.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 11.7A Indledende regel Afsnit 11.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår Næste afsnit

11.7B Noter

11.7B1 Art, afgrænsning, kunstnerisk eller anden form..
11.7B2 Sprog..
11.7B3 Hovedtitlens kilde..
11.7B4 Titelvarianter..
11.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation..
11.7B6 Ophavsangivelser..
11.7B7 Udgave og historie..
11.7B9 Publicering, distribution el.lign..
11.7B10 Fysisk beskrivelse..
11.7B11 Bilag og andet supplerende materiale..
11.7B12 Serie..
11.7B13 Disputats el.lign..
11.7B14 Målgruppe og tilgængelighed..
11.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser..
11.7B16 Andre forekommende materialetyper..
11.7B17 Indholdsbeskrivelse..
11.7B18 Indhold..
11.7B19 Numre i materialet..

11.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning..

11.7B21 Sammenhæng med andre værker..
11.7B22 Samlet note om det originale materiale..
11.7B23 Andre noter..

Noter gives som anvist i de følgende regler. Noternes rækkefølge bestemmes lokalt i forbindelse med fastlæggelsen af de forskellige fremvisningsformater.

11.7B1 Art, afgrænsning, kunstnerisk eller anden form.

Oplysning om en mikroforms art, afgrænsning, kunstneriske eller anden form gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  505 00 *a Avis
  505 00 *a Bibliografi
  505 00 *a Bestandskatalog med lokaliseringsangivelser
  505 00 *a COM-materiale

11.7B2 Sprog.

Oplysning om materialets sprog gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  508 00 *a Fransk og engelsk tekst

11.7B3 Hovedtitlens kilde.

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra titelruden eller -kortet, gives oplysning herom.

  512 00 *a Titlen hentet fra æske
  512 00 *a Titlen hentet fra ledsagende teksthæfte
  512 00 *a Titlen hentet fra titelfelt

11.7B4 Titelvarianter.

Andre titler end hovedtitlen gives her, hvis de findes i materialet eller i andre beskrivelser af materialet. Hvis hovedtitlen er gengivet i et ikke-latinsk alfabet, kan en translittereret form gives her.

  512 00 *a Titel i titelruden: Verifikationskode: PSF
  512 00 *a ALBA: Accessionskatalogens lokaliseringsbase
  512 00 *a Titel i titelfelt: Idea mikro-fiche katalog
  512 00 *a Titel i titelfelterne: Topografisk registratur over danske land-
  brug, 1682, og: Alfabetisk registratur over brugernavne 1682

11.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.

Paralleltitler og undertitler mv., som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Paralleltitel på papirkort: Music in Danish libraries

11.7B6 Ophavsangivelser.

Oplysninger om forskellige former af navne på personer eller korporationer, som er nævnt i ophavsangivelsen, gives her, hvis det skønnes nødvendigt for identifikation. Ophavsangivelser, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her. Oplysninger om personer eller korporationer med tilknytning til værket eller betydningsfulde personer eller korporationer med tilknytning til tidligere udgaver gives her, hvis ikke de er nævnt i den øvrige beskrivelse.

  512 00 *a Øverst på kortomslag: Skandia-planen, Tekniska centralbibli-
  otek i Norden
  512 00 *a I titelfelt: Udgivet med tilladelse fra Københavns Stadsarkiv

11.7B7 Udgave og historie.

Oplysninger om den pågældende udgave eller om materialets bibliografiske historie gives her.

  512 00 *a Hver udgave erstatter den foregående. Hertil udkommer
  kumulerede supplementer
  512 00 *a Fra 1978 er hver udgave en tiårskumulering
  526 00 *a Fortsættelse af udgave i bogform: Musikalier i danske biblio-
  teker
  520 00 *a Kopieret efter udgaven: København, 1742
  520 00 *a Kopieret efter håndskrevet manuskript i Det Kongelige Bibli-
  otek
  520 00 *a Kopieret efter: Ny Minerva. 4 (1807). S. 97-105
  520 00 *a »Fremstillet efter Statsbibliotekets pligtafleveringseksemplar«

11.7B9 Publicering, distribution el.lign.

Oplysninger om publicering, distribution el.lign., der ikke er gengivet i afsnittet for publicering, distribution el.lign., gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Distribueret i England af: EAV Ltd., London

11.7B10 Fysisk beskrivelse.

Oplysninger om materialets fysiske udformning gives her, hvis de skønnes at være af betydning og ikke er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse, især hvis det drejer sig om forhold, der har betydning for opbevaring eller anvendelse af materialet.

  512 00 *a Originalen delvis i farver

Omfang. Hvis nummereringen adskiller sig væsentligt fra antallet af enheder, anføres dette i en note.

  512 00 *a Ficherne nummererede 101-145 og 1-44

Læseapparat. Betegnelsen for læseapparat, der er nødvendigt for anvendelsen af kassetter til mikrofilm eller mikrofiche, gives her, hvis det ikke er nævnt i den øvrige beskrivelse.

