.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 13.5 Afhængige værker 13.5 Afhængige værker Næste afsnit

13.6 Flerbindsværker

Ved et flerbindsværk forstås en monografi, der er afsluttet eller planlagt afsluttet i et bestemt antal dele, og hvis enkelte dele har en fælles hovedtitel.

Katalogiseringsmetoden for flerbindsværker kan ligeledes anvendes, hvis særlige behov gør sig gældende, i forbindelse med beskrivelsen af periodica. F.eks. kan en årspublikation og de enkelte årgange af årspublikationen beskrives efter metoden.

13.6A Afgrænsning i forhold til andre katalogiseringsmetoder

Flerbindsværk eller serie . De enkelte dele af et flerbindsværk kan ud over den fælles hovedtitel have selvstændige titler. I sådanne tilfælde må det vurderes, om materialet skal katalogiseres som flerbindsværk, eller om de enkelte dele skal betragtes som selvstændige monografier og den fælles titel opfattes som en serietitel.

Ved vurderingen lægges der vægt på materialets præsentation af oplysningerne i den primære kilde til beskrivelsen. Den titel, udgiveren af materialet præsenterer som materialets hovedtitel, accepteres, og katalogiseringsmetoden vælges på baggrund heraf. Udgiveren kan f.eks. have vist sin intention ved hjælp af typografi eller layout.

I tvivlstilfælde kan der ses på, hvordan oplysningerne er præsenteret i andre kilder end den primære (f.eks. på et titelblads bagside), samt på brugsværdien af materialet. Hvis de enkelte dele af materialet ikke kan betragtes som havende en klart selvstændig brugsværdi og samtidig kan karakteriseres som emnemæssigt sammenhængende, vælges som regel en katalogisering som del af et flerbindsværk frem for en selvstændig katalogisering af den enkelte del.

Katalogisering af enkelte dele af en serie er nærmere beskrevet i 13.4 .

Del af et flerbindsværk eller enkeltstående afhængigt værk. En enkelt del af et materiale kan indholdsmæssigt fungere som et afhængigt værk, men være præsenteret som en ligeværdig del af et flerbindsværk. Et typisk eksempel er et registerbind til et flerbindsværk, der indgår i en fortløbende nummerering el.lign. i det samlede materiale. Her accepteres udgiverens præsentation af oplysningerne.

Hvis de enkelte dele ikke er fortløbende nummeret el.lign., men ud over den fælles titel også har egne titler, må det afgøres, om materialet skal katalogiseres som en monografi i et eller flere bind med et tilhørende afhængigt værk, eller hele materialet skal katalogiseres som ét flerbindsværk.

I sådanne tilfælde ses på sammenhængen i brugsværdien af det samlede materiale som beskrevet i 13.5 .

13.6B Katalogiseringsmetode

Beskrivelsen af et flerbindsværk fordeles på to eller flere niveauer.

På første niveau anføres kun oplysninger om det samlede materiale.

På andet niveau anføres oplysninger om hver enkelt del eller om grupper af dele.

Hvis oplysningerne på andet niveau drejer sig om grupper af dele, anføres oplysningerne om den enkelte del på tredie niveau.

Oplysninger om det samlede materiale. Ved oplysninger om det samlede materiale forstås oplysninger om det samlede materiale set som en helhed. En vis grad af skøn fra katalogisators side er derfor nødvendigt. Hvis f.eks. ni ud af ti dele af et flerbindsværk er af samme ophav, skønnes det samlede materiale at være af dette ophav. Sådanne forskelle imellem oplysninger vedrørende det samlede materiale og enkelte dele kan oplyses i en note i forbindelse med beskrivelsen af det samlede materiale og afvigelsen fra de fælles oplysninger anføres som en del af beskrivelsen af den relevante del.

Når et flerbindsværk er uafsluttet, angives dette i forbindelse med de samlede oplysninger, idet udgivelsesår og bindantal anføres uafsluttet (f.eks. 1984- og bind ). Ved afslutningen af flerbindsværket tilrettes disse oplysninger (f.eks. 1984-1985 og 3 bind ).

