danMARC2 (RDA)
Forrige afsnit Forord til 3. udgave (RDA-tilpasset) Felt 001 - 999 Næste afsnit

Indledning

1 Standardens indhold og anvendelsesområde
1.1 Den bibliografiske standard
1.2 Formatstandarden
1.2.1 Det fælles format
1.2.2 Det lokale format
1.2.3 Vedligeholdelse af danMARC2
2 DanMARC2 formatets opbygning og funktion
2.1 Felter
2.1.1 Klausulerede felter og delfelter
2.2 Indikatorer
2.2.1 Gentagelseskode (kun lokalt)
2.3 Delfelter
2.3.1 Numeratordelfelter
2.3.2 Verifikationskoder og -delfelter
2.3.3 Delfelter til linkning fra en bibliografisk post til en autoritetspost
2.3.4 Delfelter til indsættelse af typografiske skilletegn
3 Alfabetiseringsangivelse
3.1 Alfabetiseringssymbol
3.2 Alfabetiseringsdelfelt
4 Rammeformater og tegnsæt
5 Uddata
5.1 Skilletegnsgenerering
6 Liste over akronymer mv. der er anvendt i teksten uden forklaring

 

1 Standardens indhold og anvendelsesområde

DanMARC2 er en standard for bibliografiske poster i maskinlæsbar form til brug for danske biblioteker og andre katalogiserende institutioner og er fælles for folke-, fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Bibliografisk Råd, der er nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen, er ansvarlig for vedligeholdelse af danMARC2.

1.1 Den bibliografiske standard

DanMARC2-formatet er oprindeligt baseret på Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker, men er fra 2018 udvidet til også at understøtte Resource Description and Access (RDA).  Der er en nærmere redegørelse for forholdet mellem danMARC2 og de danske katalogiseringsregler samt forudsætningerne for danMARC2 i den tidligere indledning

Rettelser og tilføjelser til danMARC2 sker så vidt muligt som genbrug af felter/delfelter fra MARC21.1998-udgaven af danMARC2 er format til monografier, periodica og analyser og omfatter følgende materialetyper: trykte tekster, kartografiske materialer, håndskrifter, musikalier, lydoptagelser, film og videogrammer, todimensionale billedmaterialer, elektroniske materialer, tredimensionale genstande og mikroformer.

danMARC2 anvendes som format til registrering af monografier, periodica og analyser og omfatter følgende materialetyper: bøger og småtryk, kartografiske materialer, håndskrifter, musikalier, lyd- og musikoptagelser, film og videogrammer, todimensionale billedmaterialer, elektroniske materialer – herunder online materialer, tredimensionale genstande og mikroformer.

1.2 Formatstandarden

DanMARC2 formatet er kompatibelt med UNIMARC 6 , dog vil der på nogle områder være forskelle på grund af forskellig specificitet i de to formater.

1.2.1 Det fælles format

I det omfang, det har været muligt, er der i danMARC2 defineret et fælles format for forsknings- og folkebiblioteker.

1.2.2 Det lokale format

En række feltkoder var tilbage i første udgave reserveret til lokal anvendelse. Fra 2. udgave er disse feltkoder kun undtagelsesvis medtaget. Følgende felter er i danMARC2 reserveret til lokalt brug, dvs. at felterne eller feltindholdet kan defineres lokalt:

Felt 087-089 Lokalt definerede felter til klassifikationsnotationer

Felt 090-095 Lokale felter. Felterne kan frit defineres lokalt
Felt 096-099 Lokal opstillingssignatur (med forslag til definition af delfelter i 096)
Felt 560-589 Lokale noter, felt 563, 565, 570, 580 og 583 dog forbeholdt specielle former for noter
Felt 590-599 Lokale accessionsoplysninger (forskningsbibliotekerne), felt 596 dog forbeholdt note om accessionsstatus.

Det er desuden muligt at inddatere lokale emneord i felterne 600, 610, 630, 631, 633, 634 og 645 samt lokale beholdningsoplysninger i felt 980 (og 985), men delfelterne kan ikke defineres frit.

Et delfelt *& er i alle felter reserveret til lokal anvendelse.

Eksempel: 559 00 *a Videreføres af Turnbull, Ralph G.: A history of preaching, vol. 3 *& bi-88-104

Ingen andre felter eller delfelter i danMARC2 inden for intervallet 001-999 må anvendes til lokale oplysninger.

