.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 12.7A Indledende regel Afsnit 12.8 - Standardnummer og anskaffelsesvilkår Næste afsnit

12.7B Noter

12.7B1 Frekvens og art.
12.7B2 Sprog..
12.7B3 Hovedtitlens kilde..
12.7B4 Titelvarianter..
12.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation..
12.7B6 Ophavsangivelser..
12.7B7 Sammenhæng med andre periodica..

a) Oversættelse..
b) Fortsættelse af..
c) Fortsættes som..
d) Sammenlægning..
e) Opdeling..
f) Indgået..
g) Udgave..
h) Flere udgaver..
j) Supplementer..
k) Noter om periodica, der udgives sammen..
l) Reproduktion..
m) Flere periodica i samme publikation uden fælles titel..
n) Andre relationer..

12.7B8 Nummerering og datering..
12.7B9 Publicering, distribution el.lign..
12.7B10 Fysisk beskrivelse..
12.7B11 Bilag og andet supplerende materiale..
12.7B12 Serie..
12.7B14 Målgruppe og tilgængelighed..
12.7B15 Indeksering..
12.7B16 Andre forekommende materialetyper..
12.7B17 Registre..
12.7B18 Indhold..
12.7B19 Numre i materialet..

12.7B20 Bibliotekets beholdning og specifikke oplysninger om enkelte numre eller eksemplarer..

12.7B21.
12.7B22 Samlet note om det originale materiale..
12.7B23 Det nummer, der er grundlag for beskrivelsen..

Noter gives som anvist i de følgende regler. Noternes rækkefølge bestemmes lokalt i forbindelse med fastlæggelsen af de forskellige fremvisningsformater.

12.7B1 Frekvens og art

Frekvens. Udgivelseshyppigheden anføres, medmindre den fremgår af afsnittet for titel og ophavsangivelse, eller materialet kun er udkommet med ét nummer.

Hvis frekvensen ændres, anføres både tidligere og ny frekvens altid, hvis et periodicum herved skifter kategori, f.eks. fra tidsskrift til årspublikation eller omvendt. Hvis kategorien ikke er skiftet, kan enten både tidligere og ny frekvens eller blot den seneste frekvens anføres.

  500 00 *a Uregelmæssig
  500 00 *a Daglig
  500 00 *a Daglig undtagen søndage
  500 00 *a 2 gange ugentligt
  500 00 *a Ugentlig
  500 00 *a Hver 14. dag
  500 00 *a Månedlig
  500 00 *a Månedlig undtagen august
  500 00 *a Ca. 8 numre årligt
  500 00 *a Hver 2. måned
  500 00 *a 4 numre årligt
  500 00 *a Halvårlig
  500 00 *a Halvårlig (1974-1988), årlig (1989- )
  500 00 *a Årlig
  500 00 *a Hvert eller hvert 2. år

Art. Oplysning om et periodicums art eller kunstneriske form kan gives her, medmindre den fremgår af den øvrige beskrivelse.

  245 00 *a Den blå port *m GMB
  505 00 *a Tidsskrift
  245 00 *a Bibliotekshistorie *m GMB
  505 00 *a Årspublikation

12.7B2 Sprog.

Oplysning om materialets sprog gives her, medmindre det fremgår af den øvrige beskrivelse.

  508 00 *a Bidrag på de skandinaviske sprog
  508 00 *a Dansk og grønlandsk tekst
  508 00 *a Indledning på organisationens officielle sprog, tabeller med
  engelsk og fransk tekst
  508 00 *a Delvis med engelsk tekst

12.7B3 Hovedtitlens kilde.

Hvis hovedtitlen ikke er hentet fra den primære kilde, kan der gives oplysning herom.

  512 00 *a Titlen hentet fra kolofonen

12.7B4 Titelvarianter.

Andre titler i materialet end hovedtitlen gives her. Hvis titlen er gengivet i et ikke-latinsk alfabet, kan en translittereret form gives her.

