.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 2.7A Indledende regel Afsnit 2.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår Næste afsnit

2.7B Noter

2.7B1 Art, afgrænsning eller kunstnerisk form..
2.7B2 Sprog og/eller oversættelse eller bearbejdelse..
2.7B3 Hovedtitlens kilde..
2.7B4 Titelvarianter..
2.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation..
2.7B6 Ophavsangivelser..
2.7B7 Udgave og historie..
2.7B9 Publicering, distribution el.lign..
2.7B10 Fysisk beskrivelse..
2.7B11 Bilag og andet supplerende materiale..
2.7B12 Serie..
2.7B13 Disputats el.lign..
2.7B14 Målgruppe og tilgængelighed..
2.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser..
2.7B16 Andre forekommende materialetyper..
2.7B17 Indholdsbeskrivelse..
2.7B18 Indhold..
2.7B19 Numre i materialet..

2.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning..

2.7B21 Sammenhæng med andre værker..
2.7B22 Samlet note om det originale materiale..
2.7B23 Andre noter..

Noternes rækkefølge bestemmes lokalt i forbindelse med fastlæggelsen af de forskellige fremvisningsformater.

2.7B1 Art, afgrænsning eller kunstnerisk form.

Oplysning om et værks art, afgrænsning eller kunstneriske form gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  505 00 *a Arabisk læsebog
  505 00 *a Skuepil i 3 akter
  505 00 *a Drejebog
  504 00 *a »Collection of essays on economic subjects«
  505 00 *a Billedbog
  505 00 *a Tegneserie
  505 00 *a Noveller

2.7B2 Sprog og/eller oversættelse eller bearbejdelse.

Oplysning om materialets sprog, eller om det er en oversættelse eller bearbejdelse, gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  502 00 *a Oversat efter: La guerre et la paix
  526 00 *a Bearbejdelse af: The taming of the screw
  508 00 *a Latinsk tekst, parallel engelsk oversættelse
  508 00 *a Også med tysk tekst

2.7B3 Hovedtitlens kilde.

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra titelsiden, men fra en erstatning herfor, gives oplysning herom.

  512 00 *a Titlen hentet fra omslaget
  512 00 *a Titlen hentet fra forlagskatalog

2.7B4 Titelvarianter.

Andre titler i materialet end hovedtitlen gives her. Hvis hovedtitlen er gengivet i et ikke-latinsk alfabet, kan en translittereret form gives her.

  502 00 *a Originaltitel: Les violons parfois
  512 00 *a Omslagstitel: The fair American
  512 00 *a Også med titelside på russisk
  512 00 *a Translittereret titel: Zolotoi telenok

2.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.

Paralleltitler og undertitler mv., som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Undertitel: the medicinal, culinary, cosmetic and economic properties, cultivation, and folklore of herbs, grasses, fungi, shrubs, and trees, with all their modern scientific uses

2.7B6 Ophavsangivelser.

Oplysninger om forskellige former af navne på personer eller korporationer, som er nævnt i ophavsangivelsen, gives her, hvis det skønnes nødvendigt for identifikation. Ophavsangivelser, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her. Oplysninger om personer eller korporationer med tilknytning til dokumentet eller betydningsfulde personer eller korporationer med tilknytning til tidligere udgaver gives her, hvis ikke de er nævnt i den øvrige beskrivelse.

  512 00 *a Øverst på titelsiden: Kirke- og Undervisningsdepartementet
  512 00 *a I forordet: Also attributed to Jonathan Swift
  512 00 *a På omslaget: Begun by Jane Austen in 1817 ... completed,
  some 160 years later, by another lady

2.7B7 Udgave og historie.

Oplysninger om den pågældende udgave eller om værkets bibliografiske historie gives her.

