.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.5A Indledende regel 2.5C Illustrationer Næste afsnit

2.5B Antal bind og/eller paginering

Materiale i ét bind

2.5B1 Antallet af sider eller blade i et materiale anføres i overensstemmelse med den praksis, som er anvendt i bindet. Bindet beskrives således med betegnelsen sider , når bladene er trykt på begge sider, med betegnelsen blade , når bladene kun er trykt på den ene side, og med betegnelsen spalter , når der er mere end én spalte på hver side og spalterne er nummereret i stedet for siderne. Hvis et materiale har sekvenser af blade og sider eller af sider og spalter eller blade og spalter, anføres hver sekvens for sig. Et bind, der er trykt uden nummerering, beskrives enten med betegnelsen blade eller sider . Angående unummererede blade med tavler se 2.5B10. Etbladstryk anføres som etbladstryk. Foldere og andre enkeltblade anføres som ark . Kassetter og mapper anføres som henholdsvis kassette og mappe .

2.5B2 Antallet af sider, blade eller spalter anføres med de tal- eller bogstavsangivelser, som forekommer i bindet. Sidste nummererede side, blad eller spalte i hver sekvens anføres efterfulgt af den pågældende betegnelse eller forkortelse.

Ved en sekvens af sider eller blade forstås 1) en særskilt nummereret gruppe af sider el.lign., 2) en unummereret gruppe af sider el.lign., som er adskilt fra de øvrige grupper i materialet, eller 3) et antal sider eller blade med tavler, som forekommer spredt i materialet.

  300 00 *a 327 s.
  300 00 *a 321 bl.
  300 00 *a 381 sp.
  300 00 *a xviii, 323 s.
  300 00 *a 27 s., 300 bl.
  300 00 *a 254, 16, 29, 22 s.
  300 00 *n 1 etbladstryk
  300 00 *n 1 ark
  300 00 *n 1 kassette

Sider eller blade, som er betegnet med bogstaver i stedet for tal, anføres med første og sidste bogstav, indledt med den relevante betegnelse eller forkortelse. Sider el.lign., som er nummereret med ord eller med tal, som ikke er romer- eller arabertal, anføres med arabertal.

  300 00 *a S. A-Z
  (Siderne er pagineret med bogstaverne A-Z)
  300 00 *a 32 s.
  (Siderne er pagineret med ord)

Valgfrit: Ved materialer over 48 sider eller blade med mere end tre pagineringer/folieringer anføres en forenklet pagineringsangivelse. Det samlede antal sider/blade tælles op og rundes op eller ned til nærmeste 10-tal. Pagineringsangivelsen indledes med ca.

  300 00 *a Ca. 320 s.
  (Paginering i materialet: 254, 29, 14, 22 sider)

2.5B3 Unummererede sekvenser anføres ikke, medmindre sådanne sekvenser udgør hele materialet (se 2.5B7) eller en væsentlig del heraf (se også 2.5B8). Når antallet af unummererede sider el.lign. nævnes, anføres uden skarp parentes et anslået antal indledt med ca. , eller det nøjagtige antal anføres i skarp parentes.

  300 00 *a 8, VII, ca. 300, 73 s.
  300 00 *a 33, [31] bl.

Uvæsentlige unummererede sekvenser (annoncer, blanke sider el.lign.) anføres ikke.

Valgfrit: Hvis unummererede sekvenser udgør væsentlige dele af materialet og materialet er på over 48 sider/blade, anføres en forenklet pagineringsangivelse. Det samlede antal sider eller blade tælles op og rundes op eller ned til nærmeste 10-tal. Pagineringsangivelsen indledes med ca.

  300 00 *a Ca. 60 bl.
  (Materialet indeholder en nummereret sekvens på 33 blade og en unummereret sekvens på 31 blade)

2.5B4 Hvis tallet på sidste nummererede side eller blad i en sekvens ikke er lig med det totale antal sider eller blade i sekvensen, gengives det ukorrigeret, medmindre det giver et helt forkert billede af materialets omfang, som f.eks. når kun hver anden side er pagineret, eller når tallet på sidste side eller blad i sekvensen er fejltrykt. I så fald tilføjes en korrektion i skarp parentes.

  300 00 *a 48 [i.e. 96] s.
  300 00 *a 329 [i.e. 392] s.

2.5B5 Hvis nummereringen inden for en sekvens skifter (f.eks. fra romertal til arabertal), anføres nummereringen i sekvensens første del ikke.

  300 00 *a 176 s.
  (Publikationens sider nummereret i-xii, 13-176)

2.5B6 Hvis siderne el.lign. er nummereret som del af en større sekvens (f.eks. et bind af et flerbindsværk eller et særtryk), eller hvis materialet er ukomplet (se også 2.5B16 ), anføres tallet på første og sidste nummererede side eller blad, indledt med den pågældende betegnelse eller forkortelse.

  300 00 *a Bl. 81-149
  300 00 *a S. 713-797

2.5B7 Hvis bindet er trykt uden paginering eller foliering, optælles det samlede antal sider, blade el.lign., og tallet anføres i skarp parentes. For større materialer anføres et omtrentligt antal uden skarp parentes indledt med ca.