Der bør desuden ikke anvendes lokale feltkoder til information, hvortil der er defineret fælles feltkoder i formatet.

Det anbefales fremover til rent lokalt brug at anvende bogstavfelter dvs. feltkoder, der består af bogstaver eller en kombination af bogstaver og tal.

Eksempel: b01 00 *a KBK
(3-bogstavkode for delbase, i dette eksempel Kortsamlingens delbase i REX)

1.2.3 Vedligeholdelse af danMARC

Anmodning om nye koder eller ændringer eller tilføjelser til formatet sendes skriftligt til Bibliografisk Råds sekretariat, e-mail post@slks.dk.

Bibliografisk Råd tager stilling til oprettelsen af nye koder og ændringer eller tilføjelser til formatet.

2 danMARC2 formatets opbygning og funktion

En kortfattet oversigt over felterne i danMARC2 findes under pkt. 2.1. Hovedsektionen i danMARC2 er opbygget således, at felt- og delfeltkoder bringes først i en ramme, derefter følger kommenterende tekst og sidst eksempler. Eksemplerne er indtil 2017 så vidt muligt taget fra de danske katalogiseringsregler. 2/1.7B2 betyder således 'Del 2, kapitel 1, § 7B2'. Enkelte eksempler er taget fra FORMKAT, og endelig er der suppleret med en række eksempler fra Nationalbibliografien mv.

Felter og delfelter anvendt i danMARC udgaver før danMARC2 og som ikke er videreført i danMARC2, er dokumenteret i bilag E.

Supplerende udlægninger er beskrevet under punkt 3, skilletegnsgenerering under punkt 5.

Der henvises i teksten til 12 bilag (A-L), som bringes sidst i formatet lige før litteraturlisten.

2.1 Felter

Felterne kan normalt gentages. Hvor det ikke er tilfældet, er der gjort opmærksom på dette i selve formatskemaet.

2.1.1 Klausulerede felter og delfelter

En kursiveret tilføjelse i rund parentes efter en feltkode/delfeltkode betyder, at feltet/delfeltet er forbeholdt data fra den pågældende instans. Af sådanne tilføjelser kan fx nævnes: (Nationalbibliografien), (DanBib), (DBC), (ISSN Network) .

(multiMARC) efter et felt/delfelt betyder, at feltet/delfeltet ikke inddateres, men stammer fra en multiMARC-post, dvs. en post importeret fra udenlandske baser.

2.2 Indikatorer

Der er ikke defineret fælles værdier for indikatorerne. I danMARC2 vises indikatorerne som '00' i eksemplerne. Undtaget er dog periodicarelationsfelterne 860-879, hvor de giver en betydelig inddateringslettelse. Det er også muligt i disse felter at nulstille indikatorerne, se nærmere herom i formatet.

Felter inddateres med et fast antal indikatorer, 0, 2 eller 3, afhængig af den aktuelle base. Indikatorer kan indeholde koder til styring af forskellige formål, fx fremvisning eller sammenkædning.

Nulstilling af indikatorerne i DanBib, dvs. at alle indikatorer ændres til 00, betyder ikke, at der ikke lokalt kan defineres indikatorer, men de vil blive negligeret i DanBib.

2.3 Delfelter

Delfeltkoderne består af 2 tegn, hvoraf det første er *, det andet normalt et lille bogstav (tilsvarende stort bogstav kan anvendes til alfabetiseringsdelfeltkode), i enkelte tilfælde et ciffer (0-9). Delfelt *0-9 er forbeholdt til verifikationskoder i felter, der kan indeholde normative data.

Delfelterne er i selve skemaet afmærket med 'G', hvis de kan gentages.

Inddelingen af formatets beskrivelsesfelter i delfelter følger ISBD's inddeling i elementer. Det betyder, at de fleste standardskilletegn kan genereres i forbindelse med fremvisning eller udskrift på grundlag af delfeltkoder og derfor ikke skal inddateres. ISBD-tegn i teksten i et delfelt skal inddateres.

Delfelterne kan enten indeholde data i klar tekst eller koder for postens status og hierarkiske sammenhæng med andre poster samt andre koder, der kan bruges til søgning eller udtræk efter forskellige kriterier, fx landekoder og sprogkoder.

