.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 121. Personnavne 123. Uniforme titler og »standardtitler«Næste afsnit

122. Korporationsnavne

122A Se-henvisninger til et korporationsnavn.

122A1 Forskellige navne for samme korporation..

122A2 Forskellige former af samme navn..

122A3 Forskellige dele af samme navn..

122B Se også-henvisninger.

122B1 Permanente ændringer af en korporations navn..

122B2 Opsplitning af korporationer eller fusioner mellem flere korporationer.

Forbemærkning. Der kan udformes henvisning fra alle former og dele af et korporationsnavn, idet de nedenstående regler blot skal opfattes som vejledende.

122A Se-henvisninger til et korporationsnavn

122A1 Forskellige navne for samme korporation.

Der henvises fra navne, der anvendes af korporationen eller findes i opslagsværker mv., og som er forskellige fra det navn, der bruges som den vedtagne navneform. Vedrørende henvisninger i forbindelse med permanent ændring af korporationens navn se § 122B.

  Vedtagen form: Iran
  Henvisning: Persien
  Vedtagen form: Danmarks Tekniske Universitet
  Henvisning: Den Polytekniske Læreanstalt

122A2 Forskellige former af samme navn.

Der henvises fra navneformer, der anvendes af korporationen eller findes i opslagsværker mv., og som er væsentligt forskellige fra den form, der anvendes som den vedtagne form i katalogen.

Typiske tilfælde er:

Forskellige sprogformer, translitterations- eller transskriptionssystemer:

  Vedtagen form: Schweizerisches Rotes Kreuz
  Henvisning: Croix-rouge suisse
  Vedtagen form: Det Nordiske Stævne for Læsepædagoger (6 : 1973 : Helsinki)
  Henvisning: Pohjoismainen lukemisen opetuksen symposium (6 : 1973 : Helsinki)

En oversættelse af en korporations navn i en beskrivelse skønnes som oftest enkeltstående, og henvisningen kan derfor udformes som en postspecifik henvisning frem for en fast henvisning.

Initialord :

  Vedtagen form: Socialistisk Folkeparti
  Henvisning: SF
  Vedtagen form: NESA
  Henvisning: Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab

Navneformer, der indeholder et tal, et talord, et symboltegn eller en forkortelse, der udtales uforkortet:

  Vedtagen form: 4. Maj Kollegiet i Aabenraa
  Henvisning: Fjerde Maj Kollegiet i Aabenraa
  Vedtagen form: Ten Sharp
  Henvisning: 10 Sharp
  Vedtagen form: § 13 Klubben
  Henvisning: Paragraf 13 Klubben
  Vedtagen form: Dr Martin Luther College
  Henvisning: Doctor Martin Luther College

Andre varianter af navne:

  Vedtagen form: Danmarks Nationalbank
  Henvisning: Nationalbanken
  Vedtagen form: Ny Carlsberg Glyptotek
  Henvisning: Glyptoteket
  Vedtagen form: USA. Department of State
  Henvisning: USA. State Department

122A3 Forskellige dele af samme navn.

Der henvises fra de forskellige dele af et navn, under hvilke det med rimelighed kan tænkes at blive søgt. Typiske tilfælde er:

Korporationsnavne, der indeholder navnet på en person. Da personnavne i langt de fleste tilfælde søges inverteret, kan et sådant korporationsnavn tænkes søgt under det indeholdte personavn i inverteret form. Der udformes derfor en henvisning fra det indeholdte personnavn i inverteret form, efterfulgt af resten af korporationens navn. En eventuel genitivform i det indeholdte personnavn fjernes i henvisningen.

  Vedtagen form: H.C. Andersens Hus
  Henvisning: Andersen (H.C.) Hus
  Vedtagen form: Morten Jersild A/S
  Henvisning: Jersild (Morten) A/S

Henvisning fra inverterede og forkortede navneformer . Der henvises fra en inverteret eller forkortet form af et korporationsnavn, når en sådan form har det vigtigste ord i navnet som første ord, og når dette ord samtidig ikke er det første i den vedtagne form af navnet:

  Vedtagen form: Foreningen Norden
  Henvisning: Norden, Foreningen
  Vedtagen form: Paul Bergsøe & Søn
  Henvisning: Bergsøe & Søn
  (Herudover en henvisning fra det indeholdte personnavn i inverteret form: Bergsøe (Paul) & Søn)
  Vedtagen form: Dr Martin Luther College
  Henvisninger: Martin Luther College, og: Luther College
  (Herudover en henvisning fra det indeholdte personnavn i inverteret form: Luther (Martin) College)

Betegnelser for selskabsformer mv. Hvis en betegnelse for en selskabsform er udeladt af den vedtagne navneform (se § 66B), kan der laves henvisning fra betegnelsen og navnet, hvis betegnelsen vil optræde som det første ord i en sådan henvisning.

