.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 9.7A Indledende regel Afsnit 9.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår Næste afsnit

9.7B Noter

9.7B1a Systemkrav..
9.7B1b Adgangsmåde..
9.7B1c Art og afgrænsning..
9.7B2 Sprog..
9.7B3 Hovedtitlens kilde..
9.7B4 Titelvarianter..
9.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation..
9.7B6 Ophavsangivelser.
9.7B7 Udgave og historie..
9.7B8 Filbeskrivelse..
9.7B9 Publicering, distribution el.lign..
9.7B10 Fysisk beskrivelse..
9.7B11 Bilag og andet supplerende materiale..
9.7B12 Serie..
9.7B13 Disputats el.lign..
9.7B14 Målgruppe og tilgængelighed..
9.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser..
9.7B16 Andre forekommende materialetyper..
9.7B17 Indholdsbeskrivelse..
9.7B18 Indhold..
9.7B19 Numre i materialet..

9.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning..

9.7B21 Sammenhæng med andre værker..
9.7B22 Samlet note om det originale materiale..
9.7B23 Andre noter..
9.7B23a Note om grundlag for beskrivelsen.

Noternes rækkefølge bestemmes lokalt i forbindelse med fastlæggelsen af de forskellige fremvisningsformater. Det anbefales dog at vise noten om systemkrav eller noten om adgangsmåde som første note.

9.7B1a Systemkrav.

Noten anvendes altid ved beskrivelse af elektroniske materialer i fast fysisk form.

Oplysning om et materiales krav til maskinel og programmel gives her, medmindre de fremgår af den øvrige beskrivelse. Der gives oplysning om følgende elementer i den nævnte rækkefølge, hvis de fremgår af materialet: maskintype (terminal), krav til arbejdslager, operativsystem/grafisk brugergrænseflade, evt. programmeringssprog (fortolker), særlige krav til indre enheder, diverse kort, ydre enheder (printer, højttalere) og tilbehør, som kræves eller anbefales. Elementerne adskilles af semikolon.

Indlysende krav kan udelades, f.eks. at disketter kræver diskettestation, og at cd-rom'er kræver cd-rom-drev.

Noten indledes med Systemkrav:

Systemskravselementer

Eksempler

Maskintype, processor, hastighed

Pc, 486/33 MHz (pentium anbefales) Macintosh, 030 (min. 25 Mhz) PowerMac

Arbejdslager (internt), hukommelse

4 MB ram 4000 kB ledig ram

Operativsystem (eller styresystem), grafisk brugergrænseflade

MS-dos 5.0 System 7.0 eller senere, Windows 3.1x, Windows 95 eller Windows NT

Programmel, som ikke er integreret i materialet


MSCDEX

 

 

Evt. programmerings-
sprog 1

COMAL

Særlige krav til indre enheder, f.eks. drev

harddisk med 50 MB ledig plads MPC2-kompatibelt cd-rom-drev cd-rom-drev med dobbelt hastighed (min. 300 kB/s)

Kort

16-bit SoundBlaster lydkort eller kompatibelt VGA-videokort grafikkort (32.000 farver eller flere) Wavetable lydkort (anbefales til MIDI)

Ydre enheder:

 

Skærm/grafik

SVGA-skærm (640 ¥ 480 billedopløsning, 256 farver) 13-in. farveskærm

 

 

Andre ydre enheder

printer mus eller kompatibelt pegeudstyr højttalere eller hovedtelefoner

 

 