Nogle felter/delfelter er betegnet som SUMFELTER eller SUMDELFELTER. Sumfelter er felter, som kan erstatte et eller flere felter inden for samme hovedområde. Et sumdelfelt er et delfelt, der kan erstatte en række delfelter inden for samme felt.

2.3.1 Numeratordelfelter

Delfelt *å anvendes som generel delfeltkode til identifikation af ét felt blandt flere med samme feltnummer eller til sammenkobling af analysefelter. Det kan ud over i de felter, hvor det er nævnt i skemaet, bruges som feltnumerator i alle de felter, der kan være mål for en henvisning.

Delfelt *å står først i feltet og indeholder et tal fra 1 og opefter. Delfelt *å kan gentages . Indholdet af delfelt *å udskrives ikke .

Delfeltet finder specielt anvendelse i forbindelse med henvisninger (9--felter) og analyser.

2.3.2 Verifikationskoder og -delfelter

Delfelt *0 (nul) er indført som verifikationskode i DanBib. Forekomsten af delfelt *0 angiver i de relevante navne- og titelfelter, at formen er kontrolleret i DanBib.

Verifikationsdelfelt *2 sikrer at indhold i et givet felt er utvetydigt.

I delfeltet angives efter hvilken standard eller system, indholdet i feltet er defineret, og bruges bl.a. i emnedatafelter, hvor det indeholder kodede oplysninger i form af en betegnelse/forkortelse for det anvendte emnedatasystem eller tesaurus.

I felt 440 delfelt *0 anvendes en obligatorisk kode: norm. I felt 5XX delfelt *0 anvendes koden pro (professionelt brug).

Nye koder skal anmeldes til Slots- og Kulturstyrelsen.

I forbindelse med forberedelsen af implementering af RDA er brugen af delfelt 1 blevet udvidet fra alene at være et markørfelt (som tomt delfelt) af lokal kontrolleret form til også at blive anvendt til markering af entitetsniveau i forbindelse med RDA. Koderne v (for Værk), u (for Udtryk) og m (for Manifestation) bruges til at markere, at feltet skal ses i forhold til pågældende entitetsniveau. Delfeltet 1 kan derfor gentages.

2.3.3. Delfelter til linkning fra en bibliografisk post til en autoritetspost

Delfelt *6 anvendes til entydig identifikation af en relateret autoritetspost.

Delfelt *6 skal indeholde et ID-nummer på den relaterede autoritetspost eller et internationalt standardnummer som fx International Standard Name Identifier (ISNI) eller en URI.

ID-nummeret eller standard-ID’et indledes med en kode for den institution, der er ansvarlig for den pågældende autoritetspost, jf. MARC Code List for Organizations eller med en kode for det anvendte system for standard-ID, jf. Standard Identifier Source Codes. De foranstillede koder anføres i parentes.

Et foranstillet ”(uri)” udelades når ID’et repræsenterer en URI, og koden derved er redundant.

700 00 *a Reif *h Konrad *c 1967- *b Hrsg. *6 (DE-588)115461647

100 00 *aTartakover *h Savelkij G. *k Savelij Grigo'revic *c 1887-1956 #4 aut *6 (NL-LeOCL)068505671

700 00 *a Rosnay *h Tataiana de *c 1961-.... *4 aut *6 (FrPBN)12235100 *6 (isni)0000000121022370


Danske autoritetsposter skal anvende ISIL-kode som præfiks. Koden vil således være DK- efterfulgt af biblioteksnummeret.

100 00 *Andersen *h H.C. *c f. 1805 *4 aut *6 DK-870979)68058953


Delfelt *6 er ækvivalent med MARC21’s kontroldelfelt $0 - Authority record control number or standard number. En nærmere beskrivelse af dette kan ses i MARC21 Appendix A - Control Subfields.

Delfelt *5 er reserveret til identifikation af den institution, der er ansvarlig for autoritetsposten. Delfelt *5 anvendes ikke ved udveksling af data.

Delfelt *4 anvendes til funktionskoder for ophav. Se oversigt i Bilag J - Funktionskoder for ophav.

2.3.4 Delfelter til indsættelse af typografiske skilletegn

Delfelt *7 anvendes som generel delfeltkode til indsættelse af typografiske skilletegn, der går på tværs af den normale formatering, og som er nødvendige ved fremvisning. Delfelt *7 kan anvendes til alle skilletegn. Delfelt *7 kan gentages.