  512 00 *a Varianttitel: Vendsyssel-Gildets skrift
  512 00 *a Omslagstitel: Danmarks motorsportskalender
  512 00 *a Rygtitel: Isolering & energi
  512 00 *a På årgangstitelsiden: Horoskopbladet Stjernerne

Hvis en hovedtitel ændres i løbet af et periodicums levetid, uden at ændringen kræver en ny beskrivelse (se 1. del, § 25B), anføres de varierende hovedtitler i en note, eller det noteres blot, at hovedtitlen varierer.

  512 00 *a Enkelte numre med titel: CISV nyt
  512 00 *a Nr. 1, 1987-nr. 2, 1987 med titel: DCAEG nyt
  512 00 *a Engelsksprogede numre med titel: Papers on languages and
  intercultural studies
  512 00 *a Nr. 42 ff. med titel: Skrifter (Geografisk Institut, Aarhus Uni-
  versitet)
  512 00 *a Titlen varierer

Hvis enkelte numre af et periodicum (bortset fra monografiserier) har individuelle titler, gengives de her, hvis de skønnes at være af betydning.

  245 00 *a Erhvervsøkonomisk tidsskrift *m GMB
  512 00 *a 43. årgang, nr. 2 (1979) med titel: Erhvervsøkonomiens
  udvikling og betydning i samfundet : festskrift i anledning af
  Foreningen af Danske Civiløkonomer's 25 års jubilæum
  245 00 *a Årsskrift *m GMB *æ Ladelund Elevforening
  512 00 *a 75. årg. (1979) med titel: Ladelund gennem 100 år

Hvis en indledende apposition eller et korporationsnavn er udeladt af hovedtitlen (se 12.1B2 og 12.1B3), skønt de optræder i den primære kilde, anføres den primære kildes titel her.

  512 00 *a På titelsiden: Tidsskriftet Uddannelsespolitik
  512 00 *a På titelsiden: Fogtdals Alt om mad

12.7B5 Paralleltitler, undertitler og anden titelinformation.

Paralleltitler og anden titelinformation, som ikke er gengivet i afsnittet for titel og ophavsangivelse, gives her, hvis de skønnes at være af betydning. Det samme gælder væsentlige variationer i paralleltitler og undertitler mv.

  512 00 *a Også med titel på urdu
  512 00 *a 1980/81-1987/88 med paralleltitel: Economic results in
  Danish agriculture
  512 00 *a 1. Aargang (1910)-74. årgang (1983) med undertitel: ... nule-
  vende danske mænds og kvinders biografier
  512 00 *a Undertitlen varierer

12.7B6 Ophavsangivelser .

Ophavsangivelser, der ikke optræder i beskrivelsen, gives her.

  512 00 *a Udarbejdet af Mårslet Juniorklub
  512 00 *a Officielt tidsskrift for: Ostehandlerforeningen i Danmark

Oplysning om variationer i ophavsangivelser kan gives her.

  512 00 *a Årgang '88 / udarbejdet af Bibliotekstilsynet og Rigsbibliote-
  karembedet

Hvis en ophavsangivelse kun optræder i forkortet form i beskrivelsen, gives den fuldstændige form her, hvis den skønnes nødvendig.

  245 00 *a Arbejdspapir *m GMB *æ Sociologisk Institut
  260 00 *a København *b Sociologisk Institut *c [1984]-
  512 00 *a Udarbejdet af Sociologisk Institut ved Københavns Universi-
  tet
  245 00 *a Nyhedsbrev *m GMB *æ SSF's arbejdsløshedsudvalg
  260 00 *a København *b SSF's arbejdsløshedsudvalg *c [1982-1983]
  512 00 *a SSF: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd

Navne på redaktører gives undtagelsesvis her, hvis de skønnes at være væsentlige.

  512 00 *a Redaktør: Johannes Jørgensen
  512 00 *a Grundlagt af V. Topsøe-Jensen
  512 00 *a Grundlagt, redigeret og udgivet af Jean-Paul Sartre

12.7B7 Sammenhæng med andre periodica.

Sammenhænge mellem det beskrevne periodicum og andre periodica beskrives i noter. Sådanne sammenhænge kan vedrøre periodica, der udgives umiddelbart forud for, i umiddelbar fortsættelse af eller samtidig med det beskrevne periodicum.