Tilbehør, som kræves eller anbefales

programmet Word Windowskompatibel mikrofon anbefales

  501 00 *a Systemkrav: Pc; dos; VGA-skærm
  501 00 *a Systemkrav: Pc; 4 MB ram; Windows 3.11 eller Windows 95;
  lydkort; grafikkort; EGA/VGA-skærm
  501 00 *a Systemkrav: Pc, 486/50 MHz; 8 MB ram; Windows 3.1 eller
  senere eller Windows 95; harddisk med min. 10 MB fri plads;
  cd-rom-drev med dobbelt hastighed; 16-bit SoundBlasterkom-
  patibelt lydkort; 16-bit (64 kB) farveskærm (640 ¥ 480 billedop-
  løsning); højttalere eller hovedtelefoner; mus eller andet pege-
  udstyr
  501 00 *a Systemkrav: Macintosh, 040 eller bedre anbefales; min. 8 MB
  ram; System 7
  501 00 *a Systemkrav: Pc, 486SX, 25 MHz eller højere; 8 MB ram; Win-
  dows 3.1 eller Windows 95; cd-rom-drev med dobbelt hastig-
  hed; SoundBlasterkompatibelt lydkort; SVGA-skærm (640 ¥ 480
  billedopløsning, 256 farver)
  501 00 *a Systemkrav: Macintosh; 8 MB ram; System 7.0 eller senere;
  cd-rom-drev med dobbelt hastighed; farveskærm (640 ¥ 480 bil-
  ledopløsning, 256 farver)
  (Cd-rom der kan afvikles på såvel pc som Macintosh. Systemkravsnoten gentages).

Noten anvendes ligeledes til oplysning om afspilningsudstyr, som ikke er computerstyret, eller andet afspilningsudstyr, som tilknyttes en computer.

Noten indledes med Afspilningsudstyr: eller anden passende indledende tekst.

  501 00 *i Afspilningsudstyr: *a Philips cd-i-afspiller med videomodul
  og fjernbetjening; tv-apparat med scartindgang
  501 00 *i Afspilningsudstyr: *a Videopladespiller (baudrate 4800); Mac-
  intosh; Macintoshkompatibelt cd-rom-drev; mus; stregkodepen

9.7B1b Adgangsmåde.

Noten anvendes altid ved beskrivelse af onlinetilgængelige materialer.

Noten indeholder oplysninger om hvilket system, netværk el.lign, der giver adgang til et onlinetilgængeligt materiale, på hvilken elektronisk adresse informationen befinder sig samt oplysning om eventuelle adgangsbetingelser. Oplysningerne skal være tilstrækkelige til at informationen bliver tilgængelig. Noten kan derudover indeholde supplerende oplysninger om adgangsforholdene og benyttelsen (f.eks. åbningstider og filkomprimering), hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Oplysningerne formateres i felt 501, delfelt *b, med den indledende tekst Adgangsmåde:

eller

Oplysningerne formateres i felt 856, hvor delfelt *z altid udfyldes med betegnelsen Adgangsmåde: efterfulgt af de nødvendige oplysninger om adgangsmåden, og hvor delfelt *u udfyldes med URL'en.

Formatering i felt 501 foretrækkes hvor en URL ikke findes.

Formatering i felt 856 foretrækkes hvor en URL findes.

Elektronisk lokalisering. Felt 856 (Elektronisk lokalisering og adgangsmåde) anvendes hver gang der er behov for at oplyse en URL alene eller en URL med tilknyttede oplysninger. Feltet anvendes ved beskrivelse af onlinetilgængelige værker. Feltet anvendes ligeledes ved beskrivelse af værker i fast fysisk form, hvor dele er værket også er onlinetilgængeligt, og hvor URL'en til denne del ønskes medtaget. Feltet anvendes ikke i beskrivelsen af et værk i fast fysisk form til at vise en relation til det samme værk i elektronisk form via en URL, eller til at vise en relation til et andet værk i onlinetilgængelig form via en URL. Sådanne sammenhænge gives i delfelt *u i en note (se f.eks. 9.7B16 ).