3 Alfabetiseringsangivelse

Et delfelt til supplerende udlægning (tidligere kaldt alfabetiseringsdelfelt) er betegnet med et stort bogstav (A-Å) og skal umiddelbart efterfølges af en delfeltkode med det tilsvarende lille bogstav.

700 00 *A lacour *a La Cour *h Inger

652 00 *m 99.4 *a Frederik *E 9 *e IX *f konge af Danmark

 

Der kan i princippet anvendes alfabetiseringsdelfelt foran ethvert delfelt i en post. I praksis anvendes delfeltet, hvor flere ord skal alfabetiseres som ét ord eller bogstaver ønskes suppleret med opslag på den tilsvarende talværdi.

Delfeltet kan også anvendes til normalisering af bindangivelser, fx til at rense tallet for bindbetegnelsen.

440 00 *a Pædagogisk serie *ø; Horsens *z 0904-5317 *V 16 *v nr. 16

 

Vedr. tidligere anvendelse af alfabetiseringsindikator, se tidligere version (før RDA) af indledning

Supplerende udlægning kan dog også anvendes udlægning af sorteringsværdi.

700 00 *A Håse *a Haase *h Peter

 


4 Rammeformater og tegnsæt

4.1 Rammeformater
Udveksling af danMARC2-poster kan ske i følgende rammeformater:

ISO 2709 Information and Documentation - Format for information exchange:
Denne internationale standard indeholder tre felttyper - record identifier field (001), reference fields (002 - 009 og 00A - 00Z) og data fields (de øvrige felter, dvs. 010 - 999 etc.). Kun data fields kan indeholde indikatorer og delfelter. Ved udveksling af danMARC2-poster er alle felter formateret som data fields med såvel indikatorer som delfelter.

ISO 25577 Information and Documentation - MarcXchange
Denne internationale standard er populært sagt en xml-version af ISO 2709. Standarden tillader den danske praksis, hvor alle felter er formateret som data fields.

4. 2 Linjeformat
Dette nationale format er beskrevet i bilag F

4. 3 Tegnsæt

danMARC2-tegnrepetoiret
Dette tegnrepetoire anvendes ved udveksling af danMARC2-poster i ISO 2709 og i linjeformat.

Bilag K indeholder en engelsksproget beskrivelse af danMARC2-tegnrepetoiret med fokus på syntaks samt konvertering til og fra unicode. Yderligere oplysninger kan findes i DanBib Dokumentation: http://www.danbib.dk/index.php?doc=tegnsaet

Unicode
Dette tegnrepetoire anvendes ved udveksling af danMARC2-poster i MarcXchange


5 Uddata

Brugen af formatkoder i posten identificerer de informationstyper, posten indeholder, og gør det muligt at udvælge og redigere bestemte typer data til bestemte søge- og fremvisningsformål.

5.1 Skilletegnsgenerering

De standardskilletegn, som ifølge ISBD skal sættes mellem beskrivelsens enkelte afsnit og elementer, skal ikke inddateres, men kan indsættes i visformater og udskrifter ad programmæssig vej på basis af feltkoder og delfeltkoder. Dette princip omfatter også eventuelle skilletegn mellem opstillingselement og beskrivelse. Den korrekte ISBD-tegnsætning findes som Bilag F i Katalogiseringsreglerne .

Skilletegn, der ikke indgår i standarden eller som forekommer inde i et delfelt, skal derimod inddateres. Det gælder fx skarpe parenteser og forkortelsespunktummer.

Eksempler

 

Inddata: 260 00 *a [København] *b Gyldendal *c 1976-1978

Uddata: - [København] : Gyldendal, 1976-1978.

 

Inddata: 440 00 *a NU-serien *n B *v 1978:1

Uddata: (NU-serien. B ; 1978:1).