  300 00 *a [93] s.
  300 00 *a [55] bl.
  300 00 *a Ca. 600 s.

Valgfrit: Hvis bindet er trykt uden paginering eller foliering og er på over 48 sider, anføres en forenklet pagineringsangivelse. Det samlede antal sider eller blade tælles op og rundes op eller ned til nærmeste 10-tal. Pagineringsangivelsen indledes med ca.

  300 00 *a Ca. 90 s.
  (Materialet er nøjagtigt på 93 sider)

2.5B8 Hvis bindet har en kompliceret eller uregelmæssig paginering, anføres pagineringen på en af følgende måder afhængig af komplikationernes art og omfang:

a) det samlede antal sider eller blade anføres (med undtagelse af blanke sider og sider med annoncer eller andet uvæsentligt stof), efterfulgt af (flere pagineringer) eller (flere folieringer)

  300 00 *a 1000 s. (flere pagineringer)
  300 00 *a 256 bl. (flere folieringer)

b) antallet af sider eller blade i pagineringens hovedsekvenser anføres, og i skarp parentes anføres det samlede antal af de resterende sekvenser med forskellig paginering

  300 00 *a 226, [44] s.
  300 00 *a 366, 98, [99] s.

c) bindet beskrives simpelthen med en passende betegnelse som 1 bd. (flere pagineringer) , 1 kassette eller 1 mappe (se 2.5B18 )

Valgfrit: Hvis bindet har en kompliceret eller uregelmæssig paginering/foliering og er på over 48 sider/blade, anføres en forenklet pagineringsangivelse. Det samlede antal sider/blade tælles op og rundes op eller ned til nærmeste 10-tal. Evt. angivelse af, at der i bindet er flere pagineringer eller folieringer, udelades. Pagineringsangivelsen indledes med ca. Herudover kan punkt c i hovedreglen anvendes.

2.5B9 Materiale i løsblade, som kan forventes at blive ajourført, kan beskrives som bd. (løsblade) . Når ajourføringen ophører, tilføjes det endelige antal bind: 1 bd. (løsblade), 2 bd. (løsblade) osv. Hvis det samlede antal bind er konstant i hele udgivelsesperioden, kan antallet af bind indgå i beskrivelsen fra starten.

2.5B10 Sider eller blade med tavler. Antallet af sider eller blade med tavler anføres efter den øvrige paginering, uanset om tavlerne er samlet eller spredt i materialet eller der kun er én tavle. For bind, som består af unummererede sider eller blade med tavler, følges anvisningerne i 2.5B7. Hvis nummereringen af siderne eller bladene med tavler er kompliceret eller uregelmæssig, følges 2.5B8.

  300 00 *a 246 s., 32 s. med tav.
  300 00 *a XVI, 249 s., [12] bl. med tav.
  300 00 *a x, 32, 73 s., [1] bl. med tav.
  300 00 *a [16] s., [40] s. med tav.
  300 00 *a [80] s. med tav.
  300 00 *a xii, 24 s., 212, [43] bl. med tav.

Hvis bindet har både sider og blade med tavler, anføres antallet med den mest fremtrædende betegnelse.

  300 00 *a 323 s., [19] s. med tav.
  (Indeholder 16 sider og 3 blade med tavler)

Valgfrit: Unummererede tavler beskrives kun som: tav. Hvis materialet både har nummererede og unummererede tavler, behandles de som unummererede.

  300 00 *a XVI, 249 s., tav.

Hvis materialet er upagineret og indeholder unummererede tavler, beskrives disse ikke som tavler, men indgår i optællingen af sider eller blade.

  300 00 *a Ca. 60 s. : ill.
  (Indeholder 16 upaginerede sider med tekst og 40 upaginerede sider med tavler)

2.5B11 Foldede blade beskrives med betegnelsen falsede.

  300 00 *a 122 falsede bl.
  300 00 *a 320 s., 25 bl. med tav. (nogle falsede)
  300 00 *a 25 falsede bl. med tav.

Valgfrit: Det anføres ikke, at bladene er falsede.

2.5B12 Hvis nummererede sider eller blade er trykt på dobbeltblade (som f.eks. bøger i traditionelt orientalsk format), anføres de som sider eller blade efter deres nummerering. Hvis de er unummererede, tælles hvert dobbeltblad som to sider.

2.5B13 Hvis pagineringen er dubleret, som det ofte er tilfældet med bøger med parallelle tekster, anføres begge pagineringer, og der gives en forklarende note (se 2.7B10 ).

  300 00 *a XII, 35, 35 s.
  512 00 *a Modstående sider med ens paginering

Valgfrit: Noten kan udelades.

2.5B14 Hvis et bind har sin egen paginering og desuden er pagineret i en større sekvens, som den er del af, anføres bindets egen paginering i dette afsnit, og den fortløbende paginering gives i en note (se 2.7B10 ).

  300 00 *a 328 s.
  512 00 *a Siderne også nummereret 501-828

Valgfrit: Noten kan udelades.