  501 00 *b Adgangsmåde: Internet via World Wide Web
  501 00 *b Adgangsmåde: Internet via ftp
  501 00 *b Adgangsmåde: Internet e-post. Adresse: strandgaard@bor-
  gen.dk
  856 00 *z Adgangsmåde: Internet *u http://www.fsk.dk
  856 00 *z Adgangsmåde: Internet *u gopher://gopher.peabody.yale.edu
  856 00 *z Adgangsmåde: Internet *z Kræver pc med lydkort samt pro-
  grammet RealAudio for at høre lydeksemplerne *u http:/
  www.sb.aau.dk/dlh
  856 00 *z Adgangsmåde: Internet *l aallnet *u telnet://law-
  lib.wuacc.edu

9.7B1c Art og afgrænsning.

Oplysning om et materiales art eller afgrænsning gives her, medmindre den fremgår af den øvrige beskrivelse.

  505 00 *a Simulationsprogram
  505 00 *a Indlæringsprogram
  505 00 *a Faktadatabase
  505 00 *a Hjemmeside
  505 00 *a Eventyrspil
  505 00 *a Terminologisk database

9.7B2 Sprog.

Oplysning om sprog og/eller alfabet i materialets talte eller skrevne indhold gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse. Oplysning om programmeringssprog kan valgfrit gives som anvist i 9.7B1a.

  508 00 *a På tysk
  508 00 *a Indeholder latinske og kyrilliske bogstaver
  508 00 *a Med parallel dansk, tysk, engelsk, fransk, spansk og italiensk
  tekst

9.7B3 Hovedtitlens kilde.

Der gives oplysning om, hvorfra hovedtitlen er hentet.

  512 00 *a Titlen hentet fra titelskærmbillede
  512 00 *a Titlen hentet fra disketteetiket
  512 00 *a Titlen hentet fra cd-rometiket
  512 00 *a Titlen hentet fra tilhørende bog
  512 00 *a Konstrueret titel

9.7B4 Titelvarianter.

Andre titler i materialet end hovedtitlen gives her, hvis de findes i materialet, i dets dokumentation eller i en anden beskrivelse af materialet.

  512 00 *a Titel på disketteetiket: Virksomhedsspillet Ulrich 1 & 2
  245 00 *a Ja eller nej
  512 00 *a Programnavn: JaEllerNej
  245 00 *a Kaptajn Mus og skattejagten
  512 00 *a Titlen hentet fra omslag
  512 00 *a Titel på titelskærmbillede: Skattejagten
  245 00 *a File extensions
  512 00 *a HTML-titel: Hans Christophersen's list of file extensions
  512 00 *a Filnavn: KMAN

Et lokalt anført filnavn eller datasætnavn gives som anvist i 9.7B20 .

9.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.

Paralleltitler og undertitler mv., som ikke er gengivet i afsnittet for titel og forfatterangivelse, gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a På vejledningen: Undervisning med tekst, billeder og lyde

9.7B6 Ophavsangivelser

Navne på personer eller korporationer, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her, hvis de skønnes af betydning for værket eller for den katalogiserende institution.

  512 00 *a System og dokumentation er forfattet af Anders Hejlsberg og
  Christen Fihl
  512 00 *a Produced in association with the British National Motor
  Museum at Beaulieu
  512 00 *a User's guide: Af John Unger Zussman
  512 00 *a Udgivet af Udvalget vedr. Opfølgning på OECD's Anbefalin-
  ger om Forskningsrådgivning
  (Onlinebetænkning. Oplysningen hentet fra den trykte version)

9.7B7 Udgave og historie.

Oplysninger om den pågældende udgave eller om materialets bibliografiske historie gives her. Oplysninger om andre værker, som materialets indhold er afhængigt af, gives her.