6 Liste over akronymer mv. der er anvendt i teksten uden forklaring

DanBib: Fælles bibliografisk overbygningssystem for det samlede danske biblioteksvæsen

DBC: Dansk BiblioteksCenter

Faustnummer: ID-nummer i BASIS. Navnet stammer fra Faust-projektet (Folkebibliotekernes Automatiseringssystem)

FORMKAT Fælles katalogiseringspraksis for forskningsbiblioteker med online-kataloger

GMB: Generel materialebetegnelse

ISBD: International Standard Bibliographic Description

ISSN Network: ISSN Network er en organisation som tildeler internationalt standardnummer og nøgletitel til periodica og udarbejder bibliografiske poster i ISSN Register. Netværket består af ISSN International Centre i Paris samt 65 nationale ISSN-centre (pr. juli 1996). ISSN Network hed tidligere ISDS (International Serials Data System)

multiMARC: Poster importeret fra udenlandske nationalbibliografiske databaser

RDA:  Resource Description and Access


1. Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker. 2. udgave omarbejdet til brug for onlinekataloger. Udarbejdet af Katalogdatarådet for Biblioteksstyrelsen. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1998. 3 bd.
1. del, Opslag: valg og udformning.
ISBN 87-552-2336-2
2. del, Beskrivelse ISBN 87-552-2337-0
Bilag.
ISBN 87-552-2338-9
Findes også i elektronisk udgave: http://www.kat-format.dk/

2. Anglo-American Cataloguing Rules. Second edition 1988 revision . Prepared under the direction of the Joint Steering Committee for Revision of AACR. Ed. by Michael Gorman and Paul W. Winkler. Chicago, Ill. : American Library Association, 1988. XXXV, 667 s. ISBN 0-8389-3360-2 (paperbound).
Amendments 1993

3. ISBD(G). General international standard bibliographic description . Annotated text. Prepared by the ISBD Review Committee Working Group set up by the IFLA Committee om Cataloguing. Rev. ed. München : Saur, 1992. UBCIM publications. New series 6. ISBN 3-598-11084-7.
Der findes ISBD'er til de forskellige materialetyper, fx ISBD(M) for monographic publications og ISBD(S) for Serials.

4. USMARC concise formats . 1991. 1 bd. ISBN 0-8444-0615-5. Looseleaf + updates.
USMARC format for bibliographic data, including guidelines for content designation.
Base text, 1994 edition. Looseleaf. 2 bd. ISBN 0-8444-0809-3.
Findes også i cd-rom udgave og i elektronisk udgave: http://lcweb.loc.gov.marc/
For nærmere beskrivelse af de forskellige USMARC produkter, se: http://lcweb.loc.gov/cds/marcdoc.html#uffbd

5. UKMARC manual. 4th edition. 1996. ISBN 0-7123-1084-3. Looseleaf.
UKMARC updating service.
1997-
Findes også i elektronisk udgave: http://www.bl.uk/ under Services. Bibliographic

6. UNIMARC manual: bibliographic format. 2nd edition. IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme. München : Saur, 1994. UBCIM publications. New series 14. ISBN 3-598-11211-4.
Update 1
. 1996. ISBN 3-598-11212-2.
Findes også i elektronisk udgave: http://www.nlc-bnc.ca/ifla/VI/3/p1996-1/concise.htm

7. DanBib datamodel 2. Henvendelse til DanBib, Dansk BiblioteksCenter.

8. FORMKAT. Fælles katalogiseringspraksis for forskningsbiblioteker med onlinekataloger. 2. udgave , november 1990. København : SBT, 1990. 42 bl. Retningslinier fra Statens Bibliotekstjeneste 1.

9. DanMARC. Edb-format til lagring og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form. Udarbejdet af Formatudvalget. 1. udgave omfattende monografier. 2. oplag med rettelser. Ballerup : Bibliotekscentralens Forlag, 1980. 112 s. ISBN 87-552-0717-0.

10. DanMARC. Udvidelse af hensyn til periodica . København, 1984. 49 bl.

11. Dataleverancer. Dokumentation. Udgives af Dansk BibliotekCenter.

12. Bibliotekernes danMARC. 2. udg. Redigeret og udgivet af Forskningsbibliotekernes Edb-Kontor. København : FEK, november 1990. 60 s. ISBN 87-87521-21-0.

13. I en række felter har 2. indikator tidligere været defineret som alfabetiseringsindikator. Alfabetiseringsindikatoren skal indeholde et ciffer (0-9), der angiver hvor mange tegn der skal ignoreres ved alfabetisering i første delfelt (fra venstre mod højre).
245 14 *a Den gamle ...
Denne metode har været brugt i ALBA/SAMKAT. Den er i DanBib erstattet af alfabetiseringssymbol, som beskrevet i afsnit 3.1.

14. DanBib dokumentation . Udgives af Dansk BiblioteksCenter.

  _

. © Slots- og Kulturstyrelsen 2018    3. udgave, 2018.