2.5B15 Hvis materialet har grupper af sider, som er nummereret i modsatte retninger, som det er tilfældet med visse tosprogede bøger (f.eks. tête-bêche), anføres de forskellige sektioners paginering i rækkefølge fra den titelside, som er valgt som udgangspunkt for katalogiseringen.

  300 00 *a IX, 155, 127, X s.

Valgfrit: Ved materialer over 48 sider med mere end tre pagineringer anføres en forenklet pagineringsangivelse. Det samlede antal sider tælles op og rundes op eller ned til nærmeste 10-tal. Pagineringsangivelsen indledes med ca.

2.5B16 Hvis sidste del af et materiale mangler, og det komplette eksemplars paginering ikke kan fremskaffes, anføres paginering som 234 + s., og oplysning om, at materialet er ukomplet, gives i en note (se 2.7B20 ).

  300 00 *a xxiv, 179 + s.
  565 00 *a Bibliotekets eksemplar ukomplet: alt efter s. 179 mangler
Materiale i flere bind

2.5B17 Hvis en trykt monografi er udgivet i mere end ét fysisk bind, anføres antallet af bind.

  300 00 *a 3 bd.

2.5B18 Hvis betegnelsen bind ikke er egnet for et materiale i flere dele, kan en af de følgende betegnelser anvendes:

Hæfter. Anvendes til bibliografiske enheder, som er beregnet til at blive indbundet i ét bind, især hvis forlaget selv har anvendt betegnelsen.

Pjecer. Anvendes til pjecer, som er indbundet sammen eller samlet i en kassette med henblik på katalogisering som en samling.

Småtryk. Anvendes til materiale af forskellig art (pjecer, étbladstryk, udklip, kort el.lign.), udgivet som en samling eller samlet med henblik på katalogisering som en samling.

Kassetter. Anvendes til æsker med indbundet eller uindbundet materiale og til kapsler med løse dele af et værk.

Mapper. Anvendes om opbevaringsudstyr til løse blade, illustrationsmateriale el.lign. En mappe består sædvanligvis af to permer, som hænger sammen i ryggen og knyttes sammen på en eller flere af kanterne.

2.5B19 Hvis antallet af bibliografiske bind afviger fra antallet af fysiske bind, anføres de bibliografiske bind, efterfulgt af antallet af fysiske bind.

  300 00 *a 1-8 i 5 bd.

2.5B20 Hvis et materiale i flere bind er fortløbende pagineret, anføres pagineringen i parentes efter antallet af bind. Kun særskilt paginerede sekvenser med forord el.lign. i første bind nævnes.

  300 *a 2 bd. (xxxxi, 999 s.)
  300 *a 3 bd. (xx, 800 s.)
  (Siderne nummereret xx, 1-201 ; xx, 202-513 ; xxi, 514-800)

2.5B21 Valgfri tilføjelse. Hvis bindene i et materiale i flere bind er individuelt pagineret, anføres de enkelte binds paginering i parentes efter antallet af bind.

  300 00 *a 2 bd. (XVI, 329 s. ; XX, 412 s.)

En sådan paginering kan i stedet anføres i forbindelse med de enkelte bind, hvis materialet beskrives på flere niveauer.

2.5B22 Hvis et materiale var planlagt i mere end ét bind, og ikke alle bind er udkommet, og det viser sig, at udgivelsen ikke vil blive fortsat, beskrives det ukomplette materiale, som det foreligger (dvs. sidetal for et materiale i ét bind og antal bind for et materiale i flere bind), og oplysning om, at der ikke vil udkomme flere bind, gives i en note (se 2.7B10).

2.5B23 Punktskrift og anden reliefskrift. Punktskrift kan, som angivet i 1.1C, anføres som generel materialebetegnelse. Hvis generelle materialebetegnelser ikke anvendes, kan betegnelsen anføres i forbindelse med pagineringen.

  300 00 *a 310 bl. (punktskrift)
  300 00 *a 212 s. (punktskrift)
  (Generel materialebetegnelse ikke anvendt af den katalogiserende institution)
  eller
  300 00 *a 310 bl.
  300 00 *a 212 s.
  (Generel materialebetegnelse anvendt af den katalogiserende institution)

Hvis et materiale består af en almindelig trykt tekst og punktskrift, kan dette beskrives som tryk og punktskrift .

  300 00 *a 300 s. (tryk og punktskrift)

Hvis et materiale er i plast, tilføjes desuden plast , indledt med komma.

  300 00 *a 64 bl. (punktkrift, plast)
  eller
  300 00 *a 64 bl. (plast)

Ved materialer med anden punktskrift end braille eller ved materialer med reliefskrift (som regel af ældre dato) kan andre passende betegnelser tilføjes, f.eks. Moon .

Punktskriftsversion kan anføres i en note. Ligeledes kan produktionsmetoden anføres i en note. Angående punktskrift på bånd se 10.5B1 .

2.5B24 Hvis et materiale er med store skrifttyper beregnet for synshandicappede, tilføjes (stor skrift) efter oplysningen om antal bind, sider eller blade.

  300 00 *a 3 bd. (stor skrift)
  300 00 *a 342 s. (stor skrift)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top