.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.I.7A Indledende regel Afsnit 6.I.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår Næste afsnit

6.I.7B Noter

6.I.7B1 Art eller kunstnerisk form og besætning..
6.I.7B2 Sprog..
6.I.7B3 Hovedtitlens kilde..
6.I.7B4 Titelvarianter..
6.I.7B6 Ophavsangivelser..
6.I.7B7 Udgave og historie..
6.I.7B9 Publicering, distribution el.lign..
6.I.7B10 Fysisk beskrivelse..
6.I.7B11 Bilag og andet supplerende materiale..
6.I.7B12 Serie..
6.I.7B13 Disputats el.lign..
6.I.7B14 Målgruppe og tilgængelighed..
6.I.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser..
6.I.7B16 Andre forekommende materialetyper..
6.I.7B17 Indholdsbeskrivelse..
6.I.7B18 Indhold..
6.I.7B19 Forlagsnumre..

6.I.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning..

6.I.7B21 Sammenhæng med andre værker..
6.I.7B22 Samlet note om det originale materiale..
6.I.7B23 Andre noter..

Noter gives som anvist i de følgende regler. Noternes rækkefølge bestemmes lokalt i forbindelse med fastlæggelsen af de forskellige fremvisningsformater.

6.I.7B1 Art eller kunstnerisk form og besætning.

Oplysning om det indspillede værks art, form eller genre gives her, medmindre det klart fremgår af den øvrige beskrivelse.

  505 00 *a Foredrag
  505 00 *a Skuespil for børneskuespillere
  505 00 *a Feltoptagelse af fuglesang

Hvis materialet er beskrevet som en lydoptagelse, men samtidig indeholder musik, gives oplysning om besætning som anvist i 5.7B1 , hvis det skønnes nødvendigt.

  509 00 *a Sanger, bas, 2 elektriske guitarer, trommer

6.I.7B2 Sprog.

Oplysning om indspilningens talte sprog gives her, medmindre det klart fremgår af den øvrige beskrivelse.

  508 00 *a På fransk med indledning på engelsk

6.I.7B3 Hovedtitlens kilde.

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra den primære kilde, gives oplysning herom.

  512 00 *a Titlen hentet fra tilhørende maskinskrevne noter

6.I.7B4 Titelvarianter.

Andre titler i materialet end hovedtitlen gives her. Hvis hovedtitlen er gengivet i et ikke-latinsk alfabet, kan en translittereret form gives her.

  512 00 *a På mappen ophav og titel i braille
6.I.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.

Paralleltitler og undertitler mv., som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a På omslaget: In Originalaufnahmen hören Sie die Stimmen
  von Hermann Göring, Joseph Goebbels, Robert Ley, Hans
  Fritzsche, Erhard Milch u.v.a.

6.I.7B6 Ophavsangivelser.

Navne på fremførere af indholdet og deres funktion gives, hvis de ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, og hvis de skønnes at være af betydning. Oplysninger om andre personer eller korporationer med tilknytning til et værk gives, hvis de skønnes væsentlige og ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse.

  526 00 *a Efter eventyr af H.C. Andersen
  512 00 *a Produktion: Husets Teater

Noten kan kombineres med noten om indhold (se 6.I.7B18), hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

6.I.7B7 Udgave og historie.

Oplysninger om den pågældende udgave eller om indspilningens historie gives her.

  520 00 *a Indlæst efter udgaven: København : Martin, 1980
  520 00 *a Første gang udgivet i 1963-66
  520 00 *a Optagelser fra 6.6.1939 -- marts 1945
  520 00 *a Kopieret efter udgaven: Glumsø : Ørenlyd, 1988
  520 00 *a Redigeret version af Børne- og ungdomsafdelingens radiose-
  rie sendt november 1991
  520 00 *a Gengivelse af bogen
  520 00 *a Bogens originaludgave: 1986
  520 00 *a Gengivelse af bogen. Udeladt: register og billedangivelser

For upublicerede lydoptagelser gives oplysning om den begivenhed, som var anledning til optagelsen.

  512 00 *a Optagelse af tale på University of Kentucky Academic Library
  Institute, Lexington, Ky., 24. maj 1984

6.I.7B9 Publicering, distribution el.lign.

Oplysninger om publicering, distribution el.lign., der ikke er gengivet i afsnittet for publicering, distribution el.lign., gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Distribueret i Danmark af Arnold Busck

6.I.7B10 Fysisk beskrivelse.