Hvis der kan være tvivl om, hvorvidt en oplysning vedrører hele flerbindsværket, en enkelt gruppe af dele eller kun en enkelt del, placeres oplysningen i forbindelse med beskrivelsen af den enkelte del.

Oplysninger om grupper af dele. En gruppe af dele betegnes normalt som en sektion af det samlede materiale. På dette niveau anføres kun oplysninger, der vedrører gruppen af dele som en helhed.

En numerisk, alfabetisk eller alfanumerisk betegnelse for gruppen af dele anføres umiddelbart før en eventuel titel på gruppen af dele.

Hvis oplysninger, der normalt gives i forbindelse med de samlede oplysninger om flerbindsværket, skønnes mere relevant for en gruppe af dele og mere overskueligt placeret i forbindelse med oplysningerne om gruppen, placeres oplysningerne på dette niveau og ikke i forbindelse med det overliggende niveau. F.eks. kan en oplysning om det samlede antal bind i en gruppe skønnes mere relevant at anføre end det samlede antal dele i hele flerbindsværket anført samlet på det overliggende niveau.

Oplysninger om enkelte dele. På dette niveau anføres oplysninger, der udelukkende vedrører den enkelte del, og oplysninger, der dækker enkelte, men ikke alle dele eller en hel gruppe af materialet.

Hvis der kan være tvivl om, hvorvidt en oplysning vedrører hele flerbindsværket, en enkelt gruppe af dele eller kun en enkelt del, bringes oplysningen i forbindelse med beskrivelsen af den enkelte del.

En numerisk, alfabetisk eller alfanumerisk betegnelse for delen anføres umiddelbart før en eventuel titel på delen.

En oplysning, der er gengivet samlet for alle dele på et højereliggende niveau, kan uddybes i forbindelse med den enkelte del. F.eks. kan en årstalsangivelse som 1984-1986 samt den fysiske beskrivelse specificeres nærmere for den enkelte del.

Genudgivelser af flerbindsværker. Hvis et flerbindsværk genudgives samlet, gives en ny samlet beskrivelse.

Hvis kun en enkelt eller flere dele af materialet genudgives, tilrådes det at bibeholde det øverste niveau, der beskriver værket som helhed, men flytte oplysninger i afsnittet vedrørende udgave samt oplysninger om udgivelsesår el.lign. til beskrivelsen af den enkelte del.

Formateringsmetoder

Metode 1 - selvstændige registreringer af de enkelte niveauer i egne bibliografiske poster:

Der kan oprettes selvstændige bibliografiske poster for såvel de fælles oplysninger vedrørende et flerbindsværk som en gruppe af dele af et flerbindsværk og hver enkelt del af værket.

Posterne knyttes sammen ved hjælp af særlige felter, der angiver, hvordan de bibliografiske poster hænger sammen. For nærmere beskrivelse heraf henvises til danMARC2-formatet.

Metode 2 - selvstændige registreringer af de enkelte niveauer i én bibliografisk post:

De fælles oplysninger anføres som den almindelige beskrivelse af materialet. For hver del eller gruppe af dele oprettes et felt, der beskriver delen eller gruppen af dele nærmere.

Metode 1

Oplysninger om det samlede materiale

  245 00 *a Hovedlinier i Nordens historie *m GMB *e redigeret af Rudi
  Thomsen
  260 00 *a Copenhagen *b Gyldendal *c 1975-1977
  300 00 *a 4 bd. *b ill. *c 23 cm

Oplysninger om en enkelt del

  245 00 *g 3 *a Industrialisering og folkestyre, 1849-1939 *e af Vagn
  Dybdahl
  260 00 *c 1975
  300 00 *a 207 s.

eller metode 2

  245 00 *a Hovedlinier i Nordens historie *m GMB *e redigeret af Rudi
  Thomsen
  248 00 *g 3 *a Industrialisering og folkestyre, 1849-1939 *e af Vagn
  Dybdahl *j 1975 *k 207 s.
  260 00 *a Copenhagen *b Gyldendal *c 1975-1977
  300 00 *a 4 bd. *b ill. *c 23 cm

