7 - Note 1.7B Noter Næste afsnit

1.7A Indledende regel

1.7A1 Tegnsætning

Vedrørende tegnsætning foran afsnittet og imellem flere noter se Bilag F .

Tegnsætning i den enkelte note se 1.7A3.

1.7A2 Kilder til oplysninger

Oplysninger, der gives i dette afsnit, hentes fra en hvilken som helst kilde. Skarp parentes anvendes kun ved tilføjelser i citater. Se også 1.0E .

1.7A3 Noternes udformning
Inddatering af noter:

Feltnumrene i danMARC2 svarer ikke til rækkefølgen af noter i reglerne.

Noter kan inddateres i felter, hvor feltkoden specificerer notens art. De inddateres på følgende måde:

Noten inddateres i sin fulde ordlyd (inkl. tegnsætning) i et såkaldt sumdelfelt

eller

notens oplysninger opsplittes i flere delfelter, hvorefter de enkelte delfeltkoder kan anvendes til maskingenerering af relevante tegn og relevant tekst.

Noter kan også dannes ud fra andre inddaterede oplysninger i den bibliografiske post, f.eks. søgekoder, originaltitler, analyser og emnedata.

Endelig kan noter uanset deres art inddateres i deres fulde ordlyd i et såkaldt sumfelt (felt 559)

Ovenstående metoder kan kombineres lokalt afhængigt af behovet.

I eksemplerne er noterne formateret i felter efter deres art. I selve noten er den fulde ordlyd (inkl. tegnsætning) anvendt.

Såfremt anden inddateringsmetode anvendes helt eller delvist, bør man lokalt sikre sig, at noter ved dannelsen af fremvisningsformater fremtræder i den form, der fremgår af dette afsnit.

Oplysningernes rækkefølge og brug af tegnsætning i den enkelte note

Indledende ord adskilles fra notens indhold med kolon, blanktegn (: ).

Hvis oplysningerne i en note svarer til oplysningerne i de øvrige afsnit af beskrivelsen, gives de i den rækkefølge, hvori de forekommer i disse afsnit og med anvendelse af den i Bilag F gengivne standardtegnsætning; dog erstattes punktum, blanktegn, streg, blanktegn af punktum, blanktegn.

  520 00 *a Tidligere: 2. udg. / under medvirken af Ejvind Jensen og
  Annelise Frederiksen. København : Gad, 1978
  520 00 *a Originaludgave: København : Branner, 1938
  520 00 *a Tidligere: 2. udg., 3. opl. med titel: Ventetid. 1962 i.e. 1964.
  (Stjernebøgerne ; 58)

Hvis navne og titler, der oprindelig er i et ikke-latinsk alfabet, gives i noter, gengives de om muligt i det originale alfabet frem for i translittereret eller transskriberet form.

Baseret på: pqus a r m rv

Citater

Citater fra materialet eller fra andre kilder indledes med en kildeangivelse og et kolon.

Citater fra materialet eller fra andre kilder kan dog også forekomme i anførselstegn og efterfulgt af en kildeangivelse.

Standardtegnsætning anvendes ikke i citater.

  517 00 *a På omslaget: ... i dansk og samtidsorientering i folkeskolen
  fra 6. klasse
  517 00 *a På smudsomslaget: Bogen er beregnet som grundbog i psyko-
  logi for studerende ved universiteter, højere læreanstalter, semi-
  narier mv.
  512 00 *a I »Oxford companion to English literature«: Generally consi-
  dered to be by William Langland
  517 00 *a I forordet: ... kan anvendes i dansk inden for de 16-19 åriges
  uddannelser (gymnasierne, HF, handelsskolerne mv.)
Referencer

Der refereres til passager i publikationen eller til andre kilder, når sådanne referencer støtter katalogisators egne udsagn eller overflødiggør gentagelse i katalogiseringen af oplysninger, der er let tilgængelige fra andre kilder.

  529 00 *i Udførligt beskrevet i *b Instrumental music printed before
  1600 / by Howard Mayer Brown
  529 00 *i Ref. *a Fund og forskning. 1. 1954. S. 166 ff.
Standardiserede noter

Noter med helt eller delvis standardiseret ordlyd anvendes, når en sådan standardisering gør oplysningen lettere genkendelig, eller når en sådan oplysning uden tab af tydelighed umiddelbart kan hentes fra andre allerede inddaterede oplysninger.

  526 00 *a Fortsættelse af: Landbruget i Danmark
  512 00 *a Rygtitel: Computer ordbog
  502 00 *a Originaltitel: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige
  eller
  241 00 *a Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige
  (Kan udskrives som »Originaltitel: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige«. Eksempel på note med standardiseret ordlyd dannet ud fra andre allerede inddaterede oplysninger)
  526 00 *a Fortsættelse af: Monthly Scottish news bulletin
  eller
  860 00 *t Monthly Scottish news bulletin
  (Kan udskrives som »Fortsættelse af: Monthly Scottish news bulletin«. Eksempel på note med standardiseret ordlyd dannet ud fra andre allerede inddaterede oplysninger)
Ikke standardiserede noter

Ikke standardiserede noter udformes så kortfattet som muligt under hensyntagen til forståelighed og god sprogbrug.

1.7A4 Noter om andre udgaver eller værker
Andre udgaver

Når der refereres til en anden udgave af værket, medtages kun de oplysninger, der er nødvendige for at identificere den pågældende udgave.

  520 00 *a Tidligere: 1. udgave. 1969
Andre værker og andre versioner af samme værk

Når der refereres til andre værker og andre versioner af samme værk (bortset fra forskellige udgaver med samme titel), gives titlen altid, og når det er relevant, ophavsangivelsen(erne). Referencen gives enten som: ophav: hovedtitel, eller som: hovedtitel / ophavsangivelse. Om nødvendigt tilføjes udgave og/eller udgivelsesår for det omtalte værk.

  520 00 *a Også i dansk udgave: Grønlands lommekalender
  526 00 *a Fortsættelse af: Corps diplomatique à Copenhague
  520 00 *a Tidligere: 1. udgave med titel: Das Segelboot
  526 00 *a Knytter sig til: Kommunal ansættelse / af Lennart Konow
Noter om reproduceret materiale

I beskrivelsen af et materiale, som er en reproduktion af et andet materiale (f.eks. en trykt tekst i mikroform, et håndskrift udgivet i bogform), gives først noter om reproduktionen og siden noter om det originale materiale. Noterne om det originale materiale samles til én note, og oplysningerne gives i samme rækkefølge som de afsnit af beskrivelsen, de hører til (se 1.7B22).

  520 00 *a Faksimile af: A classification and subject index for cata-
  loguing and arranging the books and pamphlets of a library.
  Amherst, Mass. : s.n., 1876 (Hartford, Conn. : Case, Lockwood
  & Brainard). 44 s. ; 25 cm

1.7A5 Noter indeholder nyttige oplysninger, som ikke kan indpasses i de øvrige afsnit af beskrivelsen. En generel oversigt over noter gives i 1.7B. Særlige anvendelser af 1.7B er omtalt i reglerne for de enkelte materiale- og publikationstyper. Når det er hensigtsmæssigt, kan to eller flere noter kombineres til én note.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top