Sammenhæng med andre periodica kan enten formateres som en note i felt 526 eller i de såkaldte periodicarelationsfelter, felt 860-879. Den sidste metode anvendes af ISSN Network. I danMARC2 findes indikatorer i periodicarelationsfelterne som en inddateringslettelse. Derfor er eksemplerne vist formateret både som notefelt og som periodicarelationsfelt. Man kan også anvende periodicarelationsfelterne uden indikatorer. Det kræver udfyldelse af delfelt *i til indledende tekst som vist i eksemplet under a).

a) Oversættelse.

Hvis et periodicum er en oversættelse af et tidligere udgivet periodicum, anføres originaludgavens titel. Vedrørende periodica, som samtidig udgives på flere sprog, se 12.2B1 og 12.7B7h.

  502 00 *a Oversættelse af: Radiochimija
  eller
  866 00 *t Radiochimija
  eller
  866 00 *i Oversættelse af *t Radiochimija

b) Fortsættelse af.

Hvis et periodicum fortsætter et tidligere udgivet periodicum, uanset om nummereringen fortsætter eller ej, anføres den tidligere titel. (Se også 1. del, § 25B ).

  526 00 *a Fortsættelse af: Vestsjællands ugeblad
  eller
  860 00 *t Vestsjællands ugeblad

Hvis et periodicum viderefører en del af indholdet af et ophørt periodicum, og det øvrige indhold ikke videreføres, anføres titlen på det ophørte periodicum.

  526 00 *a Delvis fortsættelse af: Hjemmesygepleje og forebyggende for-
  anstaltninger for børn og unge
  eller
  860 01 *t Hjemmesygepleje og forebyggende foranstaltninger for børn
  og unge

c) Fortsættes som.

Hvis et periodicum fortsættes af et senere udgivet periodicum, uanset om nummereringen fortsætter eller ej, anføres den senere titel. (Se også 1. del, § 25B ).

  526 00 *a Fortsættes som: Høng posten
  eller
  861 00 *t Høng posten
  526 00 *a Fortsættes på Internet som: Seriejournalen *u http://
  www2.dk/users/seriejournalen/index.htlm
  eller
  861 00 *i Fortsættes på Internet som *t Seriejournalen *u http://
  www2.dk/users/seriejournalen/index.htlm

Hvis en del af et periodicums indhold videreføres af et senere udgivet periodicum, mens resten af indholdet ikke videreføres, anføres titlen på det senere periodicum.

  526 00 *a Fortsættes delvis som: Statistik om hjemmesygeplejerskevirk-
  somheden (1988)
  eller
  861 01 *t Statistik om hjemmesygeplejerskevirksomheden (1988)

d) Sammenlægning.

Hvis et periodicum er resultatet af en sammenlægning af to eller flere andre periodica, anføres titlerne på de sammenlagte periodica.

  526 00 *a Sammenlægning af: DMI bladet, og: Nyt om møbler
  eller
  860 04 *t DMI bladet *t Nyt om møbler

Hvis et periodicum sammenlægges med et eller flere andre periodica til et periodicum med en ny titel, anføres titlen (titlerne) på det periodicum (de periodica), det er sammenlagt med, samt titlen på det nye periodicum.

  526 00 *a Sammenlagt med: DMI bladet, til: Danske møbler
  eller
  861 04 *t DMI bladet *t Danske møbler

e) Opdeling.

Hvis et periodicum er resultatet af en opdeling af et tidligere udgivet periodicum, anføres titlen på det periodicum, der er blevet opdelt.

  526 00 *a Delvis fortsættelse af: Medicinalstatistiske meddelelser
  eller
  860 01 *t Medicinalstatistiske meddelelser

Hvis et periodicum opdeles i to eller flere periodica, anføres titlerne på de periodica, som er resultatet af opdelingen.

  526 00 *a Opdelt i: Primær sundhedstjenestestatistik, og: Statistiske
  oversigter (Sundhedsstyrelsen), og: Sygehusstatistik, og: Vital-
  statistik
  eller
  861 05 *t Primær sundhedstjenestestatistik *t Statistiske oversigter
  (Sundhedsstyrelsen) *t Sygehusstatistik *t Vitalstatistik

Hvis et periodicum er udskilt fra et andet periodicum, som fortsætter med resten af sit oprindelige indhold, anføres titlen på dette andet periodicum.