Metode 1
Oplysninger om det samlede materiale

  021 00 *a 87-419-6763-1
  245 00 *a Kristin Lavransdatter *m GMB *e Sigrid Undset *f på dansk
  ved Peder Hesselaa
  250 00 *x 8. oplag
  260 00 *a København *b Jespersen og Pio *b i samarbejde med Nyt
  Dansk Litteraturselskab *c 1984
  300 00 *a 3 bd. *c 22 cm
  502 00 *a Originaltitel: Kristin Lavransdatter (norsk)

Oplysninger om de enkelte dele

  021 00 *a 87-419-6760-7
  245 00 *g 1 *a Kransen
  300 00 *a 244 s.
  021 00 *a 87-419-6761-5
  245 00 *g 2 *a Husfrue
  300 00 *a 349 s.
  021 00 *a 87-419-6762-3 *b korrigeret
  245 00 *g 3 *a Korset
  300 00 *a 370 s.

eller metode 2

  021 00 *a 87-419-6763-1
  245 00 *a Kristin Lavransdatter *m GMB *e Sigrid Undset *f på dansk
  ved Peder Hesselaa
  248 00 *g 1 *a Kransen *k 244 s. *z 87-419-6760-7
  248 00 *g 2 *a Husfrue *k 349 s. *z 87-419-6761-5
  248 00 *g 3 *a Korset *k 370 s. *z 87-419-6762-3 (korrigeret)
  250 00 *x 8. oplag
  260 00 *a København *b Jespersen og Pio *b i samarbejde med Nyt
  Dansk Litteraturselskab *c 1984
  300 00 *a 3 bd. *c 22 cm
  502 00 *a Originaltitel: Kristin Lavransdatter (norsk)

Metode 1
Oplysninger om det samlede materiale

  245 00 *a Spis dig i form *m GMB *e Harvey og Marilyn Diamond
  260 00 *a [Valby] *b Borgen
  300 00 *a 2 bd. *c 22 cm
  526 00 *a Sammenhørende: Spis dig i form ; Lev dig i form

Oplysninger om de enkelte dele

  021 00 *a 87-418-8059-5
  245 00 *g [1] *f på dansk ved Tove Nørlund
  250 00 *a 1. udgave *x 11. oplag
  260 00 *c 1990
  300 00 *a 271 s.
  520 00 *a Tidligere: 1. udgave. 1987
  021 00 *a 87-418-8398-5
  245 00 *g 2 *a 95 sunde opskrifter
  250 00 *a 1. udgave *x 4. oplag
  260 00 *c 1994
  300 00 *a 143 s.
  520 00 *a Tidligere: 1. udgave. 1988

eller metode 2

  245 00 *a Spis dig i form *m GMB *e Harvey og Marilyn Diamond
  248 00 *g [1] *f på dansk ved Tove Nørlund *w 1. udgave, 11. oplag *j
  1990 *k 271 s. *l Tidligere: 1. udgave. 1987 *z 87-418-8059-5
  248 00 *g 2 *a 95 sunde opskrifter *w 1. udgave, 4. oplag *j 1994 *k 143
  s. *l Tidligere: 1. udgave. 1988 *z 87-418-8398-5
  260 00 *a [Valby] *b Borgen
  300 00 *a 2 bd. *c 22 cm
  526 00 *a Sammenhørende: Spis dig i form ; Lev dig i form

Metode 1
Oplysninger om det samlede materiale

  245 00 *a Danmarks Kirker *m GMB
  260 00 *a København *b Nationalmuseet *c 1933-

Oplysninger om en gruppe af dele

  245 00 *n 2 *a Frederiksborg Amt *e ved Erik Moltke ... [et al.]
  300 00 *a 4 bd. *b ill. *c 28 cm

Oplysninger om en enkelt del

  245 00 *a 4. bind
  260 00 *a København *b Gad *c 1975 [i.e. 1979]
  300 00 *a S. 2176-2926

eller metode 2

  245 00 *a Danmarks Kirker *m GMB
  247 00 *g 2 *a Frederiksborg Amt *e ved Erik Moltke ... [et al.]. *k 4 bd. :
  ill. ; 28 cm
  ...
  248 00 *g 4. bind *j København : Gad, 1975 [i.e. 1978] *k S.2176-2926
  260 00 *a København *b Nationalmuseet *c 1933-
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top