.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 6.II.7A Indledende regel AfSnit 6.II.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår Næste afsnit

6.II.7B Noter

6.II.7B1 Art eller kunstnerisk form og besætning..
6.II.7B2 Sprog..
6.II.7B3 Hovedtitlens kilde..
6.II.7B4 Titelvarianter..
6.II.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation..
6.II.7B6 Ophavsangivelser..
6.II.7B7 Udgave og historie..
6.II.7B9 Publicering, distribution el.lign..
6.II.7B10 Fysisk beskrivelse..
6.II.7B11 Bilag og andet supplerende materiale..
6.II.7B12 Serie..
6.II.7B13 Disputats el.lign..
6.II.7B14 Målgruppe og tilgængelighed..
6.II.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser..
6.II.7B16 Andre forekommende materialetyper..
6.II.7B17 Indholdsbeskrivelse..
6.II.7B18 Indhold..
6.II.7B19 Forlagsnumre..

6.II.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning..

6.II.7B21 Sammenhæng med andre værker..
6.II.7B22 Samlet note om det originale materiale..
6.II.7B23 Andre noter..

Noter gives som anvist i de følgende regler. Noternes rækkefølge bestemmes lokalt i forbindelse med fastlæggelsen af forskellige fremvisningsformater. Det anbefales, at 6.II.7B19 vises som første note.

6.II.7B1 Art eller kunstnerisk form og besætning.

Oplysning om det indspillede værks art, form eller genre gives her, medmindre det klart fremgår af den øvrige beskrivelse.

  505 00 *a Opera i 2 akter

Oplysning om besætning gives som anvist i 5.7B1 , hvis det skønnes nødvendigt.

  509 00 *a Sanger, bas, 2 elektriske guitarer, trommer

6.II.7B2 Sprog.

Oplysning om sprog i musikoptagelsens talte eller sungne indhold gives her, medmindre det klart fremgår af den øvrige beskrivelse.

  508 00 *a Sunget på fransk

6.II.7B3 Hovedtitlens kilde.

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra den primære kilde, gives oplysning herom.

  512 00 *a Titlen hentet fra pladekatalog

6.II.7B4 Titelvarianter.

Andre titler i materialet end hovedtitlen gives her. Hvis hovedtitlen er gengivet i et ikke-latinsk alfabet, kan en translittereret form gives her.

  512 00 *a Omslagstitel: A collection of Beatles oldies
  502 00 *a Originaltitel: Le nozze di Figaro
  eller:
  241 00 *a Le nozze di Figaro

6.II.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.

Paralleltitler og undertitler m.v., som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Omslagstitel: Die vier Jahreszeiten = The four seasons = Le
  quattro stagioni
  512 00 *a Undertitel: songs of redemption

6.II.7B6 Ophavsangivelser.

Navne på udøvere og deres funktion (f.eks. instrument og stemmehøjde) gives, hvis de ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, og hvis de skønnes at være af betydning. Oplysninger om andre personer eller korporationer med tilknytning til et værk gives, hvis de skønnes væsentlige og ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse.

  512 00 *a Efter eventyr af H.C. Andersen
  512 00 *a Musorgskijs klaverværk instrumenteret af Maurice Ravel
  512 00 *a Herkunft der Tondokumente: Deutsches Rundfunk-Archiv,
  Frankfurt

Noten kan kombineres med noten om indhold (se 6.II.7B18 ), hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

6.II.7B7 Udgave og historie.

Oplysninger om den pågældende udgave eller om indspilningens historie gives her.

  520 00 *a Tidligere udgivet i 1959 med pladenummer 835030 Y
  512 00 *a Indspillet i maj-juni 1982
  512 00 *a Indspillet september 1979 i Sofiensaal, Wien
  512 00 *a Live-optagelse, Concord Pavilion, California august 1984

For upublicerede musikoptagelser gives oplysning om den begivenhed, som var anledning til optagelsen.

6.II.7B9 Publicering, distribution el.lign.

Oplysninger om publicering, distribution el.lign., der ikke er gengivet i afsnittet for publicering, distribution el.lign., gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Distribueret i Danmark af Arnold Busck

6.II.7B10 Fysisk beskrivelse.