  526 00 *a Udskilt fra: Kraks vejviser
  eller
  860 03 *t Kraks vejviser

Hvis et periodicum fortsætter med resten af sit indhold, efter at en del af indholdet er blevet udskilt i et andet periodicum med en ny titel, anføres titlen på det nye periodicum.

  526 00 *a Herfra udskilt: Kraks vejviser for København og omegn
  eller
  861 03 *t Kraks vejviser for København og omegn

f) Indgået.

Hvis der i et periodicum helt eller delvis er indgået et andet periodicum, anføres titlen på dette andet periodicum.

  526 00 *a Heri indgået: DMS nyt
  eller
  860 06 *t DMS nyt
  526 00 *a Heri delvis indgået: Bibliotekstilsynet informerer
  eller
  860 07 *t Bibliotekstilsynet informerer

Hvis et periodicum helt eller delvis er indgået i et andet periodicum, anføres titlen på dette andet periodicum.

  526 00 *a Indgået i: Dansk missionsblad
  eller
  861 06 *t Dansk missionsblad
  526 00 *a Delvis indgået i: Nyt fra Nyhavn
  eller
  861 07 *t Nyt fra Nyhavn

g) Udgave.

Hvis et periodicum er en underordnet udgave af et andet periodicum og adskiller sig fra hovedudgaven i indhold og/eller sprog, anføres hovedudgavens titel.

  526 00 *a Dansk udgave af: The arms race and arms control
  eller
  867 00 *i Dansk udgave af *t The arms race and arms control
  526 00 *a Uddrag af: LO beretning
  eller
  879 00 *i Uddrag af *t LO beretning
  526 00 *a Udvalgte afsnit fra: Yearbook of world armaments and disar-
  mament
  eller
  879 00 *i Udvalgte afsnit fra *t Yearbook of world armaments and disar-
  mament

h) Flere udgaver.

Hvis et periodicum udsendes i flere udgaver, kan titlerne på de andre udgaver anføres. Vedrørende oversatte periodica se 12.7B7a .

  526 00 *a Også i grønlandsk udgave: Kalaallit nunaanni inatsisartut
  ataatsimiissutaat
  eller
  868 00 *i Også i grønlandsk udgave *t Kalaallit nunaanni inatsisartut
  ataatsimiissutaat

Hvis der er flere end tre udgaver, eller hvis titlerne ikke kendes, kan f.eks. følgende noter anvendes.

  526 00 *a Også i udgaver på de andre nordiske sprog
  526 00 *a Også i udgaver på organisationens andre officielle sprog
  526 00 *a Også i fransk udgave

j) Supplementer.

Hvis et periodicum er supplement til et andet periodicum, anføres hovedpublikationens titel.

  526 00 *a Supplement til: Numismatic chronicle
  eller
  870 00 *t Numismatic chronicle
  526 00 *a Tillæg til: Råd & resultater
  eller
  870 00 *i Tillæg til *t Råd & resultater
  526 00 *a Supplement til: Acta psychiatrica Scandinavica
  eller
  870 00 *t Acta psychiatrica Scandinavica

Hvis et periodicum har et eller flere supplementer, som er beskrevet selvstændigt, anføres supplementernes titel.

  526 00 *a Supplement: Journal of the Royal Numismatic Society
  eller
  871 00 *t Journal of the Royal Numismatic Society
  526 00 *a Tillæg i perioden 1987-1988: Husholdningsrådets tekniske
  meddelelser
  eller
  871 00 *i Tillæg *t Husholdningsrådets tekniske meddelelser *g 1987-
  1988
  526 00 *a Supplement: Acta psychiatrica Scandinavica. Supplementum
  eller
  871 00 *t Acta psychiatrica Scandinavica. Supplementum

Supplementer, som er uregelmæssige, uformelle, mangfoldige eller uvæsentlige, og som ikke beskrives selvstændigt, anføres i generelle vendinger.

  512 00 *a Med supplement
  512 00 *a Hertil udsendes forskellige supplementer

k) Noter om periodica, der udgives sammen.

