.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 4.7A Indledende regel Kapitel 5Næste afsnit

4.7B Noter

4.7B1 Art, afgrænsning eller form..
4.7B2 Sprog..
4.7B3 Hovedtitlens kilde..
4.7B4 Titelvarianter..
4.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation..
4.7B6 Ophavsangivelser..
4.7B7 Donator, kilde, tidligere ejere..
4.7B8 Tilblivelsessted..
4.7B9 Trykte udgaver..
4.7B10 Fysisk beskrivelse..
4.7B11 Bilag..
4.7B13 Disputats el.lign..
4.7B14 Tilgængelighed..
4.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser..
4.7B17 Indholdsbeskrivelse..
4.7B18 Indhold..
4.7B22 Håndskrifter fra antikken, middelalderen og renæssancen..
4.7B23 Andre noter..

Noter gives som anvist i de følgende regler. Da materialer katalogiseret efter dette kapitel er unika (jf. 4.0A Afgrænsning), formateres ingen noter som lokale noter. Noternes rækkefølge bestemmes lokalt i forbindelse med fastlæggelsen af de forskellige fremvisningsformater.

Angående noter til håndskrifter fra antikken, middelalderen og renæssancen se også 4.7B22 .

4.7B1 Art, afgrænsning eller form.

Oplysning om et håndskrifts, arkivs eller en håndskriftsamlings art gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse. En passende betegnelse fra nedenstående liste anvendes:

autograf - om håndskrifter, som er skrevet i hånden af forfatteren
hs. - om alle andre håndskrifter skrevet i hånden
hss. - om alle andre samlinger af håndskrifter skrevet i hånden
maskinskrift

Hvis håndskriftet, arkivet eller håndskriftsamlingen er en kopi eller består af kopier, tilføjes (gennemslag), (fotokopi), (afskrift) eller disse ord i flertal. Efter afskrift tilføjes håndskrevet eller maskinskrevet.

  512 00 *a Autograf
  512 00 *a Hs.
  512 00 *a Maskinskrift
  512 00 *a Autograf (gennemslag)
  512 00 *a Hs. (fotokopi, negativ)
  512 00 *a Hss. (afskrift, håndskrevet)
  512 00 *a Maskinskrift (fotokopi)

Hvis dokumenterne i en samling ikke alle er af samme art, udformes betegnelsen, således at dette fremgår.

  512 00 *a Hss. (nogle fotokopier)
  512 00 *a Hss. (afskrifter, håndskrevne og fotokopier)
  512 00 *a Hss. (fotokopier, nogle negative)

Hvis materialet er signeret, gives oplysning herom.

  512 00 *a Autograf, signeret
  512 00 *a Hs., signeret (fotokopi)

Hvis materialet er en kopi, gives navnet på stedet, hvor originalen findes, hvis dette let kan fastslås.

  512 00 *a Hs. (fotokopi), originalen i British Library Reference Division
  512 00 *a Autograf, signeret (fotokopi), originalen i forfatterens eje

Oplysning om et materiales afgrænsning eller form gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  505 00 *a Digt
  505 00 *a Journal og regnskabsbog
  505 00 *a Maskinskrevet udskrift af lydoptagelse

Ved beskrivelsen af et arkiv eller en håndskriftsamling gives oplysning om de dokumenttyper el.lign., som samlingen består af, og andre særlige kendetegn. Hvis samlingen består af personlige papirer, gives så mange oplysninger om personen som nødvendigt for identifikation, enten i form af en kort indledende oplysning eller som en del af en kort beskrivelse af samlingens art. Hvis det skønnes nødvendigt, gives oplysning om indhold (se også 4.7B18 ) som en del af denne beskrivelse.