  Vedtagen form: Det Østasiatiske Kompagni
  Henvisning: Aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni

Underordnede eller tilknyttede korporationer, når en overordnet korporation er valgt som ordningsled. Der udformes henvisninger fra den underordnede eller tilknyttede enheds navn og eventuelle varianter af dette, når en overordnet korporation er indsat som første led af den form, der anvendes som vedtagen navneform.

Hvis den underordnede eller tilknyttede enheds navn anført alene vil kunne forveksles eller må forventes på et senere tidspunkt at kunne forveksles med andre vedtagne navneformer eller henvisninger i katalogen, adskilles disse på følgende måde:

Hvis korporationen i sin vedtagne navneform har navnet på en jurisdiktions virkeområde som første led, anvendes dette navn som en geografisk tilføjelse til henvisningen.

I alle andre tilfælde, hvor en adskillelse er nødvendig, udformes henvisningen som navnet på den underordnede eller tilknyttede korporation efterfulgt af et komma og navnet på den overordnede korporation.

  Vedtagen form: Forening for Boghaandværk. Udvalget Vedrørende Aarets Bedste Bogbind
  Henvisning: Udvalget Vedrørende Aarets Bedste Bogbind
  Vedtagen form: Danmarks Radio. Kortbølgetjenesten
  Henvisning: Kortbølgetjenesten
  Vedtagen form: Københavns Universitet. Sociologisk Institut
  Henvisning: Sociologisk Institut, Københavns Universitet
  (»Københavns Universitet« medtaget i henvisningen, da »Sociologisk Institut« anført alene vil kunne forveksles med tilsvarende institutter på andre læreanstalter)
  Vedtagen form: Norge. Kirke- og undervisningsdepartementet
  Henvisning: Kirke- og undervisningsdepartementet (Norge)
  (Det skønnes, at underkorporationen anført alene vil kunne forveksles med andre tilsvarende korporationer, f.eks. en tilsvarende dansk korporation)

Underordnede eller tilknyttede korporationer, når en overordnet korporation ikke er valgt som ordningsled. Der udformes en henvisning, hvor navnet på en overordnet korporaton er indsat som første led, når korporationens eget navn er anvendt som vedtagen navneform:

  Vedtagen form: MARC-Projektgruppen
  Henvisning: Forskningsbibliotekernes Fællesråd. MARC-Projektgruppen
  Vedtagen form: Niels Bohr Institutet
  Henvisning: Københavns Universitet. Niels Bohr Institutet
  Vedtagen form: Vandkvalitetsinstituttet
  Henvisning: Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Vandkvalitetsinstituttet

Udeladte led i et korporativt hierarki. Der udformes henvisninger fra navneformer, hvor flere, eventuelt alle led af et korporativt hierarki optræder, når der i den vedtagne navneform er anvendt en form med færre led:

  Vedtagen form: Central Electricity Generating Board. Education and Training Branch
  Henvisning: Central Electricity Generating Board. Personnel Dept. Education and Training Branch
  Vedtagen form: Københavns Kommune. Direktoratet for Stadens Faste Ejendomme. Afdelingen for Byggestøtte
  Henvisning: Københavns Kommune. Overborgmesterens Afdeling. Direktoratet for Stadens Faste Ejendomme. Afdelingen for Byggestøtte

Korporationers hjemsted. Der kan udformes en henvisning fra en navneform, der begynder med navnet på korporationens hjemsted, når det skønnes, at katalogbenytterne med rimelighed kan forvente et resultat af at søge herpå:

  Vedtagen form: Galleria degli Uffizi
  Henvisning: Firenze. Galleria degli Uffizi
  Vedtagen form: Bibliothèque nationale (Frankrig)
  Henvisning: Paris. Bibliothèque nationale

122B Se også-henvisninger

122B1 Permanente ændringer af en korporations navn.

Når en korporation i bibliografisk sammenhæng har ændret navn (se § 68 ), udformes en ny vedtagen navneform for korporationen, der anvendes som den vedtagne form ved materialer udgivet under denne form. Ved materialer udgivet under det tidligere navn bibeholdes den tidligere navneform.

Der udformes henvisninger mellem det tidligere anvendte navn og det nuværende anvendte navn. Denne type henvisninger medtages kun enkelte gange i katalogen, dvs. som postspecifikke henvisninger.