Hvis det beskrevne periodicum fysisk er del af et andet periodicum eller udgives sammen med et andet periodicum, anføres dettes titel i en note.

  526 00 *a Udgivet som del af: Byggeorientering
  eller
  863 02 *t Byggeorientering
  526 00 *a Udgivet sammen med: Fugle
  eller
  863 00 *t Fugle

Hovedpublikationen forsynes med en tilsvarende note.

  534 00 *a Heri: Nyt om energiforskning
  526 00 *a Hermed udgivet i perioden 1981-1988: Meddelelser fra
  Dansk Ornitologisk Forening, i perioden 1989 ff.: DOF-nyt
  eller
  863 01 *t Meddelelser fra Dansk Ornitologisk Forening *g 1981-1988 *t
  DOF-nyt *g 1989-

l) Reproduktion.

Se 1.7A4 og 1.11F .

  520 00 *a Faksimileudgave af: Hvem hvad hvor. København : Politiken,
  1933-
  520 00 *a Fotografisk optryk af originaludgaven

m) Flere periodica i samme publikation uden fælles titel.

Se 12.1G .

  512 00 *a Trykt tête-bêche

n) Andre relationer.

Andre relationer mellem det beskrevne periodicum og andre periodica kan anføres.

  526 00 *a Årlig kumulering af: Arbejdsretlige domme

12.7B8 Nummerering og datering.

Kompliceret eller uregelmæssig nummerering og datering, der ikke fremgår af afsnittet Nummerering og datering , beskrives. Her anføres også særlige forhold vedrørende nummerering og datering.

  512 00 *a Fra og med årgang 1984 følger årgangsbetegnelsen ud-
  givelsesåret
  512 00 *a Årgang 1955 dækker 1950/1953
  512 00 *a Følger fra 1975 »Fyns tidende«s årgangstælling
  512 00 *a Kun udkommet med ét nummer

Hvis den periode, der dækkes af et nummer, afviger fra et kalenderår, kan dækningsperioden anføres, hvis den ikke fremgår af afsnittet Nummerering og datering .

  512 00 *a Beretningsåret slutter 30. juni
  512 00 *a Dækker toårsperioder fra 1961/1962

Hvis udgivelsen af et periodicum har været indstillet, anføres dette.

  512 00 *a Intet udkommet 1982-1989
  512 00 *a 1. årgang, nummer 2 (1989) ikke udkommet

12.7B9 Publicering, distribution el.lign.

Uregelmæssigheder vedrørende udgivelsen og afvigelser fra oplysningerne vedrørende det nummer, som beskrivelsen er baseret på, anføres. Er der mange uregelmæssigheder eller afvigelser, beskrives de i generelle vendinger.

  512 00 *a Nr. 26 udgivet 1976, nr. 27 udgivet 1984
  512 00 *a 1962/69 udgivet 1974, årgang 1970 udgivet 1971
  512 00 *a 1. udgave (1965/66)-16. udgave (1982) udgivet: København :
  Arbejdsdirektoratet
  512 00 *a Skiftende forlag

Er beskrivelsen ikke baseret på første nummer, kan udgivelsesåret for dette anføres i en note. (Se også 12.4F1 ).

  512 00 *a Udgivet 1913-
  512 00 *a Udgivet 1861- (for årene 1841/1858-)

12.7B10 Fysisk beskrivelse.

Oplysninger om materialets fysiske udformning gives her, hvis de skønnes at være af betydning og ikke er anført i afsnittet for fysisk beskrivelse. Hvis materialet er med punktskrift eller andre følbare skrifttyper, gives oplysning herom.

  512 00 *a Størrelsen varierer
  512 00 *a Forsynet med lavfrekvente lydsignaler

12.7B11 Bilag og andet supplerende materiale.

Oplysninger om bilag, som hverken er beskrevet i en selvstændig indførsel eller er nævnt i afsnittet for den fysiske beskrivelse, gives her (se 1.5E ). Oplysninger om placeringen af bilag og andet supplerende materiale kan gives her. Bilagets udgivelseshyppighed kan anføres her, hvis det regelmæssigt ledsager det beskrevne periodicum (se 12.5E ).