Oplysninger om materialets fysiske udformning gives her, hvis de skønnes at være af betydning og ikke er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse. Oplysninger, der er standard for den pågældende materialetype, udelades.

  512 00 *a 1 album
  (Grammofonplade)
  512 00 *a I 2 omslag
  (Grammofonplade)
  512 00 *a Akustisk indspilning
  (Cd)
  512 00 *a Presset på kvadratisk overflade 20 x 20 cm
  (Grammofonplade)
  512 00 *a 1 skæring i mono
  (Grammofonplade)
  512 00 *a Fuldsporsindspilning
  (Kassettebånd)

For materialer i flere dele uden fælles titel, som beskrives som en helhed (se 6.II.1G2 -6.II.1G4), kan oplysning om spilletid for hver gives her.

  512 00 *a Spilletid: 17 min. ; 23 min. ; 9 min.

6.II.7B11 Bilag og andet supplerende materiale.

Oplysninger om placeringen af bilag og andet supplerende materiale kan gives her. Oplysninger om bilag, som hverken er beskrevet i en selvstændig indførsel, i en beskrivelse på flere niveauer eller sidst i den fysiske beskrivelse, gives her (se 1.5E1 ).

  512 00 *a Bilag: Sangtekster og 44 fotografier af Ethan A. Russell

6.II.7B12 Serie.

Oplysninger om serier, som ikke kan gengives i afsnittet for serie, gives her.

  520 00 *a Tidligere udgivet i serien: Great recordings of the century

6.II.7B13 Disputats el.lign.

Hvis materialet er en disputats el.lign., gives oplysning herom som anvist i 2.7B13 .

6.II.7B14 Målgruppe og tilgængelighed.

Oplysninger om målgruppe eller sværhedsgrad kan gives her. Der gives så præcist som muligt oplysning om begrænsninger i adgangen til materialet.

  517 00 *a Til musikundervisning i folkeskolens øverste klasser

6.II.7B15 Referencer til publicerede beskrivelser.

Der kan gives en reference til den bedste eller mest fuldstændige publicerede beskrivelse af et materiale samt til publicerede indekser eller fortegnelser.

6.II.7B16 Andre forekommende materialetyper.

Hvis materialet også er tilgængeligt i andre materialetyper, kan der gives oplysning herom.

  523 00 *a Findes også som kassettebånd

6.II.7B17 Indholdsbeskrivelse.

Der gives en kort beskrivelse af materialets indhold, medmindre materialet er tilstrækkeligt belyst i den øvrige beskrivelse.

  504 00 *a Danse fra middelalder og renæssance
  504 00 *a Folkemusik fra Cameroun spillet på ...
  534 00 *a Side 2: Interview med dirigenten og optagelser fra prøverne
  på ...

6.II.7B18 Indhold.

En fortegnelse over et materiales indhold af værker med selvstændige titler gives. Angående titler på musikværker se også 5.7B18 . Den enkelte titel kan suppleres med ophavsangivelser, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, og med de enkelte værkers spilletid, hvis den kendes.

  530 00 *a Indhold: Concerto Nr. 1, Es-dur RV 169 : La primavera (12
  min.) ; Concerto Nr. 2 ...
  530 00 *a Indhold: Lamento borincano ; El pais ; Hasta siempre ; Can-
  cion para despertar un negrito ; Cancion por la unidad de los
  pueblos latinoamericanos ; Corazon ; Lagrimas negras ; So de la
  loma / trumpet solo by Frithiof Stavnsholm
  530 00 *a Indhold: Odysseen (fra »Sjov i Danmark«) / komp. Otto Mor-
  tensen ; forf.: Jens August Schade ; ...
  530 00 *a Indhold: [Sonate, violin, klaver, nr. 2, opus 94a, D-dur]
  Sonata no. 2 in D major, op. 94 / Prokofiev (22 min.). [Sonate,
  violin, klaver, nr. 2] Sonata no. 2 / Milhaud (16 min.). [Sonate,
  violin, klaver, g-mol] Sonata in g minor / Debussy (13 min.)