Henvisningerne består af den tidligere vedtagne navneform, den forklarende tekst se også under det senere navn samt den nye vedtagne navneform, og modsat: den nye vedtagne navneform, den forklarende tekst se også det tidligere navn samt den tidligere vedtagne navneform.

For klarhedens skyld kan den forklarende tekst indledes med komma og afsluttes med kolon.

Henvisningsmålet kan angives i felt- og delfeltkodeform. Koden kan afhængigt af system anvendes til maskingenerering af henvisningsmålet i klar tekst.

Hvis de ovenfor anførte forklarende tekster ikke anses for tilstrækkelige, kan de erstattes af andre kortfattede tekster.

I eksemplerne er henvisningerne af forståelighedshensyn skrevet fuldt ud:

  Tidligere navne: Rambøll & Hannemann, og: Rambøll, Hannemann & Højlund
  Nyt navn: Rambøll (firma)

I den bibliografiske post, hvor Rambøll, Hannemann & Højlund første gang optræder som den vedtagne navneform:

  Henvisning fra den tidligere form: Rambøll & Hannemann, se også under det senere navn: Rambøll, Hannemann & Højlund
  Henvisning fra den senere form: Rambøll, Hannemann & Højlund, se også under det tidligere navn: Rambøll & Hannemann

I den bibliografiske post, hvor Rambøll (firma) første gang optræder som den vedtagne navneform:

  Henvisning fra den tidligere form: Rambøll, Hannemann & Højlund, se også under det senere navn: Rambøll (firma)
  Henvisning fra den senere form: Rambøll (firma), se også under det tidligere navn: Rambøll, Hannemann & Højlund
  Tidligere navn: Danmarks Tekniske Højskole. Instituttet for Konstruktionsteknik
  Nyt navn: Danmarks Tekniske Universitet. Instituttet for Konstruktionsteknik

I den bibliografiske post, hvor Danmarks Tekniske Universitet. Instituttet for Konstruktionsteknik første gang optræder som den vedtagne navneform:

  Henvisning fra den tidligere form: Danmarks Tekniske Højskole. Instituttet for Konstruktionsteknik, se også under det senere navn: Danmarks Tekniske Universitet. Instituttet for Konstruktionsteknik
  Henvisning fra den senere form: Danmarks Tekniske Universitet. Instituttet for Konstruktionsteknik, se også under det tidligere navn: Danmarks Tekniske Højskole. Instituttet for Konstruktionsteknik

122B2 Opsplitning af korporationer eller fusioner mellem flere korporationer

Ved en opsplitning af en korporation eller en fusion mellem flere korporationer kan der udformes henvisninger som angivet i følgende eksempler.

I eksemplerne er henvisningerne af forståelighedshensyn skrevet fuldt ud. Henvisningsmål kan som ved andre henvisninger angives i felt- og delfeltkodeform. Hvis henvisningsmålet er to navneformer, kan det første mål inddateres i klar tekst og det efterfølgende i kodeform.

Opsplitning :

  Tidligere navn: Odense Universitet. Erhvervsøkonomisk Institut
  Opsplittet i: Odense Universitet. Institut for Anvendt Erhvervsøkonomi og Organisation, og: Odense Universitet. Institut for Virksomhedsledelse

I den bibliografiske post, hvor Odense Universitet. Institut for Anvendt Erhvervsøkonomi og Organisation første gang optræder som den vedtagne navneform:

  Henvisning fra det tidligere navn: Odense Universitet. Erhvervsøkonomisk Institut, se også under de senere navne: Odense Universitet. Institut for Virksomhedsledelse, og: Odense Universitet. Institut for Anvendt Erhvervsøkonomi og Organisation

  Henvisning fra det senere navn: Odense Universitet. Institut for Anvendt Erhvervsøkonomi og Organisation, se også under det tidligere navn: Odense Universitet. Erhvervsøkonomisk Institut

I den bibliografiske post, hvor Odense Universitet. Institut for Virksomhedsledelse første gang optræder som den vedtagne navneform, udformes tilsvarende henvisninger.

Fusion :

  Tidligere navne: Teknologisk Institut, og: Jysk Teknologisk
  Fusioneret i: Dansk Teknologisk Institut

I den bibliografiske post, hvor Dansk Teknologisk Institut første gang optræder som den vedtagne navneform:

  Henvisninger fra de tidligere navne:
  Teknologisk Institut, se også under det senere navn: Dansk Teknologisk Institut
  og :
  Jysk Teknologisk, se også under det senere navn: Dansk Teknologisk Institut
  Henvisning fra det senere navn: Dansk Teknologisk Institut, se også under de tidligere navne: Teknologisk Institut, og: Jysk Teknologisk
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top