  512 00 *a Beregnet til Information Design læseapparat

Formindskelsesforhold. Oplysninger om formindskelsesforhold gives, hvis det ikke er nævnt i den øvrige beskrivelse.

  512 00 *a Varierende formindskelsesforhold
  512 00 *a Fiche 776 i formindskelsesforhold 17 ¥ , øvrige ficher 24 ¥

Valgfrit: Filmtype. Oplysninger om, hvilken filmtype materialet består af, gives her. Hvis det er originalfilm, tilføjes dette.

  512 00 *a Sølvfilm (originalfilm)
  512 00 *a Diazofilm
  512 00 *a Vesikularfilm

11.7B11 Bilag og andet supplerende materiale.

Oplysninger om placeringen af bilag og andet supplerende materiale kan gives her. Oplysninger om bilag, som hverken er beskrevet i en selvstændig indførsel, i en beskrivelse på flere niveauer eller sidst i den fysiske beskrivelse, gives her (se 1.5E1 ).

  534 00 *a Faksimilegengivelse af originalens side 1-8 på æsken
  512 00 *a Bilag: Forord og biblioteksforkortelser
  526 00 *a Hertil findes register i bogform

11.7B12 Serie.

Oplysninger om serier, som ikke kan gengives i afsnittet for serie, gives her.

  512 00 *a Serien udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m.

11.7B13 Disputats el.lign.

Hvis materialet er en disputats el.lign., gives oplysning herom som anvist i 2.7B13 .

  506 00 *a Disputats, University of New Brunswick, 1975

11.7B14 Målgruppe og tilgængelighed.

Oplysninger om målgruppe eller sværhedsgrad kan gives her. Der gives så præcist som muligt oplysning om begrænsninger i adgangen til materialet.

  518 00 *a Registreringer, der er yngre end 50 år, er ikke frit tilgængelige

11.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser.

Der kan gives en reference til den bedste eller mest fuldstændige publicerede beskrivelse af en mikroform samt til publicerede indekser eller fortegnelser.

11.7B16 Andre forekommende materialetyper.

Hvis materialet også er tilgængeligt i andre materialetyper, gives oplysning herom.

  523 00 *a Findes også i bogform
  523 00 *a Også udgivet på 16 mm filmspole og på 16 mm filmkassette

11.7B17 Indholdsbeskrivelse.

Der gives et kort resumé af materialets indhold, medmindre materialet er tilstrækkeligt belyst i den øvrige beskrivelse.

  504 00 *a Alfabetisk og kronologisk register til nye skattelove, bekendt-
  gørelser, cirkulærer, tidsskriftartikler om skat samt afgørelser fra
  domstolene og de centrale myndigheder

11.7B18 Indhold.

Oplysninger om materialets fuldstændige eller delvise indhold gives, hvis det skønnes nødvendigt for at gøre opmærksom på materiale, som ikke fremgår af den øvrige beskrivelse, for at understrege dele af særlig betydning eller for at opregne indholdet i en samling. Som kilde for titler, som gengives i denne note, foretrækkes overskrifter til de pågældende dele af materialet frem for indholdsfortegnelser el.lign.

  530 00 *a Indhold: Citatet. Frit Danmarks Nyhedstjeneste. Plakater 1-5.
  Studenternes Efterretningstjeneste. Ugeposten

Der gives oplysninger om supplerende indhold, hvis det skønnes at være af betydning.

  534 00 *a Appendix: Psykoanalytiske tidsskrifter i danske forsknings-
  biblioteker: kort 2, rude 120-131

11.7B19 Numre i materialet.

Numre i materialet og andre numre med tilknytning til materialet ud over ISBN og ISSN (se 11.8B) gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  538 00 *i Danfontes *a A 0000352
  538 00 *i Landsarkivet, København Filmrulle *a 1017

11.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning.

Oplysninger om eksemplarets særlige kendetegn eller mangler gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Hvis biblioteket ikke har alle dele af et materiale i flere dele, gives oplysning om bibliotekets beholdning.

11.7B21 Sammenhæng med andre værker.

Hvis beskrivelsen omfatter en enkelt del med selvstændig titel i et materiale med flere værker uden fælles titel, gives her titlerne på de øvrige dele med selvstændige titler i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet.

11.7B22 Samlet note om det originale materiale.

Der gives en note om originalen til en reproduktion som anvist i 1.7A4 og 1.7B22 .

  520 00 *a Reproduktion af: The mystery of Edwin Drood. London :
  Chapman & Hall, 1870. 6 hæfter : ill. ; 23 cm
  520 00 *a Reproduktion af: 2. ed. London : Royal Geographical Society,
  1924. 1 atlas (5 bd.) : 450 kort ; 31 cm. (Atlases of the Western
  world ; no. 17)

11.7B23 Andre noter.

Andre noter gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top