  504 00 *a Paleontolog og opdrager. Korrespondance, rapporter, noter,
  artikler, kort, trykt materiale og andre papirer, hovedsagelig
  med tilknytning til the Carnegie Institution, the National Aca-
  demy of Sciences, the National Research Council og national-
  parker
  504 00 *a Papirer, som hovedsagelig dækker Allen's tjenestetid som U.S.
  senator 1837-1848 og som guvernør i Ohio 1873-1874. Inde-
  holder nogle af hans taler, udkast til hans breve og breve fra for-
  skellige korrespondenter om politiske anliggender i Ohio
  504 00 *a Indeholder dokumenter fra the Banking Board 1911-1939 og
  Bureau of Insurance 1897-1943
  504 00 *a Forfatter. Personlige papirer, breve el.lign. Udkast til nogle
  digte, herunder den fuldstændige tekst til versedramaet: The
  Pierrot of the minute

4.7B2 Sprog.

Oplysning om materialets sprog gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  508 00 *a På svensk
  508 00 *a Latin med engelske randnoter
  508 00 *a Nogle dele af materialet på engelsk, nogle på fransk
  508 00 *a Engelsk med maskinskreven fransk oversættelse

4.7B3 Hovedtitlens kilde.

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra den primære kilde, gives oplysning herom.

  512 00 *a Titlen hentet fra omslaget
  512 00 *a Titlen hentet fra: Guide to manuscript collections in the Wil-
  liam L. Clements Library / compiled by H.H. Peckham. 1942

4.7B4 Titelvarianter.

Andre titler i materialet end hovedtitlen gives her. Hvis hovedtitlen er gengivet i et ikke-latinsk alfabet, kan en translittereret form gives her.

  512 00 *a Også kendt som: The Thynne papers

4.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.

Paralleltitler og undertitler mv., som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

4.7B6 Ophavsangivelser.

Oplysninger om forskellige former af navne på personer eller korporationer, som er nævnt i ophavsangivelsen, gives her, hvis det skønnes nødvendigt for identifikation. Ophavsangivelser, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her. Der gives oplysning om personer eller korporationer med tilknytning til værket, som ikke allerede er nævnt i beskrivelsen.

  512 00 *a Original, signeret af John Hancock
  512 00 *a Tilskrifter af Robert Graves
  520 00 *a Samling opbygget af P.M. Townshend
  512 00 *a Dikteret til Clare Wheeler

4.7B7 Donator, kilde, tidligere ejere.

Oplysning om materialets donator eller kilde og om tidligere ejer(e) gives her, hvis det let kan fastslås. Accessionsår føjes til donators eller kildes navn, og ejerperiode føjes til tidligere ejers navn.

  520 00 *a Gave fra Worthington C. Ford, 1907
  520 00 *a Køb, 1951-1968
  520 00 *a Købt fra Del Monte Collection, 1901
  520 00 *a Gave fra Mr. Wright, 1938-1954
  520 00 *a Tidligere ejet af L. McGarry, 1951-1963

4.7B8 Tilblivelsessted.

Hvis der i håndskriftet er oplysninger om stedet, hvor det er skrevet, gives oplysning herom og om kilden hertil.

  512 00 *a I slutningen: Long Beach Island
  512 00 *a På titelsiden: London-Zagreb-Trieste

4.7B9 Trykte udgaver.

Hvis et værk, som findes i håndskriftet, arkivet eller i håndskriftsamlingen, er udgivet eller under udgivelse, gives oplysning herom.

  520 00 *a Udgivet som: The life of George Romney. London : T.Payne,
  1809
  520 00 *a Udgivet i: Poetry : a magazine of verse. Vol. 59 (1942), s.
  295-308
  520 00 *a Hele samlingen af Jeffersons papirer fra Library of Congress
  og andre steder er under udgivelse under titlen: Papers of Tho-
  mas Jefferson / edited by J.P. Boyd. 1950-

4.7B10 Fysisk beskrivelse.

Oplysninger om materialets fysiske udformning gives her, hvis de skønnes at være af betydning og ikke er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse.

  512 00 *a Papir med vandmærke:
  512 00 *a 2 hængende segl
  512 00 *a Håndskriftet revet i to stykker og senere igen sammenføjet
  512 00 *a Øverste højre hjørne mangler
  512 00 *a Nogle papirer plettet af vand
  512 00 *a Rødt blæk på gult papir

4.7B11 Bilag.

Oplysninger om ledsagende materiale til et håndskrift, arkiv eller en håndskriftsamling gives her, især om kuverter, bilag og påtegninger (for breve), ledsagende materiale og påtegninger (for juridiske dokumenter) og upublicerede vejledninger (for arkiver og samlinger).