  520 00 *a Tidligere udgave med titel: The players of Null-A. New York :
  Street and Smith, 1948
  520 00 *a Særtryk af: Nordisk datanytt med data. 14. årg., nr. 4 (2. april
  1984)
  512 00 *a På titelbladets bagside: This issue is founded on the second
  edition, printed by Rudolf Ackermann in the year 1837 (with
  considerable additions) from the New sporting magazine
  520 00 *a Overført efter udgaven: København : Gyldendal, 1974
  (Materiale med punktskrift)

2.7B9 Publicering, distribution el.lign.

Oplysninger om publicering, distribution el.lign., der ikke er gengivet i afsnittet for publicering, distribution el.lign., gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Det originale impressum dækket af etiket med teksten:
  Humanitas-Verlag, Zürich
  512 00 *a »Privately printed«
  520 00 *a Også udgivet: Colombo : Ceylon University Press

2.7B10 Fysisk beskrivelse.

Oplysninger om materialets fysiske udformning gives her, hvis de skønnes at være nødvendige eller af betydning og ikke er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse. Hvis materialet er med punktskrift, kan oplysning om punktskriftsversion ligeledes gives her.

  512 00 *a Modstående sider med ens paginering
  512 00 *a Siderne også nummereret 501-528
  512 00 *a 4 kort på 2 falsede blade i lomme
  512 00 *a Trykt på pergament
  512 00 *a Bindene nummereret 1, 2A, 2B, 2C, 3
  512 00 *a Begrænset oplag på 60 signerede og nummererede eksempla-
  rer
  512 00 *a Siderne skiftevis med tryk og punktskrift
  512 00 *a Punktskriftsrevision 1993, fuldskrift
  512 00 *a Picht (håndskrevet

2.7B11 Bilag og andet supplerende materiale.

Oplysninger om bilag, som hverken er beskrevet i en selvstændig indførsel, i en beskrivelse på flere niveauer eller sidst i den fysiske beskrivelse, kan gives her (se 1.5E1 ).

  512 00 *a Facitliste i lomme
  512 00 *a Bilag: 1 grammonfonplade (20 min.) : 33 o/min., stereo
  534 00 *a Ledsaget af atlas: A demographic atlas of North-west Ireland
  (39 s.: kort i farver ; 36 cm), tidligere udgivet separat

2.7B12 Serie.

Oplysninger om serier, som ikke kan gengives i afsnittet for serie, gives her.

  512 00 *a Translittereret serietitel: Min hady-al-Isl A m
  520 00 *a Oprindelig udgivet i serien: Environmental science series
  (Om en ny udgave)

2.7B13 Disputats el.lign.

Hvis materialet er en disputats el.lign., indgivet med henblik på opnåelse af en akademisk grad, gives betegnelsen Disputats el.lign., eventuelt efterfulgt af navnet på institutionen og/eller stedet, hvor disputatsen el.lign. er forelagt, samt årstallet for den opnåede akademiske grad.

  506 00 *a Disputats, Københavns Universitet, 1984
  506 00 *a Disputats, University of Toronto, 1974
  506 00 *a Licentiatafhandling, Danmarks Tekniske Højskole, 1985
  506 00 *a Ph.d.-afhandling, Danmarks Tekniske Universitet, 1994

Hvis materialet er en revision eller et sammendrag af en disputats, gives oplysning herom.

  506 00 *a Sammendrag af disputats, University of Illinois at
  Urbana-Champaign, 1974

Hvis disputatsen er en tekst, som er redigeret af kandidaten, gives også kandidatens navn.

  506 00 *a Karl Schmidts disputats, München, 1965

Hvis materialet mangler den officielle disputatsbetegnelse, gives en note om den bibliografiske historie.

  520 00 *a Oprindelig fremlagt som forfatterens disputats, Heidelberg,
  med titlen:

2.7B14 Målgruppe og tilgængelighed.

Oplysninger om målgruppe eller sværhedsgrad kan gives her. Der gives så præcist som muligt oplysning om begrænsninger i adgangen til materialet.