  512 00 *a Data indsamlet maj-august 1983
  512 00 *a Manual: Version 4.2
  512 00 *a Opdateres hver måned på Internet: *u http://cinema-
  nia.msn.com
  (Materiale i fast fysisk form)
  512 00 *a Opdateres løbende
  (Onlinetilgængeligt materiale, som ikke er statisk)
  512 00 *a Udvekslet gennem Nordisk Ministerråds Dataprogramgruppe
  520 00 *a Baseret på norsk udgave udviklet af Artel A/S
  520 00 *a »Copied on-line from State University Computer Center,
  June 1975«
  520 00 *a Tidligere: Version 2.0, maj 1982
  526 00 *a Cd-rom-version af: Politikens store nye nudansk ordbog /
  redaktion: Christian Becker-Christensen ... et al. 1996
  526 00 *a Elektronisk version af bogen udbygget med motiverings-
  hjælp og læsehjælp

Oplysninger om ubetydelige ændringer (se 9.2D1 ) kan gives her.

  520 00 *a Mnemotekniske mærkater erstattet af numeriske mærkater

9.7B8 Filbeskrivelse.

Supplerende oplysninger om filer, som ikke er anført i afsnittet for filbeskrivelse, gives her, herunder også oplysninger om filstruktur og -organisation.

  512 00 *a Filstørrelse: 600, 12000, 1613, 10 poster
  512 00 *a Filstørrelse: 868 kB
  (Onlinetilgængeligt materiale)
  512 00 *a Filstruktur: Hierarkisk
  512 00 *a Fil indeholder 1200 tidsserier

9.7B9 Publicering, distribution el.lign.

Oplysninger om publicering, distribution el.lign., der ikke er gengivet i afsnittet for publicering, distribution el.lign., gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Dansk eneforhandler: Polydata
  512 00 *a På materialet: 1994-1996

9.7B10 Fysisk beskrivelse.

Oplysninger om materialets fysiske udformning gives her, hvis de ikke er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse, og hvis de skønnes at have betydning især for anvendelsen af materialet. Angående systemkrav se 9.7B1a .

  512 00 *a Magnetbånd: 7 spor, med blokke i BCD-kode, 40 poster pr.
  blok, 90 tegn pr. post, 800 bpi, ulige paritet, standardetiket
  512 00 *a Diskette: Dobbeltsidet, dobbelt tæthed
  512 00 *a Filstruktur: »Typically interlaced JPEG«
  512 00 *a Delvis med lydeksempler
  (Onlinetilgængeligt materiale)
  512 00 *a Med lyd og farve
  (Onlinetilgængeligt materiale)

9.7B11 Bilag og andet supplerende materiale.

Oplysninger om placeringen af bilag og andet supplerende materiale kan gives her. Oplysninger om bilag, som hverken er beskrevet i en selvstændig indførsel, i en beskrivelse på flere niveauer eller sidst i den fysiske beskrivelse, gives her (se 1.5E1).

  526 00 *a Hertil findes manual
  526 00 *a Hertil hører: Official player's guide

9.7B12 Serie.

Oplysninger om serier, som ikke kan gengives i afsnittet for serie, gives her.

  520 00 *a Oprindeligt udgivet i serien: European Community study
  series

9.7B13 Disputats el.lign.

Hvis materialet er en disputats el.lign., gives oplysning herom som anvist i 2.7B13.

9.7B14 Målgruppe og tilgængelighed.

Oplysninger om målgruppe kan gives her. Der gives så præcist som muligt oplysning om begrænsninger i adgangen til materialet.

  517 00 *a Beregnet for 3-5 årige
  517 00 *a Beregnet for efg-handel og kontor, ungdomsskoler og tekni-
  ske skoler
  517 00 *a »For use by qualified medical practitioners only«
  518 00 *a Kun tilgængeligt i forskningsøjemed

9.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser.

Der kan gives en reference til den bedste eller mest fuldstændige publicerede beskrivelse af et elektronisk materiale samt til publicerede indekser eller fortegnelser.

  529 00 *d DBC medier's cd-rom-beskrivelser: *u http://www.dbc.dk
  produkt/cdromudl.html

9.7B16 Andre forekommende materialetyper.

Hvis materialet også er tilgængeligt i andre materialetyper eller andre former, gives oplysning herom.