  534 00 *a Selvbiografisk skitse (2 s., autograf) vedlagt
  534 00 *a Papir med rettelser vedlagt
  534 00 *a I kuvert med bilag (4 s. på 2 bl., autograf, signeret)
  512 00 *a Påtegning: Thomas Kitchen to Ellen Montgomery Jones
  534 00 *a Fotokopier af dokumenter vedrørende stadfæstelsen af testa-
  mentet vedlagt
  534 00 *a Upubliceret vejledning i biblioteket

4.7B13 Disputats el.lign.

Hvis materialet er en disputats el.lign., gives oplysning herom som anvist i 2.7B13.

4.7B14 Tilgængelighed.

Der gives så præcist som muligt oplysning om begrænsninger i adgangen til materialet.

  518 00 *a Tilgængelig efter 1990

4.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser.

Der gives en reference til den bedste eller mest fuldstændige publicerede beskrivelse af et håndskrift, arkiv eller en håndskriftsamling samt til publicerede indekser eller fortegnelser.

  529 00 *i Fortegnelse *b Spanish manuscripts concerning Peru
  1531-1651. Washington, D.C. : Library of Congress, 1932

4.7B17 Indholdsbeskrivelse.

Der gives et kort resumé af materialets indhold, medmindre materialet er tilstrækkeligt belyst i den øvrige beskrivelse.

4.7B18 Indhold.

Oplysning om materialets fuldstændige eller delvise indhold gives, hvis det skønnes nødvendigt for at gøre opmærksom på materiale, som ikke fremgår af den øvrige beskrivelse, for at understrege dele af særlig betydning eller for at opregne indholdet i en samling. Som kilde for titler, som gengives i denne note, foretrækkes overskrifter til de pågældende dele af materialet frem for indholdsfortegnelser el.lign.

  504 00 *a Indeholder bønskrift til kongen fra borgere i London, 1783, i
  rulleform
  534 00 *a Indeholder også to korte prosastykker dateret 1937
  504 00 *a Indeholder breve til Mrs. Wells og Gabrielle Gissing

4.7B22 Håndskrifter fra antikken, middelalderen og renæssancen.

Foruden de ovennævnte noter gives følgende noter for håndskrifter fra antikken, middelalderen og renæssancen og samlinger af sådanne håndskrifter.

Skrifttype. Der gives oplysning om skrifttypen i et håndskrift eller den dominerende skrifttype i en samling.

  512 00 *a Semigotisk skrift med rettelser i romansk skrift i margenen

Illustrationer. Der gives oplysning om ornamentering, rubricering, illuminering el.lign. og om andet illustrationsmateriale, hvis det skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Rubriceret
  512 00 *a Overskrifter i rødt med sepiategninger
  512 00 *a Koloreret tegning af Jakobs drøm på bl. [23] r

Kollation. Der gives oplysning om antal læg med angivelse af blanke, beskadigede eller manglende blade og om eventuelle tidligere folieringer.

  512 00 *a Signaturer (med kustoder i slutningen af hvert læg): [4] bl. (af
  velin), [a] 10 , b 10+2 (1. og sidste blad af velin), c-f 10 , g 10+2 (2.
  og 11. blad af velin), r-t 10 , v 8 (de to sidste blade blanke)

Andre oplysninger om den fysiske udformning. Oplysninger om tidligere ejeres tilskrifter, indbindingen og alle andre fysiske detaljer, som skønnes at være af betydning, gives her.

  512 00 *a Tilskrifter af tidligere ejer, signeret M.B.
  512 00 *a Indbundet i kalveskind, guldstempler med Bellinis våben-
  skjold på ryggen

Begyndelsesord (incipit). Hvis håndskriftets titel er konstrueret, gengives så mange af begyndelsesordene i tekstens hoveddel som nødvendigt for entydig identifikation.

  512 00 *a »Tractatus« begynder (på bl. [17] r ): Est via que videt r hom B
  recta nouissima ...

4.7B23 Andre noter.

Andre noter gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top