Indholdsnoten kan også maskingenereres af analysedata i felterne 770/780 og/eller 795. Indholdsnoten dannes ved tilstedeværelsen af felt 531. Ved klassisk musik identificeres musikværker normalt udelukkende ved deres »standardtitel«, jf. 1. del § 100.34 . Se også 6.II.1G4 for yderligere eksempler.

  531 00 *a Indhold:
  770 00 *å 1 *a Prokof'ev *h Sergej
  770 00 *å 2 *a Milhaud *h Darius
  770 00 *å 3 *a Debussy *h Claude
  795 00 *å 1 *a Sonate for violin og klaver nr. 2, D-dur, opus 94a *l 22
  min.
  795 00 *å 2 *a Sonate for violin og klaver nr. 2 *l 16 min.
  795 00 *å 3 *a Sonate for violin og klaver, g-mol *l 13 min.

Hvis der er mange værker, kan der i stedet gives en kort beskrivelse (se 6.II.7B17).

Der gives oplysninger om supplerende indhold eller dele af indholdet, hvis det skønnes at være af betydning.

  534 00 *a Med uddrag fra en tidligere indspilning med Regina Resnik
  534 00 *a Med uddrag af komponistens værker

6.II.7B19 Forlagsnumre.

Forlagets alfabetiske og/eller numeriske symboler gives, som de står i materialet, indledt med forlagets navn eller mærke.

  538 00 *f Philips *g 6527088
  538 00 *f London *g STS 15175
  538 00 *f Polydor *g 517 247-2

Hvis materialet indeholder to eller flere numre, kan begge eller samtlige numre gives.

  538 00 *f Decca *g SXDL 7508 *g 6.42606

Hvis ét af numrene omfatter materialet som helhed, og dette nummer tillige findes på de enkelte dele, gives kun dette nummer. I andre tilfælde gives først nummeret for hele materialet og derefter de enkelte deles numre i parentes.

  538 00 *f Track de luxe double *g 2644001 (2409 203-2409 204)

Hvis et materiale består af to eller flere selvstændigt nummererede enheder, gives første og sidste nummer, hvis nummereringen er fortløbende. Ellers gives alle numrene.

  538 00 *f BBC *g ECN 203/1-3
  538 00 *f Hachette/Larousse *g 4773/74 *g 4775/76 *g 4777/78

Andre numre på materialet kan gives, når de er af betydning for den katalogiserende institution. Det gælder specielt for ældre musikoptagelser, hvor originaloptagelsen er skåret direkte i voks eller andre materialer (f.eks. »78-plader« og fonografvalser), og hvor numrene entydigt identificerer den enkelte optagelse, ligesom de kan bidrage til dennes datering. Sådanne numre kan være matricenumre, »take«-numre, »take«-indspilningsdato, »take«-spilletid, sidenummer.

  538 00 *f HMV *g DB 6941 *h 2VH 7108 *j 2 *k 1948-12-07 *l 3:47 min.
  *j 4 *k 1949-02-15 *l 3:41 min. *h 2VH 7109 *j 3 *k 1948-12-07
  *l 4:08 min. *j 5 *k 1949-02-15 *l 4:01 min.

6.II.7B20 Specifikke oplysninger om eksemplaret, der beskrives, og bibliotekets beholdning.

Oplysninger om eksemplarets særlige kendetegn eller mangler gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Hvis biblioteket ikke har alle dele af et materiale i flere dele, gives oplysning om bibliotekets beholdning.

  565 00 *a Teksthæfte mangler

6.II.7B21 Sammenhæng med andre værker.

Hvis beskrivelsen omfatter et enkelt værk med selvstændig titel i et materiale med flere værker uden fælles titel, kan her gives titlerne på de øvrige værker med selvstændige titler i samme rækkefølge, som de forekommer i materialet.

  526 00 *a Udgivet sammen med: Nausikaa ensam / Ingvar Lidholm.
  Dansvit ur »Orfeus i stan« / Hilding Rosenberg

6.II.7B22 Samlet note om det originale materiale.

Der gives en note om originalen til en reproduktion som anvist i 1.7A4 og 1.7B22 .

6.II.7B23 Andre noter.

Andre noter gives her, hvis de skønnes at være af betydning.

  512 00 *a Uropførelse 4. maj 1976
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top