.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 4.1A Indledende regel 4.1C Generel materialebetegnelse Næste afsnit

4.1B Hovedtitel

4.1B1 Hovedtitlen gengives som anvist i 1.1B .

  245 00 *a Life of Romney
  245 00 *a Ransakningar effter Antiqviteter från åtskilliga lähn och Stifft
  245 00 *a Under aaben Himmel
  245 00 *a Hertig Carls slacktarebenck
  245 00 *a Betingelser på hvilke herr L.H. Roose er antagen som Vært for
  Klubben »Polyhymnia« i Aarhuus

4.1B2 Hvis en tekst eller samling i håndskrift mangler en titel eller nogle af de oplysninger, som er foreskrevet, anføres en sådan som anvist i de nedenstående regler. Kilden til de anførte oplysninger gives i en note (se 4.7B3 ).

Bind af håndskrifter og lignende materiale. Omfatter litterære håndskrifter, dagbøger, journaler, optegnelsesbøger, regnskabsbøger el.lign. En kort titel med oplysning om materialets art anføres. For håndskrifter til værker, som senere er udgivet, anføres den titel, som værket er kendt under.

  245 00 *a [Dagbog]
  245 00 *a [Seventeen poems]

Håndskrifter fra antikken, middelalderen og renæssancen. For sådanne håndskrifter og for orientalske håndskrifter, som mangler en titelside, kan reglerne for ældre trykte monografier følges, hvis det er hensigtsmæssigt (se 2.14 ). I andre tilfælde kan anføres en titel, som materialet er kendt under, eller en titel med oplysning om materialets art.

Hvis andre løsninger skønnes mere hensigtsmæssige af den katalogiserende institution, vælges sådanne løsninger.

  245 00 *a [De re militari]
  245 00 *a [Afhandling om aritmetik]

Breve el.lign. Omfatter enkelte breve, postkort, telegrammer el.lign. En titel, som består af ordet Brev (eller Postkort, Telegram el.lign.) anføres. Hertil føjes tidspunktet for nedskrivningen (udtrykt i år, måned, dag), stedet for nedskrivningen, modtagerens navn og stedet, hvortil brevet el.lign. er adresseret. Oplysninger, som ikke er hentet fra selve materialet, den tilhørende kuvert eller eventuelle bilag, sættes i skarp parentes.

  245 00 *a [Brev] 1911 Jan. 1., Jenle pr. Jebjerg [til] Martin Andersen
  Nexø
  245 00 *a [Brev] 1907 Nov. 18., Halvagergaard [til Martin Andersen]
  Nexø
  245 00 *a [Brev] 1901 March 6, Dublin [til] Henrik Ibsen, Kristiania
  [Oslo]
  245 00 *a [Postkort] 1898 March 1, Rome [til] H.G. Wells, Worcester

Taler, prædikener el.lign. For taler, prædikener el.lign. anføres en titel, der består af et passende ord ( Tale, Hilsen, Foredrag el.lign.) efterfulgt af stedet og/eller anledningen til talen el.lign.

  245 00 *a [Forelæsning, Royal College of Medicine, London]
  245 00 *a [Ligprædiken, Højeste Ret, over Kong Frederik den 5te]
  245 00 *a [Hilsen, til Goucher College, Baltimore, Md. in the First Met-
  hodist Episcopal Church]

Juridiske dokumenter. Omfatter juridiske dokumenter som testamenter, gavebreve, skøder, lejekontrakter, fuldmagter, forordninger el.lign. En titel, der består af et ord eller en kort sætning, som karakteriserer dokumentet, anføres. Hertil føjes tidspunktet for underskrivelsen (udtrykt i år, måned, dag), navne på den eller de involverede personer, bortset fra dem, som er ansvarlige for dokumentet, og anledningen til dokumentet, hvis den kan udtrykkes præcist. Oplysninger, som ikke hentes fra dokumentet, sættes i skarp parentes.

  245 00 *a [Testamente] 1943 Feb. 8
  245 00 *a [Forordning, ca. 1851 Apr. 9] appointing J.E. Bradshaw to
  command the Peshawar Battalion
  245 00 *a [Købekontrakt] 1868 Marts 25., Mathilde Malling [sælger
  ejendom til] E. Dalgas
  245 00 *a [Lejekontrakt, 1973 Oct. 17, for forretning i Bridge St., Har-
  row, Middlesex]

Arkiver og håndskriftsamlinger. Omfatter samlinger af materiale i håndskrift skabt af eller centreret om en person, familie, korporation eller et emne. Materialet kan foreligge i original eller som reproduktion og kan indeholde fotografier og trykt materiale. Den titel, som samlingen er kendt under, eller en titel med oplysning om samlingens art anføres. Medmindre mere specifikke betegnelser anvendes, anføres ordet Breve for breve fra én person, Korrespondance for breve mellem personer eller til én eller flere personer, Papirer for blandede personlige eller familiære papirer og Dokumenter eller Arkivalier for materiale vedrørende en korporation.

  245 00 *a [Breve]
  245 00 *a [Dokumenter]
  245 00 *a [Handelsdokumenter]
  245 00 *a [Indiske papirer]
  245 00 *a [Efterladte litterære papirer]

Blandingshåndskrifter. For tekster i håndskrift, som ikke er omfattet af de ovennævnte regler, anføres en titel, som håndskriftet er kendt under, eller en titel med oplysning om materialets art.

  245 00 *a [Udkast til Tender is the night]
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top