  512 00 *a Sidste nummer i hver årgang indeholder kassettebånd
  512 00 *a Hvert 7. nummer indeholder dias

12.7B12 Serie.

Oplysninger om serie, som ikke kan gengives i afsnittet for serie, gives her.

  512 00 *a Årgang 1981-årgang 1985 uden seriebetegnelse
  512 00 *a 1975/76 med seriebetegnelsen: Medicinalstatistiske medde-
  lelser
  512 00 *a Serien udgivet af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

12.7B14 Målgruppe og tilgængelighed.

Oplysninger om målgruppe eller sværhedsgrad kan gives her. Der gives så præcist som muligt oplysning om begrænsninger i adgangen til materialet.

  517 00 *a For svagtseende
  517 00 *a Beregnet for gymnasiet og HF
  518 00 *a Tilgængelig efter 1990

12.7B15 Indeksering.

Noter om indeksering af et periodicums indhold kan anføres.

  529 00 *i Indekseres i *a Chemical abstracts

12.7B16 Andre forekommende materialetyper.

Hvis det beskrevne periodicum også er tilgængeligt i andre materialetyper, kan der gives oplysning herom.

  523 00 *a Også i mikroform
  eller
  865 00 *a Også i mikroform *t ...

12.7B17 Registre.

Registre omfattende flere årgange kan anføres i en note. Om muligt anføres registrets art (f.eks. forfatter-, titel-, stikords- eller emneregister), hvilke årgange det omfatter, i hvilket eller hvilke numre det findes (eller dets nummerering, hvis det er udsendt som et selvstændigt nummer). Separat udgivne registre anføres ligeledes.

  532 00 *a Register til årgang 1984-1988 i årgang 1988
  532 00 *a Indholdsfortegnelse til nr. 1 (1976)-nr. 10 (1983) i nr. 10
  (1983)
  532 00 *a Hvert 3. bind er register til alle tidligere bind
  532 00 *a Hertil hører: Nationaløkonomisk tidsskrift. Indholdsforteg-
  nelse 1873-1989, bind 1-127 / udarbejdet af Søren Tolstrup
  Christensen, Thorkild Davidsen og Bjørn Poulsen. 1990

12.7B18 Indhold.

Indlagte publikationer, andre periodica, som er indeholdt i publikationen, samt vigtige afsnit med egne titler beskrives, medmindre de er beskrevet i en selvstændig indførsel (se 12.7B7k ).

  534 00 *a Heri: Hele egnens folkeblad

12.7B19 Numre i materialet.

Væsentlige identifikationsnumre i publikationen bortset fra ISSN (se 12.8B) anføres.

  030 00 *a JCISD8

12.7B20 Bibliotekets beholdning og specifikke oplysninger om enkelte numre eller eksemplarer.

Oplysninger om bibliotekets eksemplar af et periodicum, om bibliotekets beholdning af et periodicum og om mangler i bibliotekets beholdning gives i lokale felter.

12.7B21

Note vedrørende et periodicum, der er udgivet sammen med et andet periodicum, se 12.7B7k.

12.7B22 Samlet note om det originale materiale.

Der gives en note om originalen til en reproduktion (se 1.11 ).

  021 00 *a 87-569-0618-8
  245 00 *a Frit Danmark *m GMB *ø København : 1980
  255 00 *a 1. Aargang, Nr. 1 (Mandag 16. December 1940)-5. Aargang,
  Nr. 27 (Fredag 29. Juni 1945)
  260 00 *a København *b Schultz *c 1980
  300 00 *a Ill. *c 44 cm
  520 00 *a Fotografisk optryk af: Frit Danmark : med Storbritannien for
  Danmarks Frihed : the Danish weekly published in London
  (London). Månedlig (1940-juni 1941), ugentlig (juli 1941-
  1945). London : Free Danish Publishing Company, 1940-1945

12.7B23 Det nummer, der er grundlag for beskrivelsen.

Hvis beskrivelsen ikke er baseret på det første nummer, anføres nummerering og datering af det nummer, der er grundlag for beskrivelsen.

  539 00 *a Nr. 52, 8. årgang (29. december 1989)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top