  523 00 *a Findes også i trykt form
  523 00 *a Dele af indholdet findes også i mikroform
  523 00 *a Findes også som magnetbåndskassette
  523 00 *a Findes også som 3,5 in. diskette
  523 00 *a Findes også til dos vers. 2.2 og til Macintosh vers. 2.0
  523 00 *a Findes også på Internet: *u http://www.dbc.dk/net-bog-klub-
  ben.dk
  (Note til materiale på diskette)

9.7B17 Indholdsbeskrivelse.

Der gives et kort resumé af materialets indhold, medmindre materialet er tilstrækkeligt belyst i den øvrige beskrivelse.

  504 00 *a Et minisamfund, der illustrerer datamatens anvendelse på
  edb-styrede registre og edb-styret produktion
  504 00 *a Program til genoptræning af dysleksipatienter
  504 00 *a Skuespillet Romeo og Julie i lyd og tekst forsynet med noter,
  udvalgte scener i videogengivelse, baggrundsstof om bl.a. sprog
  og om Shakespeares liv
  (Udgivet i serien: BBC Shakespeare on cd-rom)

9.7B18 Indhold.

En fortegnelse over de enkelte dele med individuelle betegnelser, der er indeholdt i et elektronisk materiale, gives.

  530 00 *a Indhold: Moby Dick. Last of the Mohicans. Huckleberry
  Finn. Scarlet letter
  530 00 *a Indhold (programmer): Ordbog 1 ; Ordbog 2 ; Fremmedord-
  bog
  530 00 *a Indhold: Diskette 1: Lærervejledning ; Øvelser fra 1-19.
  Diskette 2: Øvelser fra 20-39. Diskette 3: Øvelser fra 40-52.
  Diskette 4: Repetition
  530 00 *a Indhold (links): Christian X ; Danske dialekter ; Danske poli-
  tikere 1913-1973 ; Berømte mænd og kvinder ; Cirkusrevyen
  1935

Der gives oplysninger om supplerende indhold eller dele af indholdet, hvis det skønnes at være af betydning.

  534 00 *a Nogle poster indeholder lokaliseringsoplysninger
  534 00 *a Med regnearksprogrammet As-easy-as

9.7B19 Numre i materialet.

Numre i materialet og andre numre med tilknytning til materialet ud standardnumre (se 9.8B) gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  538 00 *i Bestillingsnr. *a SW 1806/18
  538 00 *a SPN 88669 840501 23

9.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning.

Oplysninger om eksemplarets særlige kendetegn eller mangler gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Hvis biblioteket ikke har alle dele af et materiale i flere dele, gives oplysning om bibliotekets beholdning.

Et lokalt anført filnavn eller datasætnavn kan gives her.

  565 00 *a Lokalt datasætnavn: RBBIT.1
  565 00 *a Installationsvejledning mangler
  565 00 *a Kopi nedtaget fra Internet

9.7B21 Sammenhæng med andre værker.

Hvis beskrivelsen omfatter en enkelt del med selvstændig titel i et materiale med flere dele uden fælles titel, gives her titlerne på de øvrige dele med selvstændige titler i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet.

9.7B22 Samlet note om det originale materiale.

Der gives en note om originalen til en reproduktion som anvist i 1.7A4 og 1.7B22 .

  520 00 *a Optisk læst version af: Fransk-dansk ordbog / af Andreas
  Blinkenberg og Paul Høybye. København : Hagerup, 1964-1966

9.7B23 Andre noter.

Andre noter gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Installationsvejledning på omslag

9.7B23a Note om grundlag for beskrivelsen

Anvendes ved onlinetilgængelige materialer, som ikke er statiske.

  539 00 *a Version dateret 21. januar 1997
  539 00 *a »Sidste opdatering: Onsdag den 26. november 1996«

1. Oplysning om programmeringssprog (fortolker) kan valgfrit anføres som et systemkravselement, hvis det skønnes at være af betydning.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top