  517 00 *a Målgruppe: Børn i førskolealderen
  517 00 *a Beregnet for gymnasiet og HF
  518 00 *a Klausuleret, kun til brug for læger og jurister

2.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser.

Der kan gives en reference til den bedste eller mest fuldstændige publicerede beskrivelse af et materiale samt til publicerede indekser eller fortegnelser.

2.7B16 Andre forekommende materialetyper.

Hvis materialet også er tilgængeligt i andre materialetyper, kan der gives oplysning herom.

  523 00 *a Findes også i mikroform
  523 00 *a Findes også på Internet *u http://www.fsk.dk

2.7B17 Indholdsbeskrivelse.

Der gives et kort resumé af materialets indhold, medmindre materialet er tilstrækkeligt belyst i den øvrige beskrivelse.

  504 00 *a Resumé: Kate og Ben følger efter en hare ind i et hus, hvor
  det spøger, og opdager, hvad det er, som fremkalder spøgelsesly-
  dene i huset
  504 00 *a I tekst og farvefotos fortælles om den kinesiske panda, dens
  liv i de store skove og mulighederne for at redde den fra at uddø

2.7B18 Indhold.

Oplysninger om materialets fuldstændige eller delvise indhold gives, hvis det skønnes nødvendigt for at gøre opmærksom på materiale, som ikke fremgår af den øvrige beskrivelse, for at understrege dele af særlig betydning eller for at opregne indholdet i en samling. Som kilde for titler, der gengives i denne note, anvendes enten den kilde i materialet, der giver de mest fuldstændige oplysninger, eller titlerne gengives fra den lettest tilgængelige kilde i materialet: indholdsfortegnelse el.lign.

  532 00 *a Bibliografi: s. 859-910
  532 00 *a Med Internetadresser
  532 00 *a Liste over film: s. 323-327
  508 00 *a S. 143-146: Summary in English
  532 00 *a Med register
  532 00 *a Litteraturhenvisninger: s. 291
  504 00 *a Statistiske tabeller dækker perioden 1849-1960
  530 00 *a Indhold: The homecoming / by Harold Pinter. Chips with
  everything / by Arnold Wesker. Marching song / by John Whi-
  ting
  534 00 *a S 53-88: Om Kinas poesi / af Arne Dørumsgaard
  534 00 *a Af indholdet: Recent economic growth in historical perspec-
  tive / by K. Ohkawa and H. Rosovsky. The place of Japan ... in
  world trade / by P.H. Tresize

2.7B19 Numre i materialet.

Numre i materialet og andre numre med tilknytning til materialet ud over ISBN (se 2.8B ) gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  538 00 *i Supt. of Docs. no. *a HE 20.8216:11

2.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning.

Oplysninger om eksemplarets særlige kendetegn eller mangler gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

Hvis biblioteket ikke har alle dele af et materiale i flere dele, gives oplysning om bibliotekets beholdning i lokale felter.

  565 00 *a Bibliotekets eksemplar mangler: Appendices s. 245-260
  565 00 *a Nr. 20 af 70 nummererede eksemplarer
  565 00 *a Bibliotekets eksemplar signeret af forfatteren
  565 00 *a Bibliotekets eksemplar mangler: s. 3-4
  565 00 *a Bibliotekets eksemplar ukomplet: alt efter s. 179 mangler

2.7B21 Sammenhæng med andre værker.

Hvis beskrivelsen omfatter et enkelt værk med selvstændig titel i et materiale med flere værker uden fælles titel, gives her titlerne på de øvrige værker med selvstændige titler i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet.

  526 00 *a Udgivet sammen med: The reformed school / John Drury
  526 00 *a Udgivet sammen med: Out of the depths / Mary Ryan. Label
  your luggage / Robert Nash

2.7B22 Samlet note om det originale materiale.

Der gives en note om originalen til en reproduktion som anvist i 1.7A4 og 1.7B22 .

2.7B23 Andre noter.

Andre noter gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top