Oplysninger om materialets fysiske udformning gives her, hvis de skønnes at være af betydning og ikke er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse. Oplysninger, der er standard for den pågældende materialetype, udelades.

  512 00 *a Fuldsporsindspilning
  (Kassettebånd)
  512 00 *a Læsehastighed: Tilpasset
  512 00 *a Akustisk indspilning
  (Grammofonplade)
  512 00 *a Prøveplade
  (Grammofonplade)
  512 00 *a Promo
  (Cd)

For materialer i flere dele uden fælles titel, som beskrives som en helhed (se 6.I.1G2-6.I.1G3), kan oplysning om spilletid for hver gives her.

  512 00 *a Spilletid: 17 min. ; 23 min. ; 9 min.

6.I.7B11 Bilag og andet supplerende materiale.

Oplysninger om placeringen af bilag og andet supplerende materiale kan gives her. Oplysninger om bilag, som hverken er beskrevet i en selvstændig indførsel, i en beskrivelse på flere niveauer eller sidst i den fysiske beskrivelse, gives her (se 1.5E1 ).

6.I.7B12 Serie.

Oplysninger om serier, som ikke kan gengives i afsnittet for serie, gives her.

  520 00 *a Oprindelig udgivet i serien: Sound effects

6.I.7B13 Disputats el.lign.

Hvis materialet er en disputats el.lign., gives oplysning herom som anvist i 2.7B13.

6.I.7B14 Målgruppe og tilgængelighed.

Oplysninger om målgruppe eller sværhedsgrad kan gives her. Der gives så præcist som muligt oplysning om begrænsninger i adgangen til materialet.

  517 00 *a Kursus for voksne nybegyndere

6.I.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser.

Der kan gives en reference til den bedste eller mest fuldstændige publicerede beskrivelse af et materiale samt til publicerede indekser eller fortegnelser.

6.I.7B16 Andre forekommende materialetyper.

Hvis materialet også er tilgængeligt i andre materialetyper, gives oplysning herom.

  523 00 *a Findes også som kassettebånd

6.I.7B17 Indholdsbeskrivelse.

Der gives en kort beskrivelse af materialets indhold, medmindre materialet er tilstrækkeligt belyst i den øvrige beskrivelse.

  504 00 *a Udtaleregler og samtlige dialoger fra bogen: Finden Sie nicht
  auch ...
  504 00 *a En arbejdsløs ingeniør prøver forgæves at starte en elektro-
  nisk virksomhed i det nedlagte mejeri i en hensygnende jysk
  landsby

6.I.7B18 Indhold.

En fortegnelse over et materiales indhold af værker med selvstændige titler gives. Den enkelte titel kan suppleres med ophavsangivelser, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, og med de enkelte værkers spilletid, hvis den kendes. Hvis der er mange værker, kan der i stedet gives en kort beskrivelse (se 6.I.7B17).

Der gives oplysninger om supplerende indhold eller dele af indholdet, hvis det skønnes at være af betydning.

6.I.7B19 Forlagsnumre.

Forlagets alfabetiske og/eller numeriske symboler gives, som de står i materialet, indledt med forlagets navn eller mærke.

  538 00 *i Gyldendal bestillingsnr. *a 314428
  538 00 *i Open University *a S 100/22/23

Hvis materialet indeholder to eller flere numre, kan begge eller samtlige numre gives.

Hvis ét af numrene omfatter materialet som helhed, og dette nummer tillige findes på de enkelte dele, gives kun dette nummer. I andre tilfælde gives først nummeret for hele materialet og derefter de enkelte deles numre i parentes.

Hvis et materiale består af to eller flere selvstændigt nummererede enheder, gives første og sidste nummer, hvis nummereringen er fortløbende. Ellers gives alle numrene.

6.I.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning.

Oplysninger om eksemplarets særlige kendetegn eller mangler gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Hvis biblioteket ikke har alle dele af et materiale i flere dele, gives oplysning om bibliotekets beholdning.

  565 00 *a Bibliotekets eksemplar mangler: Appendices s. 245-260
  565 00 *a Øverste højre hjørne afrevet

6.I.7B21 Sammenhæng med andre værker.

Hvis beskrivelsen omfatter et enkelt værk med selvstændig titel i et materiale med flere værker uden fælles titel, gives her titlerne på de øvrige værker med selvstændige titler i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet.

6.I.7B22 Samlet note om det originale materiale.

Der gives en note om originalen til en reproduktion som anvist i 1.7A4 og 1.7B22 .

6.I.7B23 Andre noter.